که‌له‌به‌روو شێعرا(۷)

ئەر تۆ نەزی دڵوو من

نۆتێوە نێگایت وەزنەرە خەیاڵ
گۆچیۆ ئەشق
شێعریۆنە بیرەو هەستیم
گۆ نێگایت کۆچنەرە من
پەڕ بوو جە تۆ
تۆراخڵەو تاسەیم؛
کەیل جە نامێت
ڕۆح وێڵا پەی چینەو بوێت
هێناسەو تۆ بازاڕش دا؛
"ئارامیش"و بازاڕا
کەرەوە لا؛
دەمنە ئێحساس شێعرێوە تەڕە
باقێوە خەندە وەزنەرە من
بووسۆ کڵپە
سازنەرە چەم نۆتێوە لەنجەیت
دوو دەسماڵە؛
دڵ قریوەش کەڕنۆ تاسەیم
کویسانوو باڵایتۆ شنیۆ شنێوە
خەیاڵ وەرمن
ساو خاڵێتنە؛
بۆ مێخەکوو بۆخچەیت کەرۆ
شۆڕیەرە دڵ تا قووڵای وەشەسیایی
سپاو حەزیم
 پەی ئەنفالوو نازێوە دیایت کۆتەن جووڵە
نازت تاکەی؛
چەقوەش پەرێم هەسان ساوا؟
بە سێبەرەم؛
بوونە لاولاو
گیانیم بەخشوو لەق و پۆ حەزیتەرە!
گەردێوە خەندەیت وەزنەرە چەم
حیجامەتوو گوناحێوە تازە خەڵفێ کەروو جە لات!
هێناسەکەم؛
تاکەی خەیاڵ؛
بەروو باڵایتۆ مەزە کرۆچۆ؟
ئەر تۆ نەزی دڵوو من؛
هەستم چەنی ئاور بۆ؟!
دەمیەرە من مەسێحانە
سەوزیۆ خەڵفێوە
گۆپکێوەش گوڵیۆ
پەنجا پەنجا

ب.م (شارۆ)
92/3/26

نەسێحەت پەی کناچێ هەورامانی

هۆرزه کناچێ خیرەت بنمانه            
وێنەی گەلاوێژ پرشنگ بشانه          
قەرنەو بیسینه واڕیان زەمانه         
عەیبەن قەبێحەن نیشتەی جه یانه 
تا کەی بێگانێ تانێت بدانه                
پەرێ زانیاری بۆ مەکتەب خانه    
ماڕه   نەزانی    ئەلفبای    وانه                
نیشتەی جه یانه ڕەویەو ما پیران    
زاری و زەبوونی جه حەجەر گیریان 
بۆرێ دیارگا    گۆزەرگەو   ژیران          
بۆ مەکتەبخانه باخچەی هەزار رەنگ
به گڵاو شۆرەش فکری پڕ جه ژەنگ   
با ئارام گێرۆ  دڵ  نەبۆ   به  سەنگ       
وێنەی مەستووره وێت بد٘ه دیار    
گەش و به سۆز به چوون گۆڵی وەهار
سۆزان به چوون شەم پەرێ شەوی تار
دەس چنشا کەره گوڵێ زەریفێ  
با خەڵک نەواچۆ کناچێ زەعیفێ    
با پایەت یاوۆ به ئاسمانی                 
به خەڵک نەواچۆ ژەنەینه و ژانی        
ڕەسمی قەد٘یمی به ڵاو گرد٘یما        
وەر دان ئایێرش گەوره و وردی٘ما      
فەرقش نیەن ما بەین ئەر نێرەن یا ما
ئەگەەر نەجابەت یانه نشینین       
واتەی عەبەسەن زاری و زەبوونین
هۆرزه کناچێ بۆره کۆمەڵگا              
بازه جیا تەنوور ساج و ئایرگا          
ئاوا کەره وه باخچەی لا دەگا     
کناچێ وڵاتا   یاوای   ئاسمان                 
پەرێ تۆ تەمەن ڕۆشنی ژیان         
مەگەر قیبلەی تو چاد٘یشا جیان؟     
لادەر پەرد٘ەی شەرم سیما بنمانه    
شۆڵەت با گەش بۆ چوون حەفتەوانه 
چەمەڕاو تۆنێ گوڵی وەڵاتی       
 هۆر گێره ئاڵا پەی دەسەڵاتی        
هۆرزه کناچێ بۆرێ مەدرەسه       
عێلم وەر گێره نەبی چێر دەسە     
فەرقی  پیا  و  ژن ئێتر نەمەند٘ەن      
قەڵەم شمشێرەن ڕیشەی فەرق کەند٘ەن
کناچێ  بێدڵ   چەمەڕای    ڕاتەن
شەمعش بێ ئەگەر پڕ جه ئاواتەن
هاناو دەخیلش   پەڕێ   شیفاتەن
عیلم    عیلاجەن حەکیمان واتەن
ها بێدڵ عەمرش یاوا وه سەر یاڵ
تەی کەرد تەمەنش و یاراش به تاڵ
بەردش نه دەروون هەزاران خەیاڵ
یاوه وه فریاش کەوتەن سیاچاڵ 
تەنش تا نەبیەن به تۆزی شەماڵ      
باوەر پەی شفاش چەپکێ گوڵی ئاڵ 

#بێدڵ  هەورامی‌‌(هاشم محمدی)

ساقی    دەخیلەن     دەسم    دامانت

جەو بادەی وەش ڕەنگ پەڕ کەر جامانت

پێم  دەر  با  نۆشوو  دەروونم    کەیلەن

دڵ    سەرگەردانی   هەردی  دووجەیلەن

ئاخ و داخ  و ئێش جەمه ن  جه  لامان

هانام   ئەو    لاتەن      یاوه    فریامان

بەشکەم جاموو تۆ خەمان دۆ وه  باد٘

نه سایەت نیشوو دڵ   وه خاتر   شاد٘

ناری ئەشقی  یار   گڕ  وەردان   گیانم

سۆچنانش یەکسەر پۆس و ئێسخوانم

هێجران دووریش کاری  پێم   کەرد٘ەن

وەختەن   هەواڵم بەران   وه  مەرد٘ەن

به وێنەی مەجنوون سەرگەردانەنان

وێڵ      و    ئاوارەی      بیابانەنان

"ناسر"پەی وەسڵیش مەناڵو چوون نەی

گرفتار  بیەن   وەی  وەی  یانەش  وەی

#ناسر  ئەخدەر

خەستەخانە

ئازیز؛نەپەرسای حاڵی پەشێـوم
هاوەختەن کەگیان بەیۆوەلێوم

تیری مەهجووریت جەرگم پارەڪەرد
ئــــەرواح جەوەتەن،تەن ئاوارەڪەرد

پەردەی دڵ دڕیان ساڪێش ورازۆ
بەتای زۆڵفی تۆ،بەخیە مــــــــوازۆ

سرۆمــم عارەق سیمی خاڵی تــۆن
باندی شڪەستەم بەدەسماڵی تۆن

تەخت بەستەریم ئۆتاقی مەیلت
ڕازیم بەمەردەن،گیان بەتوفەیلت

خاری هیجرانت تەزرێقی باڵــــــــــم
بیماریم پەی تۆن خەیلێ وەش حاڵم

دەرەجەی هوونم:وەفاومەیلی تۆن
ئەرمەیلت نەبۆمن هوونم جەڪۆن؟

ئازیزحەیاتم قەیـــــــــــدی وەفاتەن
بێ وەفات،حەیات،پەی من مەماتەن

شەربەتم:شیشەی مینای بێ گەردت
ڪـــەرەم فەرماوای تۆبەمن وەردت

خـــــۆشەربەت نیەن ئاوی حەیاتەن
سەرچەمەی حەیات نەپای زوڵماتەن

بەنامـــــــــوونیشان خزری زیندەوە
سەرچەمەی حەیات جەشەودیمەوە

بێ ئەسەرنیەن بەقای حــەیاتم
تازیندەڕۆحم،قــــەیدی وەفاتم

ڕاسەن خۆ(سەعد)ئەو ئاوە وەردەن
سن وساڵ جەحەد٘ حــەفتاویەردەن.    
          (۷۰٫۵٫۱۲)
# میرزاسەعدوڵڵاخەدیری

‍ ‍ ئینەنە   جەفاو     دنیاو   بێ   بەقای

سەیاد٘ێ    لوای   ،   کـــۆڵیتێ   وڕای!

نە ژەرەژ  مەندەن ،نەدامگە  و  کۆڵیت

داخی  داخانم   وەتەن  پەی  چۆڵیت!

#سۆهراب مورادنیا

ساحێبوو  مێعراجی

جە شاری عێلم و عێرفان
نازڵ  بی  ئایه‌ی   قورئان

ئاما   نووروو    ئۆمیدی
په‌ڕچه‌مداروو ته‌وحیدی

گه‌وهه‌روو  کردگاری
نیشانوو   ڕه‌ستگاری

وه‌هاروو عه‌دڵ و داد٘ی
پەیغام  ئاوه‌روو  شاد٘ی

ڕۆشنایی شه‌وێ  تارێ
جه‌ ڕوومه‌تیش نوور وارێ

بی به‌ ده‌ریاو ڕه‌حمه‌تی
ڕاهنما  په‌ی  ئوممه‌تی

بی به‌ که‌شتی نه‌جاتی
ئه‌شره‌فوو مه‌خلۆقاتی

سەروەر و سالاری دین
نگینی  دەریای  یەقین

ڕایحەش پەی موسەڵمان
نیاش   مەکان  و  زەمان

عەترش بۆ  گردوو گوڵا
دەرمانوو  دەرد٘ەو  دڵا

هەر چن  کە نیام  تاعەت
چەمەڕام پەی شەفاعەت

شافێع  تۆنی  بە   تەنیا
ڕەهبەری  هەر دوو دنیا

بەخشم بە پیروو حاجی
یا  ساحێبوو  مێعراجی

ئارەزووش ئینەن ئەدیب
ئیمانش   کەری  نەسیب

#موحەممەد خدری(ئەدیب)
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، بێهرووز محەمەدپوور(شارۆ)، میرزاسه‌عدوڵڵا خه‌دیری، سوهراب مورادنیا(سیاوکام)، هاشم موحەممەدی (بێدڵ)، موحەممەد خدری(ئەدیب)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،که‌له‌به‌روو شێعرا(۷)،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 14 دی 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.