تبلیغات
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
کەلەبەروو شێعرا(۲٨)

ماتم کەردەن  وێنەی سەنگ
بـێ نـام و نیشـان و بـێ دەنگ

کـز و مـەئیــووس و بـێ نـاز
غـەریب و دوور  و  دڵـتـەنگ

سـەرباشقـەو گـردوو دەردا
یارێو  مـەوینـوو  هامـڕەنگ

هـەرکەسیە وێش نەدۆڕنان
پنـەش ماچـا بێ فەرهـەنگ

ئاخـر مـەعرێفـەت کـۆ شـی
جیفەوشعوور بی هامسەنگ

مـەگـەر،  وارانـی ڕەحمـەت  
جـە دڵ مـاڵـۆ تـۆز و  ژەنـگ   

گـۆشـێـم  کـەردێـنـێ هـەزار
کەی بەی قافڵەوسەد٘ای زنگ

کەی بەی تەسکینێوپەی حاڵ
دۆسێـو باڵا شـۆخ و شـەنگ؟

شێـوەی  ڕۆجیـار  مێساڵـش 
بـەرۆ حـیـای شــەوە  زەنـگ

عـاشـق مـووسیقــاژەن بـۆ
شێعر و دەف و نەی چـەنگ

شـەیتان دوور و بەعـید بـۆ
فەرسەخ ومایل و فەرسەنگ

" بـچـووک" گـێرۆ تـەد٘ارەک
مـەحفلی کـەیف و ئـاهـەنـگ

#میرزا مەجید سوبحانی(بچووک)

بەیادَوو ڕەسوولەڵڵای

دیسان ڕەجەب و مانگوومێعراجی
ئاماوە  نوور و   بەرزوو  سێراجی

وەشەن بە ئاوات یادی موحەممەد
یادٚی   وەشەویس خالقی  سەمەد

نوورەن ڕەحمەتەن حەقەن ئەمینەن
خاتەم و  سالار    ڕانمای دینەن

شاهی مێعراج و بۆراق سوارەن
ڕەفێق جوبرەئیل یاری نازارەن

ئەحمەدەن مەحموود خێرولبەشەرەن
شافێعەن دەسگیر سارای مەحشەرەن

جە نەسڵی  ئازیز  نەبی خەلیلەن
پێخام  ئاوەری خود٘ای جەلیلەن

بە حەقەن ئایەی مەقامەن مەحموود
پەی حەزرەتیما ڕەسوولی مەسعوود

سڵام وسەڵوات  هەزاران هەزار
پەی جەماڵوو تۆ ڕەسوولی نازار
#عوسمان ڕەحیمی هەجیجی
*8*6*1395*

خه‌ڵکوو ده‌گاو ئه‌شقی
ئازیز من خه‌ڵکوو  ده‌گاو ئه‌شقینا

په‌روه‌رده‌و  ئاو و هه‌واو ئه‌شقینا

خه‌یلێن ئه‌چێگه زیننانی و به‌سیا  

به گووناو  تاته‌و  ئه‌د٘او   ئه‌شقینا

تا چه‌مێم  که‌ردێ و  ئامانێ  وێرا

دیم  گرێفتاروو   به‌ڵا و  ئه‌شقینا

به هیج دوکتورێ مه‌سره‌وۆ زامم

من ده‌رد٘ه‌داروو ده‌وا  و  ئه‌شقینا

ئه‌ر نه‌بیاده‌وایو مه‌ردانێ بێ شک

گه‌وره‌شه‌هێدێ جه راو ئه‌شقینا

ئیسه   زانانم   دنیا    ماتێنه  و

منیج هه‌رز و وه‌ن که لاو ئه‌شینا

گۆش مه‌د٘ه و شه‌رعوو ئی دنیا دۆسا

من فه‌قی و حۆجره و مه‌لاو ئه‌شقینا

بازه با سووک بوو لاو نا کەساوه

چوون گه‌ورەپیا جه  لاو ئه‌شقینا

من شێت و ساراو ئی غه‌ریبینا

هه‌ر بێ تاقه‌توو ده‌گاو ئه‌شقینا
#مامۆساهەیاس غەریبی

خەمەن هەمدەم چەنی بادەی کەرۆنەم
خەمەن هەر  لاوە مەیلش  بۆ  بەرۆنەم

حەرامش ئەر کەروو خەم، بادە نۆشوو
تەڵاقم کەوتە بۆ   خەم  مەی  وەرۆنەم
#جەماڵ قادرپوور

جە پاڵوو 

        کۆجیەو یانەیتانە

                    ویرێم کەوتێ 


                                  قاچەفڕێ...


دەلاقە و  ڕۆچنوو چەمات

                خەمێشا بەستێ 


                               کۆڵێمەو

#هومایون_موحه‌ممه‌دنژاد
شێعرە و نەسر

سەماو بێ دەنگا و چووپی دەنگ دارا
مەوزانە لەنجە گۆشوو نازارا

ئەر دەق مەوزوون بۆ نەسر یا ئاهەنگ
پەی حەزنای حەزی ڕستە سەردارا

مەوزوون یانێ های بڕگەی درێژ و کوڵ
ئی تا و ئەو تاکەش نەوچیۆ لارا
 
ئاهەنگ وەختێوەن دەنگدار و بێ دەنگ
لەفزێوە شیرین وە هەم بەر بارا

گاگا مەوزوونا و جار جاریچ نەسرا
جە مەخرەجشانە ئاهەنگێ وارا

دال و نوون و تێ، سین چەنی شینی
مەخرەجشا چوون یەک مووسیقا مارا

ئینە نموونەو مشت جە خەروارین
تا ڕۆشن بۆوە و پەیت گنۆ سارا

نەسر هەتیما جاهەنگ و وەزنێێ
لەڕی مووسیقایش دەنگنە دیارا

خۆ نەسریچ پەیش هەن خەیاڵاوی بۆ
ڕیشەو لەزەتیش جەرگی بەربارا

نەسر ئەر وەش بۆ هەر دۆسوو شێعرێن
شیرینیش چەمنە و لەفزنە دیارا

شارۆ پەی واتەی فەرقوو ئینیشا
هۆشش بێ هۆشا و ئەندێشەش لارا

#ب_م_شارۆ 


کەمێ جە وەسفوو ژەنەو هەورامانی

ژەنەو هــــــــــەورامانی

هەورامانەکەم بێشکێ خـــــــــــــەیاڵی
مەدرەسەو سۆز و شنەوشــــــــــەماڵی

سەرچەمەو ســـــەد٘او سۆزوو سۆزداری
وەیوەی مل بەرزەو فـــەسڵوو وەهاری

هەرهەردەن هەرچەم هەرکاوەن هەرکۆ
هەر سەر بەننەنێ ڕاو شــــــەماڵیش بۆ

نەواو سەد٘او سۆز کـــەرد٘ەن  بە گوزەر
خەمش لابەردەن شاد٘یش کەردەن وەر

ئاویت سازگارە هــــــــــەوات گوڵاوا
خەڵکت دەورون پــــاک دید٘ە سیاوا

ژەنیت شۆخ و شەنگ نیا جەوێنەش
پێسە وەهـــــــاری ناز وارۆ سینەش

چەرمێ باڵا بەرز گــــۆنا  سوورە گوڵ
دەنگ و ســــەد٘ا وەش بە وێنەی بڵبڵ

کەلەکە باریک قامــــەت چوون عەسا
وێنەی شیر هەراڵ  ئەگەر  من  پەرسا

جارجار هورگنۆ دید٘ە کـــاڵی مەس
گوڵاو وەهاری گرد٘ی کـــــەرۆ پەس

سوورهەراڵەی سوور چنوور و شەوبۆ
سۆسەن یاسەمەن بۆژانـــەی  وەشبۆ

سەرسام مەنێنێ زەریــــفی باڵایش
مەبا قوربانەو تۆزەو گـــەردو پایش

چوون ژەرەژ ئاسا  تەوەنــــــا و تەوەن
دایێم قونەش مەیو جە سینەی وەتەن

بەرگش پان و پۆڕ ســەر هەتا دامان
حەیادارانە پەنجــــــەو پایش ئامان

ئاڵ و واڵابێ چــــون سینەی وەتەن
شاڐی ئاوەرێ خـــــــــەم وزێنە کەن

دایم دڵوەشە بەســـــــــــۆزو ئەوین
مێمان پەزێرە ســــــەر زوان شیرین

وریا گورج و گۆڵ ســــــــەلیقە دارە
یانە وەیکەرە هـــــــــــــەم وەفادارە

هامسەرە وەلێ خاســــــە کەل گیرە
نەرم و نیــــــــــــــــانە دڵسۆزە ژیرە

سەعبێ هورمێزۆ تا هــــورمێ ڕۆبان
ئاردی ماوەرۆ پەچــــــــــۆ دۆڵێ نان

وەڵێ ئـــــــــــــــــانەینە وەرەتاو گنۆ
سێپا هــــــــــــــور مد٘ۆ هەڵیزە ژەنۆ

ئینجا هور مێزۆ وێش کــــــۆ کەرۆوە
کۆڵ مەگێرۆ  کۆڵ جــە  ڕای  چۆڵەوە

چکۆ هامسەرش خـــــەریک و کارین
سۆزش ئیناچا شنەو شــــــــــەماڵین

بەسەڐایێ وەش دەورش سـوڕیۆوە
ئەر گزرە بڕۆ مڵوێ کـــــــــــــــەرۆوە

یان نانی گەرم و دۆش پەی ئاوردەن
سفرەش حازراو چایش دەم کەردەن

جارجار بەســـــەد٘اش سۆزش ئەرمانان
عەنبەری وەشبۆش ئەو دەروون شانان

هامسەریچ هـــەرگیز مانیای مەزانۆ
هــــــــــامسەرێش وینۆ باڵا مرمانۆ

جارجارێ سۆزێ مــــــــد٘ۆ شەماڵی 
سەرگۆناش مـــــــــەبۆ  ولەگوڵاوی

قەدر زانەنە قــــــــــــــــــەدر مزانۆ
وەرانوەرو پیای غیرە مــــــــەرمانۆ

ئەر سەرێ دەیمێ  هەرمانەو یانەیش
دەسش پۆوەری چاشتەو شاهانەیش

سفرە ڕازیـــــــــانۆ بە تەرتیب و زەریف
خامە مەتاوۆ  کــــــــــــەرۆنەش  تاریف

پەی دەست ڕەنگینی سەرپەنجەی کاڵش
سەرسامت کەرۆ بە خـــــــــەت و خاڵش

جاجم و مەوجە لەتـــــەرێ و بەرماڵ
کڵاش و کێشە چۆخـــــــەڕانکی کاڵ

لفکەو قەزازی چــــــــــەتفەو کۆڵوانە
پۆشینەش ئیـــــــــــــنا وەرو دەسانە

جارجار خــــەیاتی یان قاپ و قاچاخ
بێزارە مەبۆ هـــــــــــور مەکێشۆ  ئاخ

ئەر ســــــــەرێ دەیمێ ئەو دلێ  باخا
جە ڕۆخسارو ڕووش گوڵ بێ دەماخا

دایم شنەش مەیو چــوون باڵای چنار
تەڵانەو تەڵان کــــــــــەرۆ  سەر و وار

دلێ باخــــــــــــــــــینە گیواو لابەرۆ
بەرهەم و باخی مـــــارۆ  وشک کەرۆ

هەنجیرو تفی هـــــــەنگووری سیاوە
وشکێ  کرێنێ ســــــــــــەروو  باناوە

ئەگەر سەردەیمێ بەیـــــــمێ  بێرەگا 
سۆزو ئاوازش یــــــــــــــــاوانۆ دەگا

بە پۆشێ پۆشێ یان کـــــەتان کەتان
تاحەیوان دۆشــــــــۆ مەیوە وێرەگان

ئننەو خولێوە ملۆوە هـــــــــــــــــانە
ماوەرۆ ســــــــــــەتڵێ ئاوی بە شانە

قابلەمە منیۆ ســــــــــــەروو دێکپایەو
چاشتی منیۆ ســــــەر  دەموو خوایەو

وەختێ تەمامیا هــــــەرمانەو  یانەی
شۆت کەرۆ بە ماس پەرێ سوبحانەی

زارۆ وەیکەرە نامـــــــــــــدارەو دانا
سەلیـــــــــــــقە ورد٘ە ژیرەو بەتوانا

هامکارە وەلێ هـــــــامکارەی خاسە
هامشانەو پیای عـــــــالە دەم  ڕاسە

کام پیا جوان و پـــــــاک و تەمیسا
ئەر  کاریگەرا ئەر  موهــــــــەندیسا

پاک و تەمیسی لێــباسوو وەریش
پۆشۆ دیارا ژیری هــــــامسەرێش

جارجار  کریێنە بە فــــــەرمانرەوا
جارجار دوکــــتور کەرد٘ەنش دەوا

ئینە من واتم نیـــــــاش  نوقسانی
بەشێن جە کاروو ژەنەو هەورامانی

      #یاوەر هــــەورامی

تا کۆڵنجێ شێعرێم ماڕێ
ھەناسەو سیاچەمانەی 
دریا دەق...
تۆ کەوتی بەر
وەختێ پوازەو خەمیم دا
نوێڵ مانیا...
چووزەو دووری
غەریبی باڵایم 
بەر ئاما
#سابیر  عەزیزی

هەورامان وێنەی بەهەشت مرمانۆ

ڕوح و دڵ و گیان نه دەس  مڕفانۆ
#ناسر ئەخدەر‍ 

هەورامان
ژنی هەورامان: سەرتاپای خشڵ،
سەرچاوەی بۆنی مێخەک و سمڵ،

تا بڵێی تەڕپۆش، ئاڵ و واڵا جل،
بەژن و باڵا جوان، بەدەن نەرم و شل!

نیونیگای: خەندەی ئەستێرەی ئەمەل،
نەغمەی گفتوگۆی وەک جریوەی مەل!

ژینی: بەهاری عەشق و جوانی!
جیلوەگای حوسنی: ڕێی باخ و کانی!

عەشقی ئێوارەی سەرەڕێی کانی،
بەر ئەداتە چەم کڵپەی گۆرانی!

ڕۆژ ئاوا ئەبێ، چەم تاریک دایە،
دەنگی «کنا لەیل» هەر دوایی نایە

مانگ بە تریفەی ناودێ ئەکا کەیل،
هێشتا هەر گەرمە ناڵەی «کنا لەیل...!»

«سیاچەمانە... سیاچەمانە...»

بەهەشتی عەشقە ئەم هەورامانە!
ئەوەندەی دار و بەردی هەورامان،
ڕەحمەت لە ژنی بەژن و باڵا جوان!

«سیاچەمانە... سیاچەمانە...»
هەورامان جێگای سیاچەمانە!

#مامۆستا عه‌بدوڵڵا گۆران   

چن وەشەن شنیۆ، شنەی شەماڵێ
بارۆ جە لاو تۆ، واوەی هەواڵێ

هەواڵ ئامێتەی عەتری دیدٚار بۆ
دیسان ئاردەبۆش موژدەی ویساڵێ

دیدٚەم بە دیدٚار جەماڵت شادٚ بۆ
ئیتر نەکێشوو ئاخ پەی ویساڵێ

وێران بۆ یانەو خەم و پەژارەی
بایەقوشی خەم نەشانۆ باڵێ

بسیۆوە لاته‌و دڵەی دێوانەم
باوەشێنم با، ئا زڵفە کاڵێ

نەوای نەفەست مەسێح ئاسا بۆ
وەنەم بێزنۆ ساز و شمشاڵێ

پەرێ تەوسیفات شێوەی شیرینت
خامەم بێ هازەن، زوانم لاڵێ

ماتەنا بە کام هەست و ئەشعارم
کەروو تەعاریف ئا وردە خاڵێ

بەش هۆبەو شێعرێ نەبۆ ئاڕفتە
خامەی بێ هێزم گێرۆوە باڵێ

بنویسوو ئەوساف شێوەی شەم ئاسات
بە شیرین شێعرێ، بە وەش خیاڵێ

ئازیز مەرەجیۆم ئەچی دنیانە
په‌یدٚا بۆ چوون تۆ، شیرین جەماڵێ

قیبلەم ئەر مەردا و نەیاوام بە تۆ
تەرمەکەیم بینە بە شلەی شاڵێ

کام عەتر یاوان وە بۆی عەتروو تۆ
مەر بەرزەڵنگوو کاوێ، قەدٚپاڵێ

ئازیز بەڵ یاوو بە وەسڵی باڵات
هەنی نەکێشوو هەناسێ کاڵێ

#سوهراب  مورادنیا

"مانگە و ڕۆجیار"
کە ئامای لام،،،
       ئێتر مەلە
   با چەمێت و گیان و دڵت نەچڵەکیارە،  نەو بە پەلە...

 قەرارما هەن!
قەرارما هەن٫ ئەرێ! کەسێ..
نەویەی تا کەی٫ ئێتر وەسێ،،

     شیرینەکێم !
مانگ شێوەکێم،،

چرپەو پایات
    هەنگامەکات
      هارموونی جفت هیلالەکات

هەسارەکاش ڕۆی نیمەڕۆ، گریسناینە!

قەپ قەپ کریا،
  تا بنەو گۆشی دەمی دڕیا،
    کزۆڵیەوە،    دەنگیە درکیا !

  "قەرارشا هەن.."

سا کە ئامای،
 ئێتر مەلە،،
با بزانا و واچووت پەنە؛
"ڕۆجیارتەنا و مانگەم هەنە"

قەرارما هەن!
          کە ئامای لام! ئێتر مەلە ..

#فەرشید مورادی
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، مامۆسا هه‌یاس غه‌ریبی، عوسمان ڕەحیمی(مورید)، ناسر ئەخدەر، سوهراب مورادنیا(سیاوکام)، جەماڵ قادرپوور، میرزا مه‌جید سۆبحانی(بچووک)، یاوه‌ر هه‌ورامی، سابیر عه‌زیزی، فەرشید مورادی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۲٨)،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 فروردین 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.