مشاهیر اورامان

آرل«ماقبل میلاد»- آغه کور1143-ابراهیم 1050هجری - ابوبکر دوریسانی شیخ ابراهیم هورامانی -شیخ احمدی تختی 1720-احمد کلاشی-احمد شمس الدین 1266،1307 ق--احمدی جاف 5 هجری-ملا احمدی حاجی علی-بابا آرلان (اردلان)پالنگانی606ق-بابا خداداد- بابا صوفی علی- بابا ولیاد «جدسادات کلجی»-بابلوبیگ 827 ق- باریه بیگ 502ق- بساط بیگ آرلانی- بگه بیگ آرلانی942-بهرام آرلانی- بهرام سلطان اول- بهرام سلطان دوم- بهمن 447ق- بایزید خانگایی-پیربابا-پیر بابا حیران(از اولاد بابا ولیاد- پیر باصیه- پیر بابا قاسم- حلبجه یی1923-احمد بگی کوماسی 1793م-احمد نودشه یی 1228هجری-ادراک 762-اژدر 676،739-اسکندر بیگ آرلانی-پیر اسماعیل برادر سلطان عبداله کوسه هجیج-استاد میکایل قرن 18،19-اصلمش آرلانی-الیاس آرلانی710 ق-امیر اسماعیل آرلانی- امیر جلال الدین 597ق-امیر جیاشاه874ق-امیرحسن آرلانی784ق-امیرسعیداول-الیاس بگ الماس خان کندوله یی 1118،1191- امام الدین مردوخی قرن 13-اویس بگ بابا اسکندربابه سرنجی کلاتی قرن 4 هجری-بابه سرهنگ دودانی 324هجری-بابه قیسری هورامی قرن 4 هجری-بابه گرچکی هورامی قرن 4 هجری- بابه ناووسی جاف 477 هجری- بابه هندوی هورامی قرن 5 هجری- بیسارانی 1754،1789-پیر بنیامینی شاهویی 633-پیر تقی شاهویی قرن 8-پیر تیمور هورامانی 782- جامی (مدرس مدرسه ی پالنگان)-جمشید سلطان 1144ق-حسن بیگ آرلانی- پیر چوکله -خسرو (نایب الحکومه) خضر اول آرلانی663ق-خضر دوم 746ق- پیر خالد (خلیفه پیر شالیار)-پیر حمزه ی بیری شایی قرن 8-پیر خالد بابا خاکی-پیر دانا (معاصر ملا ابوبکر چوری)- درویش دلاور(درویش محمد) ذوالفقار آرلانی- -پیر روح اله- پیر ژنگل-پیر رکن الدین هورامی قرن 8-پیر ساوله(پیر علی ،پیرالی)-سرخاب آرلانی- سلیمان بیگ 965ق- سلطان حسین سلطان سلیمان 1032ق- سلطان علی بیگ آرلانی- سید الوندی-سید محمد رستم نواده ی سید ابیض-  پیر ناری هورامی قرن 8-  پیر نریمانی شاهویی قرن 8- پیر نه ره بالا موی قرن 8- په شیو تاهیری هورامی توفیق قرن 8 »پسر شالیار» - جاداله- جمال الدین کلجی اورامانی- جمالدین مردوخی 1108،1169-ملا حافظ فرهاد 1637- حامد اورامی 1225هجری- حریر قرن 8-حسن اورامانی 934- حسن پیر خضرانی قرن 10- حسن ده ر هه ردی ملا حسن شاهو 1303-خانای قبادی 1168- خدر بابا خاکی- خسته اورامانی- خضری اورامانی قرن 12- «مولانا»خالد 1193- خوونجی 667،725-دانای هورامی- ده ردین-رضا بگی اورامی- مولانا زین العابدین پالنگانی 1200،1100- سه راف760هجری-سه یفوور -شاکه گلالی 1199،1258 هجری- پیر شالیار اول قرن 5 هجری- پیر شالیار دوم قرن 7 ه ق شالیار سیاوه .حیدر.-شیخ محی الدین 1278-1342ق- شیخ نعمت اله شهسوار بیگ آرلانی- شیخ شرقاوی 1150هجری- شفیع پاوه یی شمام 663،758- شمس الدین ده رهه ردی اول 985،912 هجری- شمس الدین ده رهه ردی دوم 1114،1023 هجری-شمشال 768 هجری- شیخ شهاب الدین امام الدین مردوخی قرن 13- شیخ شهاب لهونی 1112 هجری-ملا صادق نگل- صارم خان بیگ آرلانی- صالح اورامی 1126- صلاح الدین پاوه یی- پیر صیاد عبد الرحمان- - صوفی جانه- صوفی علی کیونانی 1544- صیدی اورامی دوم 1189-طامعی 1138هجری- طاهر اورامی- طاهر نشان قرن 8 هجری-عباس قلی سلطان اورامی 995 هجری-عباس 0سر سلسله خاندان قاضی های هورامان)-عبد الخالق بشیر پالنگانی-ملا عبدالعزیز قاضی- عبدالقادر جلالی نودشی- عبدالکریم قاضی-عبداله بیگ اورامی 1299-عبداله بن سید اسماعیل کوسته 1195 هجری-عبداله بیگ تاوه گوزی 1248- مولانا عبداله هورامی-شیخ عبدالرحمان ابوالوفا 1253 هجری-ملا عبدالرحمان بوریدری 1858،1896-عبدالرحمان قاموس 683 هجری- عبدالقادر پاوه یی عبذالکریم خانگایی 1207 هجری-عبدالمومن دوم مردوخی- عبدی-عثمان بابا خاکی- عثمان آرلانی- عثمان سلطان 1239ق- عثمان سراج الدین اورامی 1195،1285 ق عثمان هورامی«هنرمند»-شیخ علی حسام الدین 1278 هجری- علی محمد بگی تیله کو-شیخ عمری بیاره 1839،1900-شیخ عمر پالنگانی- عمر ضیائالدین 1318،1255ق- عمر نزاره یی 1101 هجری- عمر نجاری- شیخ عمر نقشبندی 1255-عنایت بن هدایت بن نشاه پاوه یی 1335 ش-سید عمو یوسف نواده ی سید ابیض- عیسی سلطان 1129ق-غلام شاخان 1866-فانی اورامی سنندجی 1228 ه ق مولانا فرخ پالنگانی- فضل اله هورامی- فقیه قادر هه مه وندی- فوزی اورامی 1255-قادر سلطان 1240ق- قاسم سلطان 1104ق-قاسم بیگ آرلانی- قاضی سعدی دوم- قاضی شریف- قاضی محمد- قاضی نبی سرکه تی قرن 5 هجری- مولانا قاسم 1197،1259- قاسم بابا خاکی- قاموس 683،761- قرا حسن آرلانی- پیر قلندر-کاکه عرب اورامی 814 هجری- کلول بیگ آرلانی629ق- شیخ کوله که ی اورامی 1866-گوهر 658،729- گنجعلی سلطان 1113ق-لالو خسرو -  شیخ لطف اله-مامون بیگ آرلانی 900ق- مامون دوم آرلانی-محمد آرلانی (میر رواندز)-شیخ محمد امین کاردوخی 1336 هجری- محمد امین بگ اورامی 1079 هجری-محبعلی سلطان 1128ق- شیخ محمد برزنجی گله زرد 1133 هجری- شیخ محمد بها الدین بیاره 1719،1872-محمد بیگ آرلانی- سید محمد خانگایی- محمد جسیم مردوخی قرن 12 هجری-علامه حاج ماموستا ملا محمد زاهد ضیایی-محمد سلطان 1258ق-محمد شریف گورانی قرن 10،11-محمد صالح سلطان اورامی 1309هجری-محمد علی خاله پالنگانی-محمد غیبی-محمد قلی سلیمان- محمد کلجی اورامی قرن 8 هجری-پیر محمد نهاوندی ملا محمد مهدی شیخ الاسلام- محمد وسیم تخته یی 1118 هجری- محمد یوسف سلطان اورامی 1209 هجری-محمود آرلانی-مسکین 758هجری-شیخ مصطفی تختی 951،1047-مصطفی سلطان 1128ق-شیخ مصطفی فراقی 1203 هجری-معصوم پاوه یی-ملا گشایش-منذر بگ آرلانی 862ق- ملا یعقوب (قاضی پالنگان)-مولوی کرد 1300هجری-مهری برهان الاسلام 1306 ه.ق

- نجم الدین بیاره 1862،1918- پیر ندیم-ملا نذیری گوره 1786،1878- نشات پاوه یی- ناظر بستی اواخر قرن 18- نود و نه پیر اورامان- نیشان 785 هجری-وردی 780 هجری- وفا اورامی عراقی- ولی اورامانی خانقا-پیر ویس- پیر وندی- هورام قندیل قرن 8 هجری- پیریادگار |(جانشین پیر شالیار )-یاسکه- یعقوب آرلانی- شیخ یعقوب جان- مولانا یوسف رویسه« 1591 ز»بانوان=مادر آرل (به عنوان کهن ترین زن .مربوط به ماقبل میلاد)-دایه توریزی هورامی قرن 4 هجری- دایه خزانی سه رکه تی قرن 5 هجری- لزا خانمی جاف قرن 5 هجری خورشید نما داواشی سال 1385 ه.ق- جهان آرا خاتون دختر ملا نشات پاوه ای ( 1275 - 1329 هجری قمری )- سرکارخانم دیده نجات «پالنگانی الاصل»(سوره تو)- سرکارخانم دیده کبری لطف اله(دژن)- سرکارخانم دیده قیمت فتح اله(سرومال)- سرکارخانم دیده خدیجه عبداله(سرومال)- سرکارخانم دیده  مریم ملارحمان(پایگلان)- سرکارخانم دیده آفتاب ملارحمان(پایگلان)- سرکارخانم دیده زیوا ویسی(چشمیدر)- سرکارخانم دیده شرافت سبحانی (چشمیدر)- سرکارخانم دیده خدیجه الماسی(چشمیدر)- سرکارخانم دیده  مینا محمد سعید(بوریدری الاصل)- سرکارخانم دیده آمینه شاه ویسی(ژنین)- سرکارخانم دیده زبیده  صالحی(بوریدر)- سرکارخانم دیده پرنیساخدارحم(دیوزناو) -سرکارخانم دیده پری سبحانی (دیوه ره)- سرکارخانم دیده جواهر خانم(پایگلان)- سرکارخانم دیده خرامان احمدپور(تنگی سر)- سرکارخانم دیده خورشیدغفاریان(تنگی سر)- سرکارخانم دیده زبیده سعیدی(بوریدر)- سرکارخانم دیده زعفران محمدکریم(جولانده)- سرکارخانم دیده زعفران محمدی(کانی حسین بگ)- سرکارخانم دیده زهرا سلیمی (ژنین)- سرکارخانم دیده ستاره (پالنگان)- سرکارخانم دیده صراحی محمودی (دیکانان)- سرکارخانم دیده طبیبه (تا)- سرکارخانم دیده عالیه «عاله» هنرمند(آریان)- سرکارخانم دیده فاطمه میرزایی(تنگی سر) سرکارخانم دیده ماما والی «دژنی الاصل»(چشمیدر)- سرکارخانم دیده کبری لطف اله(دژن)- سرکارخانم دیده گلپری«پالنگانی الاصل»(چشمیدر)- سرکارخانم دیده  گلی فرج «دیوزناوی الاصل» (سرومال)- سرکارخانم دیده  مایجانه منبری(نیر)- سرکارخانم دیده ماجه «مجیده» عبدی(تنگیسر) - سرکارخانم دیده فاطمه شریفی(دیوه ره)- سرکارخانم دیده قدم خیر کویک «زون الاصل»(کانی حسین بگ)

 

  نیاز به یک هویّت قدرتمند

ماهم بسان هرهستنده ای دارای هویّت هستیم(چه ضعیف یا قوی ویا باهرویژگی ای مشخص دیگری)اگربخواهیم هویّت خودمان رابا سایرین(ازلحاظ قدرتمندی)مقایسه بکنیم چه امتیازی به آن می دهیم؟

دارنده ی یک هویّت نمی تواندجذب دیگری شودمگرآنکه ازخودبیگانه گرددودیگران هم اوراهرگز برنمی تابند؛ناگزیرنهایتاً وبه تدریج به سوی شناسایی خودمی رود.

دردنیایی که روبه جهانی شدن می رود(باویژگیهای خاص خودش،ازبین رفتن زبانها، سیطره ی فرهنگ قدرتمند و...)خردمندانه آن است که همه ی ما جهت قوی نمودن هویّت خودعاقلانه به آبیاری وشناسایی عناصرآن بپردازیم.

خوشبختانه آثارتاریخی وگذشته ی غنی یی که اورامان دارد(مثل قباله های اورامان، کتیبه ی تنگی ور،دخمه شانه دروتاریخ ومشاهیرش)دیگران ندارند.(دیگران بانقشه ها وترفند هایی برای خودهویّت می سازند.)اجدادما هم به سهم خود برای مامیراثی ارزشمند گذاشته اند.والآن ما حضور داریم.

سؤال :وظیفه ی ما چیست؟

آیاماکه جاپای آنها می گذاریم آنها راشناخته اییم؟ماچه میراثی برای فرزندانمان      می گذاریم ؟

سؤال مهم:چگونه فکرورفتار کنیم تاهویّتمان قویترشود وصاحب شخصیت مستقل درمیان سایرین باشیم؟

ازمهم ترین عناصرهویّت می توان به زبان و آداب و رسوم وشخصیت های الگو  اشاره نمود.پوسترذیل مربوط به«مشاهیر اورامان»می باشد.

بدینوسیله ازهمه ی کسانی که دغدغه ی هویّت اورامی را دارند درخواست می شود چنانچه درپوسترذیل اسامی کسانی راکه می دانندربطی به اورامان ندارند یامی دانند شخصیتی ازقلم افتاده است لطف نموده وازطریق ایمیل یا قسمت نظردهیداطلاع رسانی نمایند .

نکته-درقسمت مشاهیر بانوان غیرازچند نفر بقیه بانوان مربوط به اورامان ژاورود می باشند.

(ازعلاقمندان دعوت می شودجهت زنده نگه داشتن نام زنان خدمتگزاراورامان(در گیاه شناسی وداروسازی،شکسته بندی،مامایی،صنایع دستی،هوره گه ری«کوزه گری»،بانوان خیّر،یادرهرکاری که برای محیط خودمفید بوده اندودرروستای محل سکونت آنها بوده اندلطف نموده واسامی آنهاراباذکرمشخصات محقق ومصاحبه شونده جهت درج درپوسترهای بعدی یاثبت درکتاب مربوطه برای محقق«کورش (علی)صالحی»ویادرقسمت نظرات برای جناب آقای محمدنژادارسال نمایند.)

یا جهت همکاری با حقیر تماس بگیرید.

شماره تلفن محقق:09184005960

ایمیل :KAMYARAN2011@YAHOO.COM

با تشکر فراوان ازآقای محمدنژاد مدیرمحترم وبلاگ های
هورامان هانه به رچه م
وکتابخانه هه ورامان(یانه وکتێبۆ هه ورامانی)
------------------------------------------------------------------------------

                                                        

هورامان هانه به رچه م


هورامان هانه به رچه م


نام:كورش(علی)

نام خانوادگی:صالحی

تولد:57-پالنگان

تحصیل:دانشگاه بهشتی

شغل:مشاور دبیرستان(دبیر روان شناسی)

کتب:

1-هانیی و گوزیبان(ادبیات کودکان پلنگان)جهت دریافت کتاب به کافی نت ژوان ابتدای خیابان توحید مراجعه نمایید.

2-پالنگان پایتخت کهن(شناختنامه ی پالنگان)نزدیک به دو سال وبا هزینه ی شخصی وقت و سرمایه صرف این کتاب شده است و در تدوین آن بیش از هفتاد منبع استفاده شده است .

3-مشاهیر علمی ،ادبی،آیینی شهرستان کامیاران

4-میرئسکنده ری پالنگانی(رومان اورامی)میر اسکندر بیش از بیست سال در پالنگان ودر قلاع اطراف آن با قدرت فرمانروایی می کند .بعد از فوت میر، شاه اسماعیل دوم فرصت می یابد و با لشکری از اوراق اشجار فزونتر بدان سوی می تازد ...غافل از اینکه آنجا جای ماندنشان نیست و ...

5-هاوسه نگی(رومان سورانی)

و.

ترجمه ها و مقاله:

1-شعر ما باید بر بستر تفکر حرکت کند(ترجمه)سیروان شماره 16.سال1380

2-قطعه ی «دریاچه» اثر آلفو دولامارتین (ترجمه)سیروان شماره 30سال 1380

3-گائو چو ژیان برنده ی جایزه ی ادبی نوبل(ترجمه)سیروان شماره 24.سال1380

4-نامه ی خدا حافظی گابریل گارسیا مارکز(ترجمه)سیروان شماره 7سال 1380

5-بودن یا نبودن شکسپیر(ترجمه) مجله ی رویان

6-پالنگان و چه ن رووداوی میژوویی(ترجمه و روونکردنه وه )سیروان .شماره 671-سال1390

7-هه ردلان (مقاله.دوقسمت هفته نامه ی سیروان)

سایر:

1-تهیه ی پوستر مشاهیر پالنگان

2-تهیه ی پوستر شاعران پالنگان

3-تهیه ی پوستر صلاح الدین ایوبی و بابا ارلان پالنگانی

4-تهیه ی تصویر دامنه ی حکومت فرمان روایان پالنگان

5-تهیه ی پوستر مشاهیر علمی،ادبی،آیینی شهرستان کامیاران.

6-تهیه ی پوستر بانوان نامداردرعلم پزشکی اورامان وکامیاران.

7-تهیه ی پوستر مشاهیر اورامان درکلیه زمینه ها.

منبع:

پالنگان،پالنان،هه ورامان،كورده واری   http://palngan.blogfa.com/

هورامان هانه به رچه م

هورامان هانه به رچه مهورامان هانه به رچه مطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، جفرافیا، آموزشی، دینی ومذهبی، کوورش(عه‌لی) ساڵحی، اخبار، شهرها و روستاهای هورامان،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه به رچه م- کتابخانه هه ورامان- یانه ۆ کتێبۆ هه ۆرامانی-هه ورامان -هۆرامان-دزآور(زاوه ر)،لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود- پاوه-نودشه- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه-بیاره- شارۆ هورامانی- مریوان- سروآباد- کرمانشاه- کردستان- دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-اورامانات-چهارقلعه عبدالملکی –زاغمرز-هورامی های شمال ایران،پالنگان،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 تیر 1391 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.