گلێروبیه‌ی هۆرسه‌نگنای وزانشتی وئاکادمیی زوانۆ هۆرامی جه مه‌ریوانه‌نه لوا ڕاوه

به‌نامێ خوذای گه‌وره‌ی


سڵامتا وه‌نه‌بۆ فه‌رهه‌نگ‌دۆسا هه‌ورامانی

فێرگه‌و زوان هه‌ورامی

دووهه‌مین‌کۆبیه‌یوه‌زانشتی‌سه‌روو‌فه‌رهه‌نگووزوان‌هه‌ورامی‌جه‌زانشتگاوپه‌یام‌نوورومه‌ریوانی‌ڕاکه‌وتوو 1392/8/28ساعه‌ت10-12سۆحی جه کۆگاوجه‌ماوه‌ری گرذینی(سالن اجتماعات)زانشتگای لوا ڕاوه .

به‌راوه‌به‌روو کۆبیه‌یوه‌:
شووراوکه‌لاس هه‌ورامی زانشتگاو په‌یام‌نوورو مه‌ریوانی:
(کاکه حه‌مزه حۆسه‌ینی،خاتووشه‌یدا باسامی،کاکه ژیار سڵامه‌تیان،خاتوو قه‌ندیل شه‌مسی،
کاکه حافێز ئه‌دوایی،خاتوو فه‌ریده زۆهرابی،کاکه عه‌لی ئه‌دوای-کاکه ئێحسان ئه‌تابه‌ک) ،
مجری کۆبیه‌یوه:

هورامان هانه‌به‌رچه‌م


1)خاتووقه‌دریه‌عۆسمان‌زاده(خه‌ڵکووده‌گاوهانه‌گه‌رمڵه‌ی)2)کاکه‌حه‌مزه حۆسه‌ینی(خه‌ڵکوو ده‌گاوژیواری)

3)وانه‌روو قۆرئانی کاکه عه‌تا ئه‌مینی(خه‌ڵکوو شاروو هه‌ورامانی)

هورامان هانه‌به‌رچه‌م

قسه‌که‌رێ:
1)ده‌بیروو سیمیناری،خاتوو قه‌ندیل شه‌مسی(خه‌ڵکوو ده‌گاو بێسارانی)

به‌رهه‌م‌:مه‌به‌ست ئه‌چی کۆبیه‌وه پارێزنای زوان هه‌ورامی جه سه‌تحوو ئاکادیمیک

هورامان هانه‌به‌رچه‌م
2)کاکه کامیل سه‌فه‌ریان(سۆرانی زوان)به‌رهه‌م‌:زوان شناسی هه‌ورامی

هورامان هانه‌به‌رچه‌م

3)کاکه ئێحسان ئه‌تابه‌ک مامۆساوکه‌لاسوو هه‌ورامی‌زانشتگای(خه‌ڵکووده‌گاوژیواری)به‌رهه‌م‌:باسووکه‌لاسوو هه‌ورامی،مۆشکێڵاتوو هه‌ورامانی،به‌رهه‌ماو(تۆلیداتوو)هه‌ورامانی پێسه‌و  فه‌ره‌نجی-کڵاش-چۆخه‌رانک‌و...

هورامان هانه‌به‌رچه‌م

4)کاکه حافێز ئه‌دوایی(خه‌ڵکوو ده‌گاوسلێنێ)به‌رهه‌م‌:شێعر

 هورامان هانه‌به‌رچه‌م

5)کاکه‌مۆدریک که‌ریمی(خه‌ڵکووشاروو نۆدشه‌ی)به‌رهه‌م‌:هۆرسه‌نگنای وزانشتی وته‌حیقوو زوانی

6) هۆنه‌رمه‌ندفه‌رزاد مه‌هدینیا(خه‌ڵکوو ده‌گاوژیواری)به‌رهه‌م‌:گۆرانی سیاوچه‌مانه‌ی

7)خاتووشه‌یدا باسامی(خه‌ڵکوو ده‌گاو بێسارانی)به‌رهه‌م‌:کۆورته داستانێو.

هورامان هانه‌به‌رچه‌م
8)کاکه نیشتمان ڕه‌زایی(خه‌ڵکوو ده‌گاو ده‌گاگای)به‌رهه‌م‌:باستان شناسی،مێعماری

9)کاکه تالب ئه‌داک(خه‌ڵکوو ده‌گاوژیواری)به‌رهه‌م‌:کۆورته‌داستانێو(عێشق‌و‌سه‌فامه‌خووله‌ی وسۆسه‌لێو ئه‌له‌ی)

10)کاکه ئاریا فه‌رهه‌نگ(خه‌ڵکوو ده‌گاودزڵیی)به‌رهه‌م‌:فه‌لسه‌فه‌و زوانی

11)خاتوو فه‌ریده زۆهرابی(خه‌ڵکوو ده‌گاوده‌ره‌وکێ)به‌رهه‌م‌:شێعر

هورامان هانه‌به‌رچه‌م 

12) کاکه ئه‌فراسیاو ئه‌خگه‌ر کارمه‌ندوزانشتگاو په‌یام‌نوورو مه‌ریوانی(خه‌ڵکوو ده‌گاو ئه‌سپه‌رێزی)

به‌رهه‌م‌:مۆشکێڵاتوو رووبه‌روو بیه‌ی خه‌ڵکی هه‌ورامی جه ئێداره‌کانه و په‌یامجۆک واته‌ی. 

مێمانێ کۆبیه‌یوه:

کاکه فاتێح رهحیمی،کاکه هۆمایون محهمهدنژاد،کاکه مۆعتهسهم ئهداک،شووراشاروومهریوانی،
کاکه دایووشرهحمانی،کاکهجهزائهدوای،ئهنجۆمهنوورۆجیاری(کاکهفیروزعارفی،کاکهسابیر‌‌عهزیزی،
کاکهجهلالشهفیعی،وهلێ کۆبیه کهشا ئاست جیا)مدیروو سایتوو زرێبارخهبهر،ئاغهی شهریفی
ئوستادوو زانشتگا ئازادی،کاکه مۆدریک کهریمی،کاکهکامیلسهفهریان،ومهسئوولی زانشتگای،مسیارهکازانشتگاوپهیامنوور و ئازادو مهریوانی.

هورامان هانه‌به‌رچه‌م


هورامان هانه‌به‌رچه‌م


هورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌واڵده‌روو گلێروبیه‌ی:ئێحسان  ئه‌تابه‌ک
وه‌ش‌که‌رده‌ی نویسته‌که‌ی:هۆمایون محهمهدنژاد
طبقه بندی: قه‌دریه‌ عوسمان‌زاده، فه‌رزاد مه‌هدی‌نیا(فه‌رزاد ژیواری)، عه‌تا ئه‌مینی، قه‌ندیل شه‌مسی، فه‌رزین ئه‌داک، جه‌لیل خوون دڵ، حه‌مزه حسه‌ینی، فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، زوانی هه‌ورامی، هومایون موحەممەدنژاد، ژیارسڵامه‌تیان، داریوش ڕه‌حمانی، ئێحسان ئه‌تابه‌ک، سابیر عه‌زیزی، فاتێح ڕه‌حیمی، عه‌لی ئه‌دوای(هاوار هه‌ورامی) ، کامل سه‌فه‌ریان، فیرووز عارفی، مۆدرێک که‌ریمی، تالێب ئه‌داک، حافێز ئه‌دوای، شه‌یدا باسامی، حێکمه‌ت ئه‌مینی، جه‌زا کامران(ئه‌دوای)،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی- ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه،آمبولانس خیریه روستای دزآور،چورژی،هانه‌به‌رچه‌م،هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،که‌لاسوو زوانی هورامی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 1 آذر 1392 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.