انتخاب آثار آقایان #مظفر بزرگ امید و #یادگار خیام در بین 13 هزار اثر در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ‍

بە گزارش وبلاگ هەورامان هانەبەرچەم و بەنقل ازدبیر یازدهمین جشنوارە هنرهای تجسمی فجر،آثار آقایان #مظفر بزرگ امید و #یادگار خیام از شهرستان مریوان در بین 13 هزار اثر در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ،انتخاب شدند.
هەورامان هانەبەرچەم

برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،انتخاب آثار آقایان #مظفر بزرگ امید و #یادگار خیام در بین 13 هزار اثر در یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ‍،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 27 دی 1397 توسط همایون محمدنژاد
هەورامانی واقێعی یا هەورامانی کاغەزی؟!/موحەممەدشەریف عەلی ڕەمایی

هەورامان هانەبەرچەم

ئارۆ ڕەوتوو مەسەلێ هەورامانی، جه بابەتوو فەرهەنگیوه و زوانیوه ،یاوان سەروو دووە ڕایه،که ئێمەش وادار کەردێنمێ که به کام ڕاره بلمێ و جێهەتوو وەروه لوایما پەی وێما ڕۆشنوه کەرمێ ،که ئێمه کام هەورامانما گەرەکا؟

هەورامانی واقێعی یا هەورامانی کاغەزی؟!

ئی دووە ڕایه جه واقێعەنه ،مەید٘انوو نەبەردی و زۆره ملێ ئەندیشەیەن، چی گەرەکما بۆ یا گەرەکما نەو، به پانایی  هەورامانی فەرهەنگی(هەر یاگیه هەورامیێ بژیوا) ئی ملەملانێ ، هەنه  ئەچی مەید٘انه دیاری مد٘ۆ که ئێمه چکۆگەو تارێخیوه نمدراینمێ.

 جیاوەکەردەو ئی دوه ڕایه ، فره  سەخڵەت نیە  به جواوەدای پی پرسیارانه که جه واروه 
ئامێنێ جواوۆ وێما گێرمێوه.

①-قیمەتوو وێما وهەورامانی هەن دەسوو وێماوه و ئێمه وێمانەنمێ کە زانمێ چند٘ه مێژمێ و چند٘ه مشیۆم هاگادارێ بۆمێ؟
یا خەیر قیمەتوو ئێمه خەڵکاتەری مەنیاشەرەو هەر ئەند٘ه مێژمێ که ئادێ  ماچاش هەر پاسنە بیەن و هەر پاسەیچه  مەو.

②_ جه ورانوەرو مەنەی یا فۆتیای زوان و فەرهەنگوو وێماوە وەرپەرسێ ئەوەڵی  ئێمەنمێ.
یا خەیر زوانوو چێشی؟هەورامی ، لەهجیەن، مەنەی و نەمەنەیش، ئەند٘ه  موهێم نیەن،خەریکوو چێشیندێ؟ حەر زوانێ فرێنێ ...

③ـ زەروورەتیه تارێخین هەورامان و زوانەکەش، بۆوا به باسوو ڕۆی جه دلێ خەڵکینه هەتا بتاوا باشتەر پارێزناش .
یا خەیر باسوو چێشی کەردێ ؟ مەردم کارش چێشەن پی کاراوه؟ هەورامان  ، هەورامانەن و تەمام،پێسەو واتەنشا: «فکر نان کن خربزه آب است» .

④ـ خزمەت بە فەرهەنگ و زوانوو  هەورامانی هەن جه ڕاو ئێنسانیەتی و سەربەرزین پەی وێما؟
یا خەیر ئی هەورامان هەورامانه ، بیەن دەردیسەریه گەوره پەی خەڵکی ودووە دەسەیی وزۆ ، دلێ مەردمی ،کارما پەوشوه نەو باشتەرەن پەی کێ کار کەرمێ ؟کێ پەنەت زانۆ ؟

⑤ـ وێما هەرمانە پەی خزمەت بە زوان و  فەرهەنگوو وێما کەرمێ باشتەرەن ؟
یا خەیر خەڵکاتەری  هەنێ هەرمانەما پەی کەرا، ئێمه کێما هەن سەرەش بەر شۆو هەرمانەی فەرهەنگیه بزانۆ ؟

⑥ـ هەرمان کەردەی پەی زوانی و فەرهەنگی، مشیۆ  مەسئوولانەو جدی بۆ ؟
یا خەیر هەر پاسه تەفەننۆنی و پەی  گەمەی،گجاریه شێعریه بنیەیمێرەو ئەگەر تاواما گۆرانیه وزمێ پاڵش؟

⑦ـ وێما تاومێ به کۆمەکوو یۆترینی تەدبیروو وێما،وێما کەرمێش پەی مەنەو زوانەکەیماو ڕاو گەشه کەردەیش بێزمێوه ؟ 
یا خەیر تەماشاو دەموو خەڵکاتەری کەرمێ بزانمێ ئاد٘ێ چێش ماچا چوون ئاد٘یشا جه ئێمه ژیرتەرێنێ و باشتەر فەرهەنگما مەپارێزنا، ئاخر ئێمه کێنمێ و تا ئیسه چکۆ بیێنمێ؟

⑧ـ زوانوو هەورامی مەتاوۆ تەنیا به شێعرێ پەشتی بینۆ، مشیۆ نەسریش گنۆ  پاڵش هەتا بتاوۆ ،ترۆق بسانۆ و مەنۆ ؟
یاخەیر هەر شێعر واتەی کافین،  فکروو چێشی کەوتەنی ؟ هەورامان یانی  شێعرو گۆرانیێ.
⑨ـ شانه دەیمێ چیروو کاری فەرهەنگی جدیره نەک وێ خڵانای ؟
یا خەیر وێڵ کەره، ئەگەر هەورامان لوا وەروه ئێمه هەنمێ وەڵێ گرد کەسینەو   ئەگەریچ نەلوا زەرەریەما نەکەردەن،  پێسەو واتەنشا "پیا مشیۆ دلێ وەروو  قەراخ نشین بۆ ".

⑩ـ هەورامان پێسەنه پێشەی دەمەنه خۆل دریۆ وەلێ قووت مەدریۆ هەر کەس قووتش دۆ خنیکنۆش .
یاخەیر هەورامان  پێسەنه ئاوێ سافێ و سەردێ هەر کەسێه گەرەکش بۆ به راحەتی وەرۆشوه ؟
**
به جواوەدای پی پرسیارانه پەیما بەر گنۆ که هەنمێ کام جێهەتوه ؟ ڕاو هەورامانی واقێعیما گێرتێنه وەر  یا  ڕاو هەورامانی کاغەزیره ملمێ؟
چوون هەورامانی واقێعی ، بیەن ، مەنەن، هەن ، مەنۆ ..
هەورامانی کاغەزی ،نەویەن ،نەمەنەن ، نیەن ، مەمەنۆ.

#حەمه شەریف عەلی ڕەمایی
سنه/ ۱٦ـ۱۰ـ۱۳۹۷

برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،هەورامانی واقێعی یا هەورامانی کاغەزی؟!/موحەممەدشەریف عەلی ڕەمایی،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 27 دی 1397 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(٦۷)

حۆرمەت گێرە، گوڵم
 حسەین پەناهی
بەهەورامی: ب.م (شارۆ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حۆرمەت گێرە، گوڵم
دڵم
ئی هەرسێ ونەو عەمری لوایما

میراسوو من
نە بە پشک وستەی
نە بە ڕەسم و یاسا
گردم تاپۆ کەردەن بە حۆرمەتوو چەمەکات
 بە نامێ تۆ
مۆر و مووم کریا بە ئاویروو جگەرێوە مەبارەکی مەلعوونی

کەتیبەوانوو هێڵەکاو قەبیلە دوورەکا

ئینە بەسەرئاماو زاڕۆڵێوەن 
بە سەرپەنجەو پایش
هەرگیز دەسش نەیاوا چڵوو هیچ حەزێوە

ئاورایێنە وسێ گردوو شەوەکا
هیچ نەشناسێ دڵش

ئاورایی شەرتەو مەنەی بێ 
ئایینوو مێرەبانی قەبیلەیشەنە

سا مننە گرەوە بە تەڕی
بە دڵێوە کە گرەوێ ملوو ئەسپی هۆروێڵیاو کتێبی تارێخی درۆزنیشەرە
و
گۆرانیێ واچێ ویرکاریشەرە
سێمفۆنی شکۆداروو جەدوەل زەربینە،
 چەنی ڕەفێقاش

دوێ دوەیێ چوار کەرا
چوار چواریێ ... هەهە ه
پە پەنجی ... 
ش  ششی ...

یانزەساڵەیینە پاش نیا دنیاو عەجیبوو پاڵایا
سەرەی پاقلیر و کوتێوە درێێێێژ
 زەنگۆڵێشەنە سەرکەرێ
بە بوەو قۆتەیوە خام سۆچی و نەوتێ و ئارەقی کۆنەی

ئەرێ
دڵم، گوڵم
ئی هەرسێ، ونەو عەمری لواااایمەنە

میراسوو من 
حەکایەتوو کەسێوەن
جادوو کتێبی، مەسحش کەردەن و دەورش تەنان
تا بزانوونە و بزانوونە و بزانوو...
ماتەم نیشتەنارە دیاروو ڕەحموو ئەدایمۆ و
بێشکەکێم بە تەمامی
خەڵووزیا فەرامۆشیێنە، چەرمەتووتەو ئاسایشیم و
 کاوەترەکام یادنە بەردێ و 
لوێنێ و لوێنێ و لوێ ێ ێ ...
هەتا زانوو هەتا زانوو هەتا زاا....
جە لاپەلێوە پەی لاپەلێوە
جە ڕوخسارێوە پەی ڕوخسارێوە 
جە روێوە پەی ڕوێوە
جە شارێوە پەی شارێوە
چێروو ئاسمانوو وەتەنیوە
کە تەنیا و تەنیا
مەرگی بە ڕێکوپێکی بەش کەرێنێ

 کەردەنم تاپۆ سەراپاش
بە حورمەتوو چەمەکات
مۆر و مووم 
بە ئاویروو جگەرێوە مەبارەکی مەلعوونی
کە ترەکنۆ یوە یوەو چاڵە شۆشەکام
تا چەپەوانەئەژمارای دەس پەنەکریابۆ
بە ئی مەخسوودە بێ مەخسەدەیە...

جە واتێوە بە واتێوە 
یوە یوە مەردا سەروو ئی مەخسوودە بێ مەخسەدیوە
وەسێ بێ پەیم حورمەتوو هەزبێ
حۆرمەتوو مانگەشەوێ 
حۆرمەتوو خوەی

  هەزبێ،
حورمەتوو چەماو تۆ بێ

نەبێ...؟

دڵم گرێ دا پەردەو ئەندێشەیوە
هەزبێ کەرێ گۆرانیە...
مەسێح جۆلجۆتانە نەکێشیێ سەلیب و
تیرەواران نەبێ لۆرکا گرانادانە
شەوانی سەوزوو کاجەکانە و مانگەشەوەنە

ئەرێ یوە یوە مرێنێ هۆشیارینە
جە لاپەلێوە پەی لاپەلێوە
تا دڵ گرێ دەو پەردەو هەر ویرێوە
کە هەزبێ وانۆوە
نیشتەنا بە باخەڵێ پەڕ جە تەوەنی
پەی قووڵایی ڕۆخانەو ئۆوێزی
چەنی وێرجینیا وۆڵفێ
تا جارێوەتەر مەردەبوو
ڕاو مەخسەدی بێ مەخسوودیەنە

حۆرمەت نێگا دارە
گوڵم، دڵم
ئا هەرسێ کە ونەو عەمری لوایم بێنێ

دادم پەی مەحکەمەو بێدادی وێم ئاردەنم
هەر ئاااااننە...

نا ـ نا
بە کوفروو من نەتەرسی
نەتەرسی
کافر مەبوو هەرگیز
من بە نەزانی وێم ئیمانم هەن

ئێنسان و بێ تەزاد؟

خومرێ نەقاشی کریەی حوجرەکاو میراسیەنە
عێرفان بە تاموو نەعنای

شکەم هەنە بە گۆرانیێوە 
کە زیندانی و زیندانوان پێوەرە ورەورش کەرانە

سا شۆنیش گێروو بەسەرئاماو پیایێوە
کە هیچکەس نەبێ
پی گردەوە ئەگەر تۆ نەبیەینی
کە پێسەیچ ئەگەر نەبیایێ
دنیا تواناو مدرایشەرە نەبێ
پێسە ئا درەختیە چێروو وارانیەنە مدران
نێگاش وڵاویان
پێسە ئا قشقێڕەیە
ئا یانەیە
ئا سەیێ
ئێمە گوڵچینوو تەقدیری و تەسادۆفینمێ
ئوستواو بیەی و نەبیەی
جە ڕوزگاروو تۆفانی و شەپۆلێ و نووری و ڕەنگینە

گیرۆدەو شکڵانا
چوارگۆشە ناڕێکەکاو جادووی
چوارگۆشەکاو جادووی

من چی دەلاقەنە بێ گوناحی ئینسانیەنە گرەوانا
شێتی کەسانێوەتەرینە دێویانا
عەرەفات ئێستادیۆموو فووتباڵیەنە
جە کابینەو شارۆنیەنە!
جە شێتی گاوێ واتەنم

چی پەنجەرەوە گەلەم پەی لەوەڕگەی بەردەن
پاشاییم کەردەن بە سەرەی پاقلیر و 
قۆرەتوو ژیونای دوێ ژەنا

سەرەم شانە نەکەرد
خێزاندار بێنا و نەدار

نیمەڕۆم چەپ و ڕاسەرە ئووسنا 
تا بەروو دڵ جە کناچەکێ مامۆیم

هۆروەستەنا دیوارەرە
بە موعجێزەو زاڕۆڵەیی
چەنی قورواقێوە باخەڵەمنە
هەڕاجم کەردێ گردوو ڕازەکام،
 یەکجار

بیەنا گاڵتەجاڕ
بە لووتەو پینۆکیۆی و بنجەگەوەنێوە جیاتی قژام

ئەرێ،
 گوڵم، دڵم
حۆرمەت گێرە
 ئی هەرسا ونەو عەمری لوایمەنێ
بەسەرئاماو کەسێوە کە هیچکەس نەبێ و هەمیشە گرەوای گرەوێ
بێ ئانەیە فرسەتوو ویری و دڵپەڕیەکاش بۆ
تا کێ پەیم گرەوۆ 
تا کەی و بە کام مەرامی بمرۆ

ئەرێ،
 گوڵم، دڵم
 پەلم دە و 
بە وەرەتاوو سەوای ویر کەرەو
پەی تۆ شەبەقیۆ
چەنی سڵامی و بوەو هەزبێ

۹۷/۱۰/۱۹

یا وێڵ کەرە ئی دام و تەڵەیتە و ویەرەمنە 
یا مەو بە مەلوو کوچوو هەسارا و زنوو باڵێ
یا بۆ لچوو کەڵکی و چڕە هاوار کە منت هەن
یا دنکە بە دنکەو قەفەسات با بە خیاڵێ...


#فەرشید_مورادی

‍       

برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(٦۷)،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 26 دی 1397 توسط همایون محمدنژاد
جە نەبیەیت شش ساڵێ،شەست ساڵێ ویەردەن/هومایون موحه‌ممه‌دنژاد

ویرم نمەشۆ مانگەوئارگاو۱۳۹۱ی ، ئا زمسانه سه‌ردوسه‌خڵه‌تە،ئارگاو زوانه‌که‌یما،کوشیاوە و یانەو ئاوەزیما سەرد و بێ ڕۆح بی،خەم و خەفەت جە بیناقاقێم پەنگەش واردە بێ و هەڵای زوقم و سەرداوزمسانەکەی دلێ پێشەو ئێسخانیم خاڵەش کوێنە.

ئیسە ....شوکر پەی خود٘ای،دماو شش سالێ ،گڕ و گەرماو ئارگاو زوانەکەیما، جەسته و ڕۆحوو وانیارەکاش گەرم کەرۆوە.

دڵم وەش بیەن، چووزەو ئاواتەکاو #کۆچەری، ته‌نگیانه و ئاوه‌زوو زاڕۆڵه‌کاوهه‌ورامانی چووزه‌شا دان‌به‌ر و جه هه‌ر یاگێ وهه‌وارێ، فێرگاو زوانی مه‌رزیانه‌ره و هەلای که‌لامی وه‌شوو یاری:"بنویسمێ به‌ زوانی‌هەورامی، بوانمێوه‌ به‌ زوانی‌هەورامی که‌ ئاڵاو قه‌ڵه‌می نه‌بڕیه‌ینه‌ باڵاو هیچ مێلله‌تێویه‌ره"گێرته‌و قه‌ڵه‌م ونویسته‌ی به زوانوو ئه‌د٘اییمابێ، ته‌ژنایی وانیارەکا ماڕۆ، هه‌ڵای هه‌رسه‌و چه‌مام په‌ی دووریت‌ وشکێ نه‌بیێ نێ وده‌نگوو وه‌شه‌سیایت پێسه‌و سیاچه‌مانه‌ی ئینا یانه‌وگردیمانه.
ڕاست فه‌رماوا بێ،ئێتر مشیۆ جوانێ، هه‌رمانه‌ که‌را و زوانه‌که‌یما پارێزنا، فێرگاو زوانی هەورامی جە هەوارەکاو هەورامانی، هه‌رزه‌لەشا به‌ستێنه، و گردیما جە هانه‌چه‌مه‌کانت تێر ئاوەو حێکمه‌تی موه‌رەمێ و جه فێنکی واته تامداره‌کا، جه‌سته‌ و ڕۆحما شاد٘ بۆوه .
#هومایون موحەمەدنژاد
#ئارگا،قیبلەگا و ئەوەژیوای نەسری هەورامی
مەرحووم #کاکەموحەممەدی موستەفازادە 
هەورامان هانەبەرچەم

برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،جە نەبیەیت شش ساڵێ،شەست ساڵێ ویەردەن/هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 دی 1397 توسط همایون محمدنژاد
‍ ‍  مۇسسه فرهنگی هنری نسیم فرهنگ هورامان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاوه برگزار می‌کند: 
هەورامان هانەبەرچەم

 مراسم افتتاحیه‌ی موزه‌ی هورامان شناسی"هه‌واروو هه‌ورامانی" آقای باقی شفیعی همزمان با رونمایی از کتاب ایشان #هه‌وارگه‌و خاسان

 مکان: سالن همایش‌های اداره ارشاد اسلامی شهر پاوه
زمان:پنج شنبه ٤ـ۱۱ـ۱۳۹۷ ساعت ۲بعدازظهر


ادامه مطلب برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،مۇسسه فرهنگی هنری نسیم فرهنگ هورامان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاوه برگزار می‌کند:،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 دی 1397 توسط همایون محمدنژاد
مەراسمێو پەی یادوو کۆچوو دماینوو دوکتور موحەممەدئەمین هەورامانی لوا ڕاوە

بە پاو هەواڵوو جەهاد هەورامی پەی 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'ی مەراسمێو پەی یادوو کۆچوو دماینوو دوکتور موحەممەدئەمین هەورامانی لوا ڕاوە ،ئی بەرنامە کەبەڕاوەبەرایەتی گردینوو ڕۆشنویری و هونەروو هەڵەبجەی بە هامکاری بنەماڵەو کۆچکەردەی، لوا ڕاوە.


دلێ مەڕاسێمەکەینە چن وتارێوە جە لاو ڕاوەبەروو گردینوو ڕۆشنویری و هونەروو هەڵەبجەی و زانشتگاو هەڵەبجەی و چن شاعیر و قەڵەم بەدەسێ ونیاوە و باسشا جە ڕۆڵ و ئەرکوو کەسایەتی دوکتورموحەممەدئەمین هەورامانی کەرد و بەماڵەکەیچشا داواشا کەرد کە هەرمانە کریۆ کە بە شێوێ زانشتی لێکۆڵینەوە جە بەرهەمەکاو دەسنویسەکاو هەورامانی کریۆ و چن کۆنفڕانس و سیمیناری زانشتیش پەی ڕێک وزا.


ادامه مطلب برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،مەراسمێو پەی یادوو کۆچوو دماینوو دوکتور موحەممەدئەمین هەورامانی لوا ڕاوە،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 23 دی 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 320 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...