که‌له‌به‌روو شێعرا(13)

 زمسانێوەش چەنی بێ وەختێ ئێ پەی دید٘اریم

لچێ وشکێم گنێنێ چیروو تەمەو خەمباریم

هناسەم بێ بە پاندۆڵ نەکەو دڵێم بێ بە جاز

سەنتووروو سینەی ناڵێ بە مزرابوو بێ عاریم

سەردی هاناوۆ لچاش چەمێم بەرێوە یانە

پەشیمانی ئەژمارێ دەفتەروو رۆزگاریم

سێحر کەرێ تەماشەش باسوووەهاریما بێ

کە چی حەر قسێ کەرێ گنێنەی ویروو پاریم

جە من ئینە مەکریۆ ،چاد٘ێ خود٘ا کەریما

هەتا بیا گرێفتار بە عێشقوو بێ قەراریم

ئارۆ کتێبوو بەختێم هەر پەلێش ئینا یاگێ

بەشکم وایێوە گنۆ بەرۆمەو پەی هەواریم

#فه‌رید عه‌باسی(فەراز)

تاڵەنی تۆ، پەوکە شیرینی، کۆشی
پەیت مەکریۆ، ئەندە هەنگوینی، کۆشی

هەر کەسێوە لەقیە زەیتوون، دەسشۆ بۆ
ئەر جە دووران دووریچۆ، وینی کۆشی

تا پێسەو هیتلری نامێ، بەرکەری
ڕەحمی مەنیەی لاوە، گردینی کۆشی

ئایێ ماورینۆ، کە جەنگ و تۆ ڕەوان
ئەی بە وەڵاهی قەسەم، دینی کۆشی

خەڵک و عفرینی، گۆناحێوەش نیەن
تۆ مۆسڵمان بی، شەیاتینی کۆشی

کافرێچ حۆکمی ئەپێسینێ مەدا
زارۆڵێ کوردی بە پەت بینی، کۆشی

مەس مەوی وختێوە شەڕڤانێوە کورد
چیروو تانکێ یا سەروو مینی، کۆشی

گردوو کورساناتی عفرینەن دڵش
کەی متاوی شاروو عفرینی کۆشی

#پەرویز  بابایی

وەسێمەن عەزابوودنیای
فەڵەک وەسێمەن عەزابوو  دنیای
تا کەی هەر جەفاو سەر وەنەشیویای

ئەشکاوات  جەرگم پێسەو قەسابی
کوشتات بە دەرد٘وو جەفاو عەزابی

بەربارە بە تێخ  ئا جەرگە پارەی
جە داخەو چەرخوو ئی ڕۆزگارەی

پاشێل  کریانا و حەقم  پاماڵەن
بە مەیل گەزەنه و ڕۆزگارم تاڵەن

بیەن کۆی زۆخاڵ جەسەکەی پیرم
جە داخا و چەرخی  مات و  زویرم

جە بەختی سیای ویەرد٘ەو ساڵام
بەرزەن دووکەڵوو هەناسەی کاڵام

 هەناسەی کاڵم خێزۆوە پەی پەی
بە ناڵەو  هاوار عومرم کەردم تەی

با هەر هاوار بۆ جە بێ قەراریم
عالەم  بژنەوۆش  ناڵەو زگاریم

بازەم  با دەرد٘وو  نیشتمانە کەیم
بنیەو سەرکوڵوو خەم و یانەکەیم

خۆ من هەر تاڵەم  بە خەم  ڕژیا بێ
جەسەی   کزۆڵم   دایێم    دژیا  بێ

هەر وەیلان بیا  دەسو خەماوە
هەرسیم نەبڕیای قەد٘وو چەماوە

کەرد٘ات ڕەفێقوو خەم و خەیاڵان
دەورانوو دنیایم   بەرد٘ت بە تاڵان

مەر چێشت ئەژنی جە منی بێچارە
سازانت  پەرێم  ئی  بەخت و  بارە

 شاهێدٚەن عومروو چنها چن ساڵەیم
بە مەینەت ڕەشتات خەمت شا تاڵەیم

هاواروو  فەریادٚ  ئێتەر  کافیەن
چینەی زیادٚتەر  بێ  ئینسافیەن

#عوسمان ڕەحیمی هەجیجی

پیـــری
پیری  ڕوو   کەردان   وەنە
ئینەش    پەرسانی   چەنە!

کام   دارەن   بەرگش  نیا
وێش جەللاد مەرگش نیا؟

کام جاگە و قەسر و کاخا
بێ  دار  و  درەخت  باخا؟

کوورەی  تەنوور  و   ئاخا
بێ ئایێر   گەرم   و  داخا؟

شۆتش   هەن   دڵش  نیا
مێوەش  هەن  گوڵش نیا؟

بێ سێحر و جادو و گەمە
سیاوەن    مەبۆ    چەرمە؟

ئەی  شاعێری دڵ  پڕ  ئێش
واچەم پەی جواو بۆ چێش؟

هەر چن  دڵ  مەسی  بادەن
جواوت   سەهل  و  سادەن

بێ  بەرگا    داری    ئێعدام
جەللادەن و   حەڵقەی  دام

فێردەوس   باخا  بێ  درەخت
سەرسەوزا وەخت و بێ وەخت

بێ   ئایێر    داخا      دڵا
هەنجیر   داری   بێ گوڵا

سیاو   بۆ   چەرمە   ڕیشا
خمخانەی ڕەنگ جە ویشا

 #موحەممەد خدری داریان

زمسانی بەختم
هەورەن گرمنۆ  بەرزی ئاسمان
ناڵە دان وە عەرش پایێز سەر ئامان

باربەنی کەردەن زمسانی بەختم
وەرزەکەی پیری زامانی سەختم

سەوقات کزەی سەرد زلان و بۆران
وەروەنە یەخ و  تەوەرگ  و  واران

وەرزەکەی  پیری وادەمەو لافاو
گەنمی دڵ هاڕان چوون هاڕەی ئاساو

مێزەرەی وەروین بەسەن دەوری سەر
واد٘ەی سەفەرەن ئێشەو  یام  سەحەر

تەن کەفەن پۆشان ڕۆح مەنگ و وڕەن
بەند بەندی ئازام سەرتاپا سڕەن

شیشەی یەخ بەسەن لانێساری دڵ
چی دما عومرم  زایەن  و  باتڵ

ئاخ شەڵڵا وەڵ جە پیری مەردایام
هەر دەم ئارەزووی مەرگ نەکەردایام

 #موحەممەد خدری داریان


هــــــەژار شـــــەرمینەن دڵش بە تیینەن
مادیش نوقسانەن فــــکرش حـــەزینەن

واردەیش چی دونیای خەفەت و شینەن
دەروون سۆچیا بــــە ، هێزمی بەلوینەن

بێ ناز و مــــــەتین ، دڵ بـــە ڕەحمینەن
چەمش چـــەمەڕا بــــەخشەندەی دینەن

هـــــــــــەژاری دیندار وەڵا شیرینــــــەن
کــەلەو شــــــەکەرین ، شـەربەتی ژینەن

ئەر موسوڵمانین ئـــــــەر بــــە وێژدانین
بەخشە پەنەشا  ســــــــەرمایەو  گیانین

تاموو بــــــەخشای ، فــــرەن  و مـەکین
حێسوو چەشایی نــــــــەویەنش تـەمرین

حسوو وێــــژدانین ئــــەی  برای مۆمێن
هــــەژاری دیندار ، بــــرای دینی تـــــۆن


#عەتا  عەلی پوور

ڕوەت مەگێڵنە ئەو ژیوای دنیە

بە دڵیوی وەش پەی دنیە بدٚیە

ژیوای ئی دنیە خۆ وەفاش نیا

هەتا پەیت کریۆ هەر چنیش کریە

#فەرید زاوەری


هەرەسی عسیان

یا ڕەب ئەر ساتێ  ڪەردم فەرامۆش
خود٘ایێ چوون تۆ،سەتتار و سڕپۆش

تۆ نە ڕای ڕەحمەت نەڪەی فەرامۆش
بەند٘ەی ڕووسیای نەژنەوای کەم هۆش

من وێم مزانوو ڪام تۆمم شەندەن
دەرسی ناد٘انیــم نەڪام جا وەندەن

بە ڪرد٘ەوەو وێم ناریم بە حەساب
به ئـەهلی دۆزەخ نەڪەریم خەتاب

یاحەی من بەندەی شەرمەساری تۆم

مۆحتاج بە ئەلتاف گەوهەرباری تۆم

پاییزو۱۳۹۳کۆچی رۆجیاری

#سۆهراب مورادنیا
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، فەرید عەباسی(فەراز)، عوسمان ڕەحیمی(مورید)، په‌رویز بابایی، فەرید زاوەری، موحەممەد خدری(ئەدیب)، سوهراب مورادنیا(سیاوکام)، عەتا عەلی پوور،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،که‌له‌به‌روو شێعرا(13)،
نوشته شده در تاریخ شنبه 14 بهمن 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.