هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م    هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م           
همایش وفاق روستای شرکان در تاریخ هورامان بی نظیربود

هه‌مامه‌و  پێوه‌ره‌بیه‌ی و یه‌ک‌دڵی ده‌گاو شه‌رکانی جه هه‌ورامانه‌نه بێ وێنه بێ

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

دل‌های آسمانیشان بسان پنجره‌های سرای پاکشان آبی آبی است!

سڵام وادب؛

ده‌گاوشه‌ره‌کانی یاگێ ژیڕی و کانگاو زانایی و سه‌رچه‌مه‌و فه‌رهه‌نگ و پیاگه‌ورا زه‌مانه‌ی یانه‌و ئه‌ده‌ب‌وفامی کۆگاو دیانه‌تی؛ئاواتما ئانه‌ن ئی ئه‌ره‌نیشتێ په‌ی فره‌ته‌رئه‌ژناسای وچه‌م پنه‌که‌وته‌ی وهه‌نترینی دیه‌ی جوانه‌کاچه‌نی تاقمه‌وخه‌ڵکووشه‌ره‌کانی ڕویوی فره‌ وه‌ش و په‌ی دمارۆی مه‌نۆه؛ ئاواتمائانه‌ن!دیسان‌ ئی‌ ئه‌ره‌نیشتێ درێژه‌شابۆ وله‌ش‌ساقی و بێ‌وه‌یی مێمانوو خه‌ڵکه‌که‌ی بۆ.
براتا:هۆمایون محه‌مه‌دنژاد
په‌لیانۆ هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
                       

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

وێنه‌گه‌ر:هۆمایون محه‌مه‌دنژاد


خلاصه برگزاری همایش وعکس های این وبلاگ و
وبلاگ یاقوت هورامان  در
ادامه مطلب


هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م 

       هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م      
   
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م 

    هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م 

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م 

آقای سالم مصطفایی
 بخشدار بخش نوسود

  هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م   

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م 

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

آقای فیروز عارفی(سیروس)
مسئول انجمن‌فرهنگی‌ادبی روجیارمریوان


   هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
     
  هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م  
دکتراسماعیل شمس
(مدیربخش کردشناسی‌مرکز پژوهش های ایرانی‌واسلامی(دایره المعارف بزرگ‌اسلامی)


    هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م  

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م        
دکترهدایت‌  محمودی
(رئیس‌اداره‌فرهنگ‌وارشاداسلامی‌شهرستان‌پاوه)


هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

آقای سلیمان رحمانی
شاعروهمکارفرهنگی محجوب شرکان


  هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

     هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
                                                                                                 
    هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

   هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
                                                           
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م  

  هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

       
  هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

   هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م  

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م  
                                              
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


خلاصه ای ازبرگزاری همایش وفاق به تاریخ 1393/6/21-روستای شرکان

 همایش یک روزه روستای شرکان که به نام وفاق نامگذاری شده بود؛ازاسم شایسته وزیبایش تداعی یکدلی وباهم بودن اهالی خونگرم روستای هورامان را اثبات کرد هرآنچه که نظاره‌گر بودیم؛همان بود که درعمل یکرنگی وصفا واحترام دراین محفل تجلی پیداکرد.
ابتدای همایش آیات روح بخش الهی توسط ماموستا فاروق قانع همایش رامنورکرد و با کلام مجریان توانا آقایان:سلیمان رحمانی شاعر فرهنگی و کاکه سیدعبدالحکیم حکیمی برنامه‌های همایش آغازشدخیرمقدم پیر و استادفرهنگی کاکه سید عبدالرحیم صلاحی واعلام گزارش همایش توسط دبیرآن کاکه ابراهیم شمس فعال فرهنگ‌وادب روستای شرکان وهورامان و دوست صمیمی اینجانب؛سپس فعالان و بزرگان وشاعران دیگر روستاچون آقایان:خلیل کریمی(رئیس سابق ادارات آموزش وپرورش شهرهای مختلف استانهای کرمانشاه وکردستان-زهراصادقی(شاعره‌روستاوهورامان)-سالم‌مصطفایی(بخشداربخش‌نوسود)-فیروزعارفی(مسئول انجمن‌فرهنگی‌ادبی روجیارمریوان)-صابرسعیدی(شاعرخوش‌ذوق شرکان‌وهورامان)-فاتح شمس(فعال فرهنگی ودینی منطقه-دکتراسماعیل شمس(مدیربخش کردشناسی‌مرکز پژوهش های ایرانی‌واسلامی(دایره المعارف بزرگ‌اسلامی)-چنورلطفی(قرائت‌دکلمه؛دخترکاکه‌فتح‌الله‌لطفی‌دوست‌‌وهمکارارزشمند)-دکترهدایت‌ محمودی (رئیس‌اداره‌فرهنگ‌وارشاداسلامی‌شهرستان‌پاوه)-عبدالله‌صلاحی(کارشناسی‌ارشدمشاوره-عبدالقادر قادری (پیشکوت فرهنگی)-دکتراحمد وهابی(استاد دانشگاه)-سلام خسروی(شهردارپاوه-مدیرسابق آموزش‌ وپرورش شهرستان‌پاوه-نوسود-جوانرود)-ماموستاملا هاشم حکیمی(امام جمعه کنونی دوریسان پاوه)-و...
درادامه برنامه آقایان:اسماعیل حمیدی‌؛سیروان خالدی‌؛وسیم نوسودی‌؛امین مصطفایی باسیاچه‌مانه هورامی ونوای موسیقی کاکه آرمان سعیدی؛به زیبایی‌وگیرایی همایش دوچندان افزوده شد.                                                           
ازنکات برجسته همایش معرفی وقرائت و تقدیراز افرادفعال و تحصیل کرده‌های روستا که بامدرک لیسانس به بالا تامقطع دکترا درانواع رشته‌ها وبعضاً درخارج کشور مشغول به تحصیل هستند:قریب به 225نفرراشامل می شد؛بود؛که باتوجه به جمعیت شرکان درهورامان وحتی کردستان وکرمانشاه بیسابقه بود.ودیگرموضوع افتتاح کتابخانه شرکان بودکه اهالی روستاهریک به سهم خوددرزمینه‌های مالی واهدای کتاب به این کتابخانه کمک کردند؛سهم مشارکت اهالی درخورتحسین بود.
درپایان خروجی ونتایج همایش توسط مجریان قرائت شد.

نمونه ای ازعکس هانی مندرج
دروبلاگ روستای شرکان(یاقوت هورامان):کاکه ابراهیم شمس

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

آقای ابراهیم شمس
 فعال فرهنگ‌وادب روستای شرکان وهورامان
دبیرهمایش وفاق
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

آقای فاتح شمس
فعال فرهنگی و دینی شرکان ومنطقه

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

آقای خلیل کریمی
رئیس سابق ادارات آموزش وپرورش شهرهای مختلف استانهای کرمانشاه وکردستان

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

آقای سلام خسروی
شهردارپاوه-مدیرسابق آموزش‌ وپرورش شهرستان‌پاوه-نوسود-جوانرود

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

آقای سیدعبدالرحیم صلاحی

پیر واستاد فرهنگی روستای شرکان

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

دکتراحمد وهابی
استاد دانشگاه
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

آقای صابرسعیدی
شاعرخوش‌ذوق شرکان‌وهورامان

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

ماموستاملاهاشم حکیمی
امام جمعه کنونی دوریسان پاوه

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

آقای عبدالقادر قادری
پیشکوت فرهنگی

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

آقای عبدالله‌  صلاحی
کارشناسی‌ارشد
مشاوره
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

خانم زهرا صادقی
شاعره‌روستا و هورامان

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

خانم چنور  لطفی

دخترکاکه‌فتح‌الله‌لطفی‌دوست‌‌وهمکارارزشمند

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

آقایان اسماعیل حمیدی وسیروان خالدی
خوانندگان هورامانطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، جفرافیا، اخبار، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، دینی ومذهبی، شهرها و روستاهای هورامان، ورزشی، پزشکی، هومایون موحەممەدنژاد، ئێبراهیم شه‌مس، سابیر سه‌عیدی، فیرووز عارفی، فاتێح سه‌عیدی، دوکتورئێسماعیل شه‌مس، سلێمان ره‌حمانی(حه‌سره‌ت)، دوکترهێدایه‌ت مه‌حموودی،
برچسب ها:همایش وفاق روستای شرکان،هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،همایون محمدنژاد،سفرهای گالیوربه هورامی،روستای شرکان،همایش وفاق روستای شرکان در تاریخ هورامان بی نظیربود(هه‌مامه‌و پێوه‌ره‌بیه‌ی و یه‌ک‌دڵی ده‌گاو شه‌رکانی جه هه‌ورامانه‌نه بێ وێنه بێ).،
دنبالک ها: یاقوت هورامان(روستای شرکان)، سایت خبری تحلیلی هورامانات، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی،
نوشته شده در تاریخ شنبه 22 شهریور 1393 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.