تبلیغات
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
کەلەبەروو شێعرا(16)ڕۆ زوانی ئەد٘ایی
حەسەن  عومرانی/هادی سپەنجی(خاڵە)/فەتحوڵڵا  ڕەزایی/هومایون موحەممەدنژاد/ بێهرووز محەمەدپوور(شارۆ)/عوسمان ڕەحیمی هەجیجی/یاوەر هەورامی/سوهراب مورادنیا/خەمبار  هەجیجی/سەیوان ئێبراهیمی/جەواد حەمزە(فێراق پایگەلانی)/عەتا  عەلی پوور/فەرید زاوەری/حەسەن خەیات/شاهۆ مەعازی/جوانمیر خووند(کۆساڵان)

تەوەنەقووڵە

تەوەنە قـــــــــووڵەو هەوارگەو ڪاوی
هامساو ڕازیانەو گـــــــــۆشەو شەتاوی

نە دەورت  خیزیان گوڵانی  وەش بۆ
سوورەهـــــەراڵە و چنوور و شەوبۆ

هام نەوات قاسپەی ژەرەژانی ڪۆ
مــەژیوی نەسای چەتری ڪەماولۆ

یادگاری دەور ڪـــــۆنە هــــــەواران
هۆرڪنیای زەنگن شیرین ئەفڪاران

جەسەت بە تێشەی ڪام ئۆساتاشیان
پەرێ دماڕۆی ڪــــــــــریاینی نیشان؟

 کێ فـــەرهاد٘ئاسا دەس دا بە تێشە
پەرێ خەلقەو تۆ ڪەردش ئەندێشە؟

جای پەنجەی ڕەنگین تۆغرا کەڵافان
گوزەرگای عێلی هـــەورامی وجافان

دڵت مەڪۆگای  هەزاران  ڕازان
چەمـــەڕای ئامای دید٘ە  شابازان

هـووەیدان  زوخاو  هێجرانت وەردەن
سینەت بەشەرەنگ فێراق پەڕ کەردەن

تاجی جەواهێـــــرلایێق سەرەوتۆن
وەفات بێ نەزیر،مەوبەتت بێ شۆن

نیشتەنی نە سای هـەوارگەی هاڵی
دەروونت   بیەن  ڪۆگاو  زوخاڵی

حەیفەن پەرێ تۆ وەی تەور تەنیا بی
پـــــەی ئامای یاران هەر  چەمەڕا بی

ئەر ســەد٘ دوورەنی نە جـەرگەی یاران
هەر جەلات مەنەن  مەیلەڪەی جاران

تۆ دڵ وەش نەسای وەشەسیایی وێت
مانــــــە بە وەشی نەبێــــــزیایی وێت

من بێزڪـــــــەوتەنا لاو ناڪەساوە
چوون سکەی سیا،پەیم مەپەرساوە
-----------٭٭٭٭٭٭------------
۱۳۹٦٫۱۰٫۳۰ کۆچی ڕۆجیاری(ئارگا)


#سوهراب مورادنیا

‍زوانی   ئەۮایی  گیانەن،  هەناسەن
مانگ و ڕۆجیارەن ژیوایەن، تاسەن

ئازیزان   بەیدێ   هەورامی   شێوە
ئاڵاو  قەڵەمی   هۆر گێرمێ   پێوە

بەرمێش   بەرزایی  ئاسۆ   ئاواتان
هەتا   دیار   بۆ   گردوو    وەڵاتان

یۆنسکۆ سەرسام،  حەیران بۆ دنیا
بەرەو    نەزانی   هەورامان    ژنیا

#فەتحوڵڵا   ڕەزایی

زوان ،کێ بیەیمانە

دلێ چۆڵایی یانەو بێ خەمی

بایەقۆشوو نەزانی

هێلیانەش کەرد٘ێنە 

و

جە بیناقاقەوئاوەزینە

دەنگوو کێ بیەی

بێ دەنگی و بێ هەناسە مەنۆوە!!

وەشتەواران   

ئاواتما بۆ

زوان کریۆ یانەو ئاوەزی....

ئەد٘ا کوڵەکێ ... 

تاتەیچ دیمەک....

هەزار جارێ   نەزانی 


سەروو بانوویانەیماوە 

خت و بووڵە کەرۆ پەیما

گۆشت نەبۆ 

هەتا....

بانتلینوو سەروو بانی 

ژیری و فێربیەی ویرشەنە بۆ

ویرما  تلنۆ 

پەوکەی!

وەشتەوارانوو زوانی ئاواتشا!

#هومایون موحەممەدنژاد

چەمەڕانا

دوور نیا زاڕۆڵێ

گۆ قەڵەمیشا

گۆرەمیت بۆ

بە لایەلایەو ئەد٘ایشا

ب .م(شارۆ)


زوانی ئه‌دٚایی (په‌ی ڕۆ زوانی ئه‌دٚایی)

زوانوو من، زوانوو تۆ، زانوو گردوو ئی شاری
زوانوو ئانەیە دەنگش مەیاوۆ گۆشوو دڵداری

زوانوو دیمەنوو دارەی کە مەڕیابۆ سەروو ڕێوە
هەناسێ بێ سەمەر کێشۆ چەنی تەلبەندوو ڕۆجیاری

دەموو هانەی، کڵاوەو وای، هەسارێ بێ سەر و شۆنێ
زوانێشا بیەن پەی وێ دلێ مێحرابوو گوفتاری

کەوا و پانتۆڵوو هەورێوە ئەگەر کریانە وارانی
زوانێوەن کە حاڵی بۆ هەناسەو گەرموو گوڵزاری

گوڵ و دار و دەوەن هەر یۆ زوانێ بەش بە حاڵش هەن
ئەدٚایین و پەنەش زانۆ بە فێترت کۆڵەکێ داری

من وخەڵکوو چەمام ئارۆ زوانێ ڕەنجەڕۆما هەن
مشۆم بزیۆوە هەرساڵەی بە جۆماڵوو هەواداری

شەکەر ئینا زوانێنە کە لای لایی ئەدٚای ماچۆ
که نازارێ پەنەش واچا زوانووعه‌شق و دڵداری

زوانێ نەی دلێ شێعرێ، زوانێ نەی سەروو باسی
گنۆ دامەو فەرامۆشی، ملۆ چێروو تەمەو شاری

##زوانی_ئه‌دٚایی (په‌ی ڕۆ زوانی ئه‌دٚایی).

زوانوو من، زوانوو تۆ، زانوو گردوو ئی شاری
زوانوو ئانەیە دەنگش مەیاوۆ گۆشوو دڵداری

زوانوو دیمەنوو دارەی کە مەڕیابۆ سەروو ڕێوە
هەناسێ بێ سەمەر کێشۆ چەنی تەلبەندوو ڕۆجیاری

دەموو هانەی، کڵاوەو وای، هەسارێ بێ سەر و شۆنێ
زوانێشا بیەن پەی وێ دلێ مێحرابوو گوفتاری

کەوا و پانتۆڵوو هەورێوە ئەگەر کریانە وارانی
زوانێوەن کە حاڵی بۆ هەناسەو گەرموو گوڵزاری

گوڵ و دار و دەوەن هەر یۆ زوانێ بەش بە حاڵش هەن
ئەدٚایین و پەنەش زانۆ بە فێترت کۆڵەکێ داری

من وخەڵکوو چەمام ئارۆ زوانێ ڕەنجەڕۆما هەن
مشۆم بزیۆوە هەرساڵەی بە جۆماڵوو هەواداری

شەکەر ئینا زوانێنە کە لای لایی ئەدٚای ماچۆ
که نازارێ پەنەش واچا زوانووعه‌شق و دڵداری

زوانێ نەی دلێ شێعرێ، زوانێ نەی سەروو باسی
گنۆ دامەو فەرامۆشی، ملۆ چێروو تەمەو شاری


#فه‌رید عه‌باسی(فەراز)

زوانوو ئەد٘ای
زوانوو ئەد٘ای هەناسەن
ڕۆح و ڕەوان و تاسەن

چنی    زانایا    دوانا
ڕێخەو فەرهەنگی زوانا

پارێزنای زوانوو ئەد٘ای
فەرزا پەی میر و گەد٘ای

#فەتحوڵڵا   ڕەزایی

باڵاعەرعەرێ دید٘ە مــــەسێوه
ئەرهۆشەی هاڵێ گێرۆ دەسێوە

بەگفتی شیرین شەکەر ڕازەوە
خۆڵکت بکەرۆ بەڕووی نازەوە

بنیەی دەم بۆڵێـــش به ئاواتەوە
لەرزی شەوق مەگنۆ سەر تاپاتەوە

وەشتەرەن نەشئەش جەسەد٘جامی مەی
 پاشەرتە کەرســـــــــەیری باخووبەی

#هادی سپەنجی(خاڵە)

       بەس زوانوو من بێ نازا

هــەتاکوو کەی پەی زوان و ئەد٘ەیما ویر نەکەرمێوە
مەزانو ئێمە تاکوو کـەی پێسە بلمێ و نەگێڵمێوە؟!

گردکەس زوان و وێش هەنش پەنەش وانۆوەو منویسۆ
بەس زوان و من بێ نازا ، هیچکەس نیا وەنەش پەرسۆ

خەتێکێ خەتاو وێمانە ، وێما وستەن پەشتەو گۆشا
بە پەنجێ دەسی مژماریا ئاکـەسێ پەنە منویسا

من و تۆ وێما نیەنمێ ، خامــەما نەگێرتەن دەسۆ
کڕما کەردەن بێ دەنگێنمێ ،هیچکەس پەی ئێمە مەنویسۆ

هەرچی ئادابی جوانما بێ،خەڵکی کەردش بە ماڵ و وێش
کەلتووری جوانما گرد شیویان کــــەلتورێتەر ئامان یاگێش

زوانما گرد دلێنە شی خەریکا وێما وەرمێوە
پەی چوار پیتا هەنێما ،مەتاومێ ڕەئیە گێرمێوە

گردکەس ڕەئیەو وێش بەر وزۆ خەم و زوانیما نیا
گەنجەکێما دما کــەوتێ،جە کاروانی مەنێ جیا 

کەس گلەی کەسی نەواچۆ، کام چاپی تۆش دای دماوە
کام مەڵبەندو ڕۆشنبیری دەسنووسەکەو تۆش گێڵناوە

ئێمە وێما شەرم کـەرمێ ،خالق و گردیما خود٘ان
بە عەیب و عارش مزانمێ بە هەورامی بەیمێ زوان

خود٘ای باڵادەس حەزکەرۆ ئێمەیچ بیمێ نەتاویەیمێ
بەزوانوو وێما بنویسمێ شــــــانازیچش پۆوە کەرمێ

مەڵبەندو عێلم وعرفـــانی  هەورامان وەڵا کریاوە
هەڵای وێما خاس نەشناسان ئاد٘یچما جە دەس سنیاوە

دانیشگاو زانکۆ ئەزهـەری هەورامان نامێ نریاوە
دوکتوراو ماستەرو ئەوســـــای بە هەورامی چا ونیاوە

حەیفا بەوەڵڵا فرە حەیفا پەی من و تۆی دەسەو سانی
بێ ناز کەرمێ خەمبار مەنۆ  مەدرەسە و عێلم و عرفانی 

تۆخود٘ا ئێتر با وەسێ بۆ جـــەرگش بڕیەنا زامەکەم
لایێوە کــەردێوە لاشۆ ، زوان زوان زوانەکەم 

    # یاوەر هەورامی

هەورامان گوڵەن گێڵا پەی ڕیشاش
ئەگەر یۆزاشۆ هەرزان ورەشاش

ئامان  هەورامی  پارێزنی  دینت
گیان کەرە فیدای زوانی شیرینت

هەورامی ما دی جە سفرەو نانی
یەکۆم  زوانوو   کورداو  جەهانی

حەق نیا واچی وێشا مرمانا
تۆ لوە پەرسە جە تاریخ زانا

#حەسەن عومرانی

تا زوان گێڵۆ
تا زوان   گێڵۆ  چەمێ  مۮیانێ
تا هەناسە مەی و دەسێ شنیانێ

 تا عەقڵ وفێکرم هەن سەروو وێوە 
 ئەۮا منویسوو   هەورامی   شێوە   
                                       
تا زوان  گێڵۆ   هەناسە   کێشوو
بە یاۮوو  زوانوو  ئەۮایوە  نیشوو

تا زوان گێڵۆ  یانی های هەنا
منیچ بەشداروو   ئی دنیایەنا

مەجبووری نەبۆ وەی پام وەی پاڵام
زوانوو  غەیرەی  نەبڕیان  باڵام

#عوسمان ڕەحیمی هەجیجیخەڵوەتخانە

ئاخ  پەی  خەڵوەتێ   حاڵم  بسازۆ
یەخەی دڕیای خەم ،وە هەم‌بۆرازۆ

ئاخ پەی خەڵوەتێ خەڵوەتخانە بۆ
خاڵی  جە  خەیاڵ ،بێ  بەهانە  بۆ

ئاخ پەی خەڵوەتێ،ڕێزۆ هەرسی چەم
چوون   لێڵەی  لافاو  ،  بماڵۆن  ستەم

ئاخ پەی خەڵوەتێ ،بۆسۆی زامان‌ بۆ
پەرێ  زامانی  بەستەی   کۆنە  و  نۆ

ئاخ جە‌  خەڵوەتێ بسازۆن  سازم
ساز کەرۆن  هەمڕاز سازۆ  ئاوازم

ئاخ پەی خەڵوەتێ‌ خەم‌ بد٘ەو وە باد
بشکاون   سینەش  بە  تێغی  جەلاد

ئاخ  پەی سەرای سەرەی پڕ ئەسرار
خاڵی     بکەرۆن    سڕی     ڕۆزگـار

فێراق وەسێشەن وەسەن باوەس بۆ
گوڵکۆن ئەو جاگەو،خەڵوەتخانەی تۆ

#جەواد  حەمزە(فێراق پایگەلانی)

زوانێو   پەنەش   ماچا    ئەد٘ایی
حەیفا تۆ کەریش جە وێت جیایی
واتەو ئەجداد٘ی بە عەیب  مزانی
وێت کەری بە کەڕ پێسەو نەزانی
هەرکەسێ دووری زوانی وێش بۆ
ویر  و  ئاوەزی  ڕەسەنش   نەبۆ
نەزانۆ  یاسا  دوور  بۆ  زاناییش
فەرامۆش  کەرۆ زوانی ئەد٘اییش
کەڕ و لاڵ  گنۆ  چانەی  خاستەرا
چوون باخی بێ ئاو دایێم بێ بەرا

#خەمبار  هەجیجی

زوان  زامی  تۆ  دڵ  ئاوردەن  سۆ
یاخود٘ا پیسەو دڵ زامت بە سۆ بۆ

زوان چن  کەسێت کەردێ  بی ئیمان
زوان چن کەسێت کەردێ سەرگەردان

زوان چن زامان کەردی چوون خەنجەر
زوان  چن   کەسان  کەردی   دەربەدەر؟

زوان چەن تانە و تەشەر دای ونەم
زوان  چەن  شاد٘ی  شێۆنای  چنەم؟

زوان گوهەر واچ ڕێزەی شەکەر وار
زوان جار جار تاڵ پیسەو  زەهرەمار

زوان چەن ڕۆڵە  کەردی جە  دایە
چەن ڕەنجی ئاشق تۆ دای بە زایە

حەدیسی سەحێح نەقڵ جە حەزرەت
سالاری  مەحشەر  شافعی  ئۆمەت

نەقڵەن جە ئەسحاب یۆشا فەوتش کەرد
حەزرەت پەی دەفنش تەشریفش ئاورد

ڕووش کەردجە ئەسحاب جەدمای تەڵقین
فەرماواش ئامان بە سێدق و یەقین

بە دستی ڕاستی موبارەکی وێش
گێرتش زوانش بە فێکر و ئەندیش

فەرماواش هۆشتا چینەی بۆ ئامان
نەوزوتا  نە گێج  نۆقمی  گوناهان

زوان  تۆ  خود٘ا  درۆ  بەر  جە  یاد
نموونەش مەرگی شیرین پەی فەرهاد

یا بە درۆ هەواڵ مەرگی یوسف دای
عومری شکنجەی چەمی یەعقووب دای

هەر ڕۆ پەی ڕیا ڕەنگ و ڕووت واڕات
زوان  تاریخت گرد پەڕەن چی کارات

زوان  تۆ  خود٘ا  ئێتر   وەسێن  وەس
پەی تۆبەی نەسووح تازە کەر نەفەس

ڕوو کەر نە دەرگای حەییێ لامەکان
بە  ورد  و  ئەوراد  وێنەی   سالکان

بە زێکری ئەڵڵا وێت کەرە خەجڵ
ببۆ  بە  دەرمان  پەی  زامانی  دڵ

سەیوان بە شەو و ڕۆ دەس بە دامان
هەر ماچۆ  زوان  ئامان   سەد٘   ئامان

#سەیوان ئێبراهیمی(گواز)

مەدرسەو مەکتەب جە کوردەواری
یاگێ  ڕێزینە  پێسەو  فێرکاری

مەدرەسە،مزگی،موعەللێم مەڵڵاش
واتەت زەواڵەن  پەی  گرد  زاڵماش

پەی نووسیەو وانەی تۆ مامۆسانی
پارێزنەروو  زوان ئیسە و ئەوسانی

مامۆسای  ئازیز   موعەللێمەکەم
فێرکاری ڕاگەی دین و عێلمەکەم

فێرت کەردانی دەرسوو ئیمانی
بە  حەق   واریسوو  ئەنبیایانی

تۆنی ئوستادو سەرانسەر ژیوایم
بە تۆ گێرۆ بەر من باخوو هیوایم

موعەللێم  نامێت  موبارەکەت  بۆ
ئێساڵت وەشتەر جە  پارەکەت بۆ

یاڕەببی!  دنیا  هەر  بە  کامت  بۆ
تەربیەت پێشەی سوبح و شامت بۆ

#سەیوان ئێبراهیمی(گواز)

رۆڵە گۆش گێرە با کەرووت وەسیەت
بمانی ســــەربەرز نەوی بـــە زەحمەت

وەتەن و دینت شـوکرانەی ڕەحمەت
جە دەسشا نەد٘ەی کەرانێت لەعنەت

بە زەڕ و پارە نــــەکەرات وەردەس
پـــەشتیو نــەماڕا نەمامی نەوڕەس

چــــەنی براو وێت بی ، بـە پاسەوان
ڕەنج و تەقالات بۆ  بــــــە  پشتیوان

بنووسە بە قەڵەم ، پارێزنەش وەتەن
هــەرگێز نەورەشیش بە پارە و تمەن

بە ڕاس هەر کەسیە ورەشۆش وەتەن
ڕیشەو ڕەگەزش تاونۆ جـــــە ڕەسەن

ڕۆڵە تا تاوی فێر بـــــــــە عێلم و فەن
جـــە بێ سەواد٘ین ئێنسان بۆ بـە پەن

کۆشیای و هەڵمەتت با بــۆ بێ وچان
پــەی ڕاو وەتەنی بــێ زمن و گۆمان

ڕاس بی نەچەمیەی پسە سەرەگۆچان
با فــەلەج نەوی ،دەس و پای نۆقسان

ئا وەختە تاوی بــــــــەریش تا ئاسمان
ئاڵات بەرزە بۆ ، بی بـــــە هام پەیمان

"عـــەتا" هـــــــــــــەر ماچۆ ڕۆڵە  بزانی
پسە خــــــەمەوەرەی (فـەهیم)ی سانی

پارێزنیش فــەرهەنگ ، زوانی ئەد٘ایی
پتەوتەر  جە بێخ ،  نــــەبۆش جیایی

#عەتا  عەلی پوور

ڕۆ زوانوو  ئەدٚایی

 هەڵمەتە دەیمێ، هەر پسەو داڵی

 زوان  پارێزنمێ، جە کرچ و کاڵی

بە  نویستەی  زوان  هەورامیانە

فێر کەرمێ خەڵکی  یانە بە یانە 

#فەرید زاوەری

‍ ئەد٘ا زوانت حەیاتەن  پەی  من
چرای ڕانمای نەجاتەن پەی من

تامش چوون شیرەی نەباتەن پەی من
بە  سەمەر یاوایش ئاواتەن  پەی  من

پارێزنایش فەرزەن خەباتەن پەی من
فۆتیایش  جەلام  وەفاتەن  پەی  من

شەرتە بۆ  ئەد٘ا تا  وەختوو  مەرگیم
تا وەختی پۆشای چەرمەیی بەرگیم

زوانم نەواڕوو بە زوان  بێگانە
ئەگەر میریچ بوو یا خۆ شوانە

چوون خەڵاتوو تۆن هدیەو یەزدانی
یا  خۆ  فەرمایشت  ئایەو  قورعانی

#شاهۆ مەعازی

ڕۆح و ڕەوانم  ئەد٘ا  چارەکەت
بیللا خود٘ا بەخشۆم بە ئێشارەکەت

زووتەر زۆردارت کەردا بە زوانیت
فەڕەم  گێرت واتەو   ڕۆڵە بزانیت

مزەو زەڕڕێ ڕەحمیت دریۆم مزانی
کەفارەت  کەیفەر   کەیفماری  زانی

بەڕەزات  ڕازین خود٘ا  ئانەی  زانی
هەرزانی   هەزار    هێز  و  هۆزانی

ڕەزایەتت  بۆ ساحێب  جەزانا
دڵیت باروو یاگێ دوور جە سزانا

ئەد٘ا هەزاران ڕۆیت مەبارەک
وەهاران تەشریف فەرمایت تەدارەک

#حەسەن خەیات

زوان ئەد٘ایی

هەرچن زوانما کەوتەن پەراوێز
قەڵەمم پەی مەنایش نیشتەنەو ئاخێز

زوان نیشانەو بیەین پەی مەنای
ئاوەزێن پەی پەی نویستە و وەنای

بێ زوان دارێن وشک و بێ گەڵا
لاشێوی ڕووتا و پەڕان پەڕ  بەڵا

ئەگەر گەرەکتەن پێسەو گرد٘ کەسا
نا حەزاو  خاکیت وزی  قەفەسا

مشۆم زوانیت پارێزنی به پاک
تا ڕەسم و نامت نەلۆنه چێر خاک

با هەزاران جار ڕەنگین بۆ وەڵات
به  بێ  زوانیت  نیات  دەسەڵات

با هەزاران جار شاد٘ بی غەریبی
زوانوو بێگانەی  نمەبۆ  تەبیبی

که داشەو سەرەت ئێحساسی دووری
مووسیقای وەتەن پەیت بۆ سەبووری

جا ئاوەخت زانی تانەو زۆردارا
که ماچا پەنەت  ئاوارەو  شارا

بۆ به حەسرەت و لابەروو هیوای
ماچی مەرگ وەشەن جیاتی ژیوای

به هەر حاڵ ئەگەر گەرەکتەن مەنی
زوانت   نیشانەو  مەنای  وەتەنی

یام ئەر گەرەکتەن بژیوی به بەرزی
پارێزنای  زوانی   ئەرکێوا    فەرزی

#جوانمیرخووند(کۆساڵان)طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، جفرافیا، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، فەرید عەباسی(فەراز)، فه‌تحوڵڵا ڕه‌زایی، بێهرووز محەمەدپوور(شارۆ)، عه‌دنان مورادی، هادی سپه‌نجی(خاڵه‌)، یاوه‌ر هه‌ورامی، سەیوان ئێبراهیمی(گوازی)، جەواد حەمزه (فێراق)، عوسمان ڕەحیمی(مورید)، سه‌لیم هه‌جیجی(خه‌مبار)، سوهراب مورادنیا(سیاوکام)، حەسەن عەزیزی(خەیات)، فەرید زاوەری، عەتا عەلی پوور، حه‌سه‌ن عومرانی، جوانمیرخووند(کۆساڵان)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(16)ڕۆ زوانی ئەد٘ایی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 1 اسفند 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.