هۆرامان هانه‌به‌رچه‌م


هه‌ورامان و ئه‌وه ژوژیای فه‌رهه‌نگی

 

ئةوة ژوژیای فةرهةنگی جة هةورامان، یةك شةوة دةسش پةنة نةكةردةن و سةرش هؤر نةدان و یا بة واتةو عةرةبةكا خةلق‌الساعة نةویةن بةصكو عةوامصیة دةسشان دان دةسو یو ویوة كة بیی‌نث بایسو ئانةیة هةورامان بةریة تازة كةرؤرة و راثةتازث هؤر چنؤ تا بةصكو بتاوو وةرگیری كةرؤ جة ئةوة تاویای زوانةكةثش.

ئاچثوانة كةچی راثنة دةخیلث بیی‌نث مةوا بة چندة بةشث كة بذیةشا وزمث وةرو چةما:

یوم: بث تةفاوةتی و دورةوینی نةكه‌ردةی هةورامیةكا پةی دماذو ئی زوانیة.

دوم: بث بةشی جة زوانی هامبةشی كوردینه.

یةرم: ئاگادری دای سازمانو یونسكوی سةرو فؤتیای زوانوو هةورامی.

چوارم: ئةرة مةرزیای حكومةتوو هةریموو كوردستانوو عثراقی.

پةنجم: نةویةو حیچ بةرنامثة جةلاو حكومةتةكاو ئثرانیو و عثراقیوة سةرو زوانوو هةورامی.

ششم: بثدةنگی و بی تةفاوةتی كؤمةصگاث فةرهةنگی و رةوشةن ویری كوردی.

 

بةشی یةكةم: بث تةفاوةتی و دوورةوینی نةكةردةی هةورامیةكا، یاوان یاگثة كة تا ئیسة پثسةو هةورامی و بةنامث هةورامی پاشا نةنیان مثدانو ئانةیة كة ویرث چانةیة كةراوة كة‌داخم دماذو زوانةكةیشا بةرةو كام رای هةنگامةهؤر مةگثرو، بةرةو تاویای یا بةرةو ئةوة مانای و گةشة كةردةی؟

ئی‌ بث تة‌فاوةتی و قةراخ نشینیة، كارثةش كةردةن بة بذیة خةصكی كة جه وی ئاگایشانه، زوانةكةشا جة ویر بةراوة و سةعیةكةراچةنش دووروةگنا. تةنیا جة زةمیری ناوی ئاگایشانة جار جاریة ویژدانشا چصكنؤشارة: كة باوا شمةثش هةندث بةلآم چكؤندث و جة كام پلةو پایةی كؤمةصگای ئینسانینة قةرارتا گثرتةن و تا كةی ویتا هؤر سپاردث پثدی و پةویره.

چندة ساصث چثوةصتةر كة جوانةكاو هةورامانی، دغدةغةو ئةوة ماناث زوانةكةیشا حثس كةردةبی و پانةیة یاوای بثی‌نث كة كام رای هؤرچنا؟ راو ئةوة مانای یاراو ئةوة تاویای؟ كةراو ئةوة ماناثشا هؤرچنیةو دةسشا كةرد بة‌هةورامی نویسای، ئی كارشانة جةلاو فرة كةساوة بة كةتنثةگةورث بة‌حةساو ئی و بذیة هةورامیةكا بة تةرس و لةرز و بث باوةذیوة، تةماشاو كارةكةی كةرثنی تا دماتةر بة پاو ئانةیة‌كة واتةنشا: «روجیار پةی هةمیشةث نیةن چیرو هةوریوة» ئانةنة كة هةورامی نویسیای بیةن بة‌باوو و دلث هةورامیةكانا هةورامی نةنویسیای بیةن بة‌عةیب.

نویسیای بة‌ هةورامی زةرةرش بة كةسی نیاونانو هینا خزمةتو تةوسثعةی فةرهةنگی وةلآتینة. وهةورامیةكاچ پانةیة یاواثنث كة ئیتر دوورگثرتةی و نةزانی و تةمةصی ویشا لةتمة یاونؤ بة زوانةكةی. حةر وةرو ئانةیة بةرثة تازةشا كةردةنوة پةی یاوای بة‌دنیایة تازة تةرث.

 

بةشی دوم: بث بةشی جة زوانی هامبةشی كوردینة:

ساصیانثة دوورو درثژةن كومةصگای فةرهةنگی و رةوشةن ویری كوردی، باس چانةیة كةرا كة زوانیة هامبةش ویوگثرتة، بنریوره پةی گردو مةحاصو كورده‌واری و چی بارةوة دةهاو سةدها مةقالثوو كتثوث نویسیانث بة عةمةصةن نیشانة دریان كة ئی تةرحث ئارمانیةنة ونمةكریو گردو لة جةكاو زوانةكاو وةلآتی قاتی كةری و نامث زوانیه یوگثرتة بنیةی سةرشوه.

ئی دؤسانة چانةیة غافصی‌نی یا عةمدةن وزاش پةشتةو گؤشی كة زوانو قودرةتی یا زوانوو دةسةلآتی نیازش پی گةرةو كثشةیة نیةن چوون حةر لة‌جثة یا زوانیة، ئةگةر یةرث موةلثفثش با جه پةشتةو سةرةثشوة، تاوو بؤ بة زوانو دةسةلآتو ئاوةلآتیة ئا یةرة موةلثفةیچة ئینانةنث دةسةلآتی سیاسی، دةسةلآتی ئیقتیسادی، دةسةلآتی نیزامی. وةختیة ئینانة یوشاگرت تاوا حةر لةهجثةو زوانثة كةرا بة زوانو قودرةتی. زوانیةچ كة‌بی بة زوانو دةسةلآتی ئةگه‌ر بةرنامةش پةی ئةوة مانای ئةو لة جةكا یا زوانةكا تةریش نةو. ئةوی عةمةصةن رو بة تاویای ملاو حةر فرة زوگنا پةراویزوه.

زوانو هةورامیش چی چارةنووسیة جیانیةن و چون زوانی ئةدایی هةورامیةكانةن مشیو مانوةو حیچ زوانثه‌ش بة بث وانای و نویسیای حةرگیز نمةمانوه.

نمونةو بث بةشی زوانی هةورامی جة زوانی هامبةش ویوگثرتةو كوردینة ئانةنة، كة ئةرة نویسیاو نویسندة دةسةلآتدارةكاو كوردی پثسةو مامؤسایان: ئةحمةد قازی، بةختیارعةلی، عةتا نهایی، سالةح سوزةنی، مةسعودبینةندة، بختیارسجادی، عةبدالخالق یةعقوبی، ئةحمةد شةریفی و... تةماشا كةرمث پةیما بةرگنؤ كة پةی ئةوة ماناثو، پارثزنای زوانی هةورامی، قسیةشا پةی كةردةی نیةنة. ویلانویسیای ئی ئوستادانه من بة پاو ویم چیوشا چةنة فثر بیی‌نا و سودم بةردةن و پةی من قابل ئیحتثرامثنث بةلآم ئةرة نویسیاو ئی نویسندانه ئةگةر سوودیة نیاونا بة زوانوو هةورامی، ئیتر تةمةدارووكث بؤمث؟

 

بةشی یةرم: ئاگاداری دای یونسكوی سةرو فؤتیای زوانو هةورامی.

چنده ساصی چیوةصتةر سازمانو یونسكوی، بانگةوازش كةرد كة زوانو هةورامی، یو چازوانانةنة كة بةرةو فوتیای هةنگامة هؤرمةگثرو. ئی بانگةشة،‌تةرسثةش دصی هةورامیةكانة و سةرة كة جة وةرمثة قؤرسةنة چصةكیارة و كةمثة بیاوة ویشارة خؤ ئةگةر بذیارةن زوانثة بة ئةرةنویسیای بمانوه جا چی دةس نة وةراپةی قةصةمث و ئانة مزاناش بة زوانی ئةدایشا بنویساش مةگه‌ر نةواچیان: «چراویة پةی یانةی رةوابؤ پةی مزگی حةرامةنة» جا ئةگةر ئادیشا زاناییشاو هثزو قةصةمیشا نةو جة خزمةتوو ویشانة ئیتر دةردةو كةسیة‌تةریش نموةرؤ.

 

 

 

بةشی چوارم: ئةرة مةرزیای حكوومةتوو هةریموو كوردستانی

هةورامیةكا كة ساصهای ساص چةنی كوردةكانو عثراقی بةیوة چةنی حكومةتةكاو عثراقی جةنگشا كةردةبث و چنگة یةخث بثنث و مةحاصو هةورامانی، همیشة یاگثوة ئةمنةو پذ پیت و بةرةكةتة بث پةی پثشمةرگةكاو كوردستانو عیراقی و چی رانیه زةرةرو زیانی گیانی و ماصیشا پةنة یاوا بث چةمةرایی ئانةیة كةرثنث كةلاكةرالاشاوةو قةرةبو زةرةرو زیانی تاریخیشا كةراوة كةچی نة تةنیا پةی پارثزنای و ئةوة مانای زوانةكةثشا كاریةشا پةی نةكةردث بةصكو روبة رو فرةتةر بةرةو تاویابی هةنگامةهؤر مةگیرا داوا كةردةو كاریة بنةذةتی پةی كؤمةك بة زوانی هةورامی تا وانثة‌گةورة بة حةساو مةی دیارةن ئی مةسةلة‌یه ‌كوردیی شامصو هةورامیةكا بیی‌نه:

لة وةخت كةل و كار ئةمانكةن بة یار             لة ‌وةخت كز و بز ئةمانكةن بة‌ دز

 

بةشی پةنجم: نةویةو حیچ بةرنامثة جةلاو حكومةتةكاو ئیرانوو ئثراقیوه

هةورامیةكا چی جة ئثرانة نةو چی جة ئثراقةنة جة بةرنامةهای بنةذةتی پثسةو ئاموزش و پةروةرشی پثسةو رادیو تةلةویزیونی، به زوانی ئةداییشا بث بةشثنث و تةنیا مةنةنوه پةی سةرگه‌رمی و تةفةنونی گجارثة، گورانیة هةورامیة جة میدیاكانة ولآو كةراوة و نةجؤشا ئیتر هةورامان هیچش نیةن ئیلا گورانیی نةوا و ئی بث تةفاوةتیة‌ جةلاو حكومةتةكاوة بیةن بة‌كؤسپثة گةورة سةرةراو زوانو هةورامیةكاوه.

زوانی هةورامی چون زوانیة رةسةن و بنةذةتین و یو جة زوانة قةدیمیةكاو ئثرانین چة مةروانی ئانةیة كریو كة بة‌وةرچةم گثرتةو واقعیةتی بة بةشو وثشا لاثه‌شا لاوة كةرا.

 

بةشی ششم: بثدةنگی و بث تةفاوةتی كومةصگای فةرهةنگی و رةوشةن ویری كوردی

كومةصگای فةرهةنگی و رةوشةن ویری كوردی، چی جة ئثران و چی جة ئثراق و جة بةرو ولآتی دماو ئانةیة كة سازمانوو یونسكوی ئاگاداریش‌دا كة زوانوو هةورامی هةن جةراو خةتةرو فؤتیاثنة. چةمةرایی ئانةیة كریی كة وةروو ئانةیة  ئی زوانة میراسثة فةرهةنگی و ئینسانین و ئیسه، كةوتةن خةتةر، كؤمةصگای فةرهةنگی و رةوشةن ویری پثسةو ئةنجمةنة ئةدةبیةكا، نوسیندث، روزنامةنگاری، مةدةنیی، ئاكاسانة كة دةم جة دموكراسی و ئینساندؤسی مةدا، بیاكاریة ئینسانی كةراو رایة بثزاوة پةی وةرگیری و چارةسةری‌ ئی زوانیه، بةلآم موتاسثفانة نة تةنیاكاریةشا نةكةرد بةصكو بة بثدةنگیة كامص و رةزایةت بةخشوة و یاراشا ئینة جة حاصثةن پةی فرة چثوابث ئةهمیةتی كؤذو كؤبونةوة مةگثرا و مةقاصی و كتثوی مةنویسا و فرةكاراتةری. ئینة تةنیا گلةییه نیةنة بةصكو ئینتثقادیة تارثخین نة جة وةرو ئانةیة كة زوانو هةورامی بةشیة جة زوانی كوردین و یا یو جة زوانة كوردیةكانةن، بةصكو كاریة ئینسانی و ئیخلاقین و ئةركو هامسایی و تثكةص بیةی هینا سةرو شانة یشاوة ئةگه‌ر كةسثة هامساش یانةش ئاویرگثرو نةلؤدادشوة خةتا بارةن حةر چةندة وةشش جة هامساكةیچ نةی. ئی كار ئادیشا كةرد خةتایة تارثخیة بة حةساو مةی و سةرو تارثخو رةوشةن ویریشاوة مةمانوة ئی بث دةنگیةو بی تةفاوةتیة جة لاو ئی كؤرو كومةصگایاوة ئیستةیش بةردةوامةن ئی چنده موردانه، هاندةرثة فرة گةورث بثنث كة هةورامیةكا سةرو یةخیوة یانة نةكراوة و پثسةو فارس ماچؤ: «حةر گردیة گردونیةن» و حةر نةزریةش سةروهةورامانیوه نةزةرة نیةنة.

 

دما واته.

ئةوة ژوژیای زوانو هةورامی چنده پةیامثش چةنةنث:

یةكةم پةی هةورامیةكا:

هورامیی مشیو ویشا كارثة پةی ویشا كةرا ئةگةر دثرتةر جوصیاوة پةی هةمیشةی گنانث پةراوثز و جةمیدانی خارجث با بة پاو ئی شیعرة فارسیی كة ماچو:

كةس نخارد پشت من                     جز ناخن انگشت من

مةنةیو نةنمةنةی هینا دةسو ویشانة نةكةسثةتةر. ئةگةر ئی جارة پةشتی راسوة نةكةرا، پةی هةمیشةی كةوتثنث قؤذگةو ئاساویره و مةلانث دنیاو ویروة شیةی.

دوهةم پةی یونسكوی:

هورامیی زوانی ئةداییشا بةلاو بة حورمةتةن و چوونكه سةخت كؤشثنث، پةی پارثزنای زوانه كةیشا، قةصمشا هؤرگرتن ئیتر پةی كةسیش نمةنیا زةمین.

 

سوم پةی غةیرة هةورامیةكا:

زوانو هةورامی، زوانو تةعاملیو ویسازناین نة چةنی كةسی جةنگش هةن و نة پةی شكسو كةسی هةنگامی هؤرگیرو و هینا خزمةتو كومةصگای ئینسانینة و خزمةت بة‌گردینی كةرو جة بیةو ویشوة هةتاكو ئیسة ئانةشه سه‌قام گیروسابت كةردةن.

حةمة شةریف عةلی‌رةماییئی وتاره جه ڕۆنامه‌و لووتکه‌ی شماره‌و10 1395/10/12 وه‌ڵا بیه‌نه‌و.

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، هفته نامه‌ی مردمی لووتکه، موحەممەدشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،هه‌ورامان و ئه‌وه ژوژیای فه‌رهه‌نگی:کاکه محه‌مه‌دشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.