کەلەبەروو شێعرا(20)
         پەی وەهاری
وەهارەن کەم کەم   ،  هانا بە ڕاوە 
شەماڵەن     شانۆ   پا  سەر  کواوە 
بەڕەزان    زوڵفی   دێزش  مەشانۆ
بوڵبوڵەن مەس مەس دەیریەن وانۆ
وەنۆشەن    مل کەچ   بناری   باخان 
پیقەی کەڵ ڕەمەن بەرزی ئێڵاخــــان
هاناوان  یۆیۆ   چوون ئاویی زەمزەم 
تەقان جە هەر لا مەجۆشان کەم کەم
قاسپەی    ژەرەژان     بەرزە    یاڵەوە
گەلەی   نەچیرەن   پای   قەد٘   پاڵەوە 
گوڵان خەیمە دان سارا و دەر و دەشت
ڕازیان  زەمین   بە   وێنەی     بەهەشت 
خسووس هەورامان چوون تازە عەرووس 
گوڵان خەیمە دان  پەریێ  ماچ  و  بووس
بەڵام هەر کەسێ چوون من خەم نە کۆڵ
خاستەرەن   نیشۆ  زەیدی   بیدی   چۆڵ

            8/3/2018
#خەندە هەورامی

هــــــــــــــە‌ڵۆ
داڵ کەی گێرتەنش ڕەویەی هەڵۆ باز
کەی جاگەی ناڵبەند دریان  بە  بەزاز؟

ئەر هەڵۆ جای  وێش  بد٘ەرۆ  بە  داڵ
مەلان مەر نە وەرم ،بد٘ان شەقەی باڵ

هەڵۆ ئاوراینە ، گیان تەسلیم کەرۆ
چوون داڵ جە لاشەی تۆپا نموەرۆ

مەرگ و ئاورایی شەرافەت دارەن
تێر  بە نامەردی  ڕەوڵی  کەفتارەن
#جەواد ـ حەمزە
فێـــــــراق

 ئەد٘ا دەرمانوو دڵەی بیماریم
  ئەد٘ا یاگێ داد٘ چەنی هاواریم

  ئەد٘ا گوڵخونچەو ئەوڵ وەهاریم
  مایەوسەربەرزی کەیف و دەماریم

ئەد٘ا!ونەوشە بوەو تۆش کەردێنە
ولی جە وێنەت ڕەنگەش بەردێنە

ئەد٘ا  پەپوولە ئاشق پەرێ   شەم 
هەرگێز من جە تۆ مەبڕیۆ تاسەم

جه دماو شوکرانە خود٘ای لایەنام
ئێتاعەی  ئەمرت واجبەن  جە لام

بە وەشی تۆوە وەهار خێزیۆ
لەعنەتش بۆنە ئەر تۆش بێزیۆ

ئەد٘ا چێش واچوو جە وەسفت ئاخر
زوان پەی  وەسفت  لاڵەن   و  قاسر

کێ تاوۆ بارۆ نموونه  و  وێنەت
یا کەرۆ تاریف ئەشق بێ وێنەت؟

ئەر عەرزو ئاسمان گرد بوان کاغەز
کریۆ بە جەوهەر ئۆقیانووس و عەرز

هەر جه ئەرەستوو هەتا ئێفلاتوون
زانایانی دەور جه  زانا   و  زەبوون

ئەر گەرەکشابۆ بنووسا وەسفت
یا کەرا تاریف دڵەی پەڕ ڕەحمت

نمەتاوا کەرا وەسف و سەناو تۆ
ڕۆح شیرینم  یاخود٘ا  فێدات بۆ

ئەد٘ا  تاریفت   کەی بە  من کریۆ
شەرتە بۆ ئەشقت جە لام نەبڕیۆ؟

هەتا زوانم بگێڵۆ جه دەم
تا دەسێ لەرزۆک بگێرۆ قەڵەم

ڕویە هەزار جار بە دڵ و بە گیان 
ماچوو ئەد٘اگیان فێدات بۆ سەیوان  

#سەیوان ئێبراهیمی

‍ ‍ ‍ باڵاکەت بــــــــەرزەن پێسەو لەولاوی
یاخـــود٘ا زووبەزوو پـــــــــەنە بیاوی

چۆڕوچـــەمت شۆرتەن پێسە  شێڵانێ
نازت  نــــــەشێویۆ   کناچە  وەشڵانێ

#عەتا عەلی پوور
   
کەما کان کەما ژەنی کەم زانۆ
چێولای چێو چۆگە ماتڵ مەمانۆ

ڕەزیلا زەلیل  زەبوون ڕێزانۆ 
پەوکایم  وات حەقی بژنەوۆ زانۆ

ژیوای ژیرانە بێ ژان  ژەنینە
گەوجە گیان ژەنی نەبۆ گەنینە

ئەد٘ات کەرمێ دەین ئەد٘ا  و  واڵەما 
لوای حزوور شیرین بۆ دەس پاڵەما

تۆختان تەختە بی کەم ماری تەختێ 
نرخەو نەختینەیت  دانیات   نەختێ  

سەخڵەتا بێ ژەن ژیوی سەختینە
سەەخی وسەخاوەت هەن وەشبەختینە

خەسڵەت و خاسا ڕەویە ڕا ڕاسی
پیرۆز بۆ یۆمن و نۆمینەو مارسی
#حەسەن خەیات

نـــــــەورۆز
کۆچ نە جای کوچەن ،دەوار پێچانەن
پچەو گڤەی شەماڵ ، کۆچی  زەلانەن

بەزمەن نەورۆزەن،یاسای پیرانەن
ڕازی ڕەمەقی  ، ماد  و  ساسانەن

گڕەن   ،   ئایێری    بەرزە    بانانەن
شاد٘یەن شەوقەن ،مەستی یارانەن

ویری ویەرد٘ەی ، وەرتەرینـــانــەن
کەڵهوڕ و سۆران، لەک و  گۆرانەن

حەدەن حەتمیەن ، حەمدئاسا فەرزەن
یاسان کەلتوورەن ،فەرهەنگش بەرزەن

سکاڵان ،عەرزەن ، ئەمرەن ،  ئامانەن
نەشۆتا جە ویر ، نەورۆز  پەیمـــانەن

فەوتیای نەورۆز ، مەوتەنەن پەی تەن
ماتەمەن ، مەرگی یاسای  گوزەشتەن

بە ئامای نەورۆز ، ئێحیای  گردینان
بەرپای کڵپەی گڕ ، مەرگی ناحەزان

بزەو قەهقەهەو ، خەیمەی گوراڵان
گێڵای بانەوبان ، بەزمی   نەوهاڵان

نەورۆز   هەواڵی  نەو   وەهـــارانەن
خەندەو شکۆفیای ، شەوقی دارانەن

غارەتی کەفەن ،   تەقەی   هاناوان
نەوبەی تەقەی بێڵ ،فەلاو باخەوان

دەنگی گۆرانی ،   بۆ وەشی گوڵان
تێکەڵا  چەنی  نەغمەی    بوڵبوڵان

بەزمی شەرت و مەیل مەستی مەستانەن
مەسێـــحا   ئاســـا   زیند٘ە     کـــــەرانەن 

هەر نەوای پەی وێش،سەنتوورەن،سازەن
عێشوەن  ، ئێشارەن ،    ڕازەن     نیازەن

شەرتەن پەی نەورۆز هەرتا ئەڵهای گیان
جە لام ئایێرش ،   بەرز بۆ  جە   بانـــان

ئەر بڕێۆ جە لام ، هێز  و  هاز   یەکسەر
تەن بکەروون کێش ، لەش باوەرون بەر

ئەر بێدەسەڵات،   هێچ شک  نەبەروو
شەرتەن پەی نەورۆز وێم ئایێر دەروو

تا یاسای نەورۆز نە شۆن بە تاڵان
گڕم پەی خەندە و بزەی   زاڕوڵا

#جەواد ـ حەمزە
فێـــــــراق

ئەد٘ا 
ئەد٘ا   هەناسم  ،  ونەو حەیاتی
شیرینی ژینی ،  شاخەو نەباتی
باوەشی گەرمت یانەو راحەتین
دامەنت پەیما چەتروو نەجاتی
سینەی پڕمێهرت گیان بەخشۆ وەتەن
بەهەشت چ قابل چێروو پایت کەفتەن
دەس پێچەنەکەو دارە  بێشکەکا
ئەر تۆ نەبینیش دڵە نەسرەوتەن
ئا لایە لایە تۆ کەریش جە شەو
قەڵوەزەو تافیچ چەم بەرۆنە خەو
جە شەو تا سەحەر چەم مەنیەنە چەم
نەکای کۆرپەلەت گێروو یا  و تەو
حەیفەن تا هەنی قەد٘رت نەزانم
ساڵیەوە یەک ڕۆ  نامێت   بوانم 
میژوونویسەکێ قەڵەمشا  مڕیۆ
ساڵ   گرد٘  نامش  بە  تۆ  بزانم
سەراو هەورامی ئەد٘ان قوەی دڵ
حورمەتش گێرە تا نەلان  وە  گڵ
حەیفەن دمایی حەسرەتش کێشی
ئەد٘ان باخەوان  ڕۆڵەن دار  و چڵ

پێشکەش بە گەورەتەرین خلقەتوو خالەقی = ئەد٘ا =

#سەراو  هەورامی

پەی ڕۆ ئەد٘ای

ئەد٘انە تەنیا ئەد٘ا،دڵداروو شەو زێندەدار
ئەد٘انە بەڵێ ئەد٘ا،عەتروو گوڵی نەو وەهار

ئەد٘انە گوڵ شەقایێق،جە گوڵزاری حەقایێق
جەننەت وباخی فێردەوس،بەحەق شایانا و لایێق

ئەد٘انە شەمی هەژار ڕۆشنای شەوانی تار
ئەد٘انە ئارام بەخش فەد٘اکارو بێقەرار

ئەد٘انە سەرچەمەی نوور،ئاڵای ڕەسەن و سنوور
ئەد٘انە شەیداومەسروور فەرهەنگ زوان وکەلتوور

ئەد٘انە ئەشق و حاڵم مانگەشەوی خەیاڵم
ئەد٘انە وای شەماڵم سیماشەن سین(ی) ساڵم

ئەد٘انە پەی بەندەگی،ئاوی حەیات و ڕیشەم
ئەد٘انە لەوحوو ئەشقی،شاهڕەگوو مۆخ وپێشەم

ئەد٘انە کۆگای سەفا،کانگای مێهر و وەفا
بەهەشت نە ژیری پاشەن،بە فەرموودەی موستەفا
#موحەممەد خدری داریانطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، سەیوان ئێبراهیمی(گوازی)، جەواد حەمزه (فێراق)، کاوه شکری(سەراو هەورامی)، حەسەن عەزیزی(خەیات)، عەتا عەلی پوور، خەندە هەورامی، موحەممەد خدری(ئەدیب)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(20)،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 17 اسفند 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.