هورامان هانه‌به‌رچه‌م
مقاله«بررسی و تحلیل منظومه گربه و موش هورامی»،مظهر ادوای، یدالله احمدی ملایری،فصلنامه جستارهای ادبی ( ادبیات و علوم انسانی سابق)، شماره 189، تابستان 1394  صص 1-28
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، دوکترمه‌زهه‌ر ئه‌دوای، میرزائه‌ڵماس خان که‌ندوله‌یی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،مقاله«بررسی و تحلیل منظومه گربه و موش هورامی»،مظهر ادوای،یدالله احمدی ملایری،فصلنامه جستارهای ادبی،
دنبالک ها: مقاله«بررسی و تحلیل منظومه گربه و موش هورامی»،مظهر ادوای، یدالله احمدی ملایری،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 توسط همایون محمدنژاد
 هورامان هانه‌به‌رچه‌م
مقالۀ«دکترسعیدخان، اسطورۀ اخلاق پزشکی کردستان در دورۀ قاجار و پهلوی اول (فیزیولوزیست و چشم پزشک)»، مظهر ادوای، فصلنامۀ تاریخ پزشکی، سال هفتم، شمارۀ بیست و دوم، بهار 1394.

جهت دانلود روی نوشته زیر کلیک کنید:


طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، جفرافیا، زوانی هه‌ورامی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، شهرها و روستاهای هورامان، دوکترمه‌زهه‌ر ئه‌دوای، پزشکی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،مقالۀ«دکترسعیدخان،اسطورۀ اخلاق پزشکی کردستان در دورۀ قاجار و پهلوی اول (فیزیولوزیست و چشم پزشک)»،مظهر ادوای،فصلنامۀ تاریخ پزشکی،
دنبالک ها: مقالۀ«دکترسعیدخان، اسطورۀ اخلاق پزشکی کردستان،
نوشته شده در تاریخ شنبه 30 اردیبهشت 1396 توسط همایون محمدنژاد
 هورامان هانه‌به‌رچه‌م
مقاله «روابط و مناسبات حكومت صفویه با الكای هُورامان»،مظهر ادوای ، بشرا دلریش،فصلنامه پژوهش های تاریخی، سال هشتم، شماره 3، پاییز 1395  صص 75-94
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، جفرافیا، زوانی هه‌ورامی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، شهرها و روستاهای هورامان، دوکترمه‌زهه‌ر ئه‌دوای،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،مقاله «روابط و مناسبات حكومت صفویه با الكای هُورامان»،مظهر ادوای،بشرا دلریش فصلنامه پژوهش های تاریخی،سال هشتم،
دنبالک ها: مقاله «روابط و مناسبات حكومت صفویه با الكای هُورامان»،مظهر ادوای ، بشرا دلریش،
نوشته شده در تاریخ شنبه 30 اردیبهشت 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

پەی ئاکەسیە وێش بە دڵسۆزوو شاری مزانۆ(کاندیداکاو شۆرای)
۱ـ هۆش و ویرت سەروو زوانیتەو بۆ، چێوێو نەواچی ،دماوە دلێشەنە مەنیوە و شەرمەند٘ەو واتەکات و خەڵکەکەیت بی.
۲ـ دڵسۆزیت زەمانێو فرەتەر مرمانۆ ، خەم و ورکە و چەڵەمەو کۆگاکەیت ئەژناسات بۆ ،و تەقالا کەری پەی  لابەرد٘ەیشا،لاقۆرە و هەنگامێ هۆرگێری.
۳ـ گەرەکت بۆ ئاواتەکاو شارەکەیت چووزە بد٘ا بەر، مشیۆ پەی ویر و ئاوەزوو تاقمەو خەڵکەکەیت ئەوپەروو حورمەتی بنیەیرە.
٤ـ هەر ڕەئیێوە پێسەو قەتریوی بزانه، هەم تەژنایی وێت و هەم تەژنایی خەڵکوو شارەکەیت ماڕۆ و گرد٘وو شاری جە دەریاو قەترەکات، تێر ،ئاوەو حێکمەتی وەرۆ.
#هومایون موحەممەدنژادطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،پەی ئاکەسیە وێش بە دڵسۆزوو شاری مزانۆ(کاندیداکاو شۆرای)/هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ شنبه 30 اردیبهشت 1396 توسط همایون محمدنژاد
1396/2/28تاریخ انتشارخبر


هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

به‌داخه‌و ئاگاداربیه‌یمێ
لالۆمه‌لوود  کیانی
تاته‌و ئازیزا: عه‌بدولوه‌فا-مه‌سعوود-موقه‌دده‌م-
موحه‌ممه‌د(سه‌رتیپ)-سالار
گه‌وره‌و تایفه‌و کیانی و یووسفی
خه‌ڵکوو ده‌گاوزاوه‌ری


نیشته‌ره‌و ده‌گاوزاوه‌ری

په‌نج شه‌مه ڕاکه‌وتوو-1396/2/28

به بۆنه‌و نه‌وه‌شی دنیای فانیش ئاسته جیا.

په‌لیانه‌و هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌می
 پی بۆنه‌و به ئه‌رکۆ وێش زانۆ سه‌ره‌وه‌شی جه یانه‌وێشا که‌روو

ئاواتمائانه‌ن خودای بێ هامتا سه‌بووری یانه‌وه‌یا دۆوه.
یاگێو په‌رسه‌ی:
مه‌ریوان:گه‌ره‌که‌و مووسک 2-مزگی مه‌وله‌وی کورد
په‌نج شه‌مه ڕاکه‌وتوو-1396/2/28
جومعه ڕاکه‌وتوو-1396/2/29
زاوه‌ر:مزگی ده‌گای
جومعه ڕاکه‌وتوو-1396/2/29
دمانیمه‌رۆی :ساعه‌توو:3تا6دمانیمه‌رۆ
ده‌گاو چۆرێژی:مزگی جامێعه‌ی
شه‌مه‌ی ڕاکه‌وتوو-1396/2/30
په‌ی هاگاداری:په‌رسه‌و ژه‌نا جه یانه‌و  کوڕوو
مه‌رحوومی کاکه مه‌سعوود کیانی
نزیکوو مزگی ملۆ ڕاوه.        
....................................................................         
بااندوه مطلع شدیم
 آقای مولود  کیانی

پدر آقایان: غبدالوفا-مسعود-مقدم-
محمد(سرتیپ)-سالار
بزرگ خاندان کیانی و یوسفی

اهل روستای زاور
ساکن روستای زاور
در روز پنج شنبه تاریخ-1396/2/28
براثربیماری دارفانی را وداع کردند.
وبـــــلاگ(هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م)
 این ضایعه تأسف انگیزرابه خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم
امیدآن داریم که خداوندیگانه برای بازماندگانش،صبرجزیل عطافرماید.
مکان تعزیه :

مریوان:محله موسک2-مسجدمولوی کرد

پنج شنبه تاریخ1396/2/28
جمعه تاریخ-1396/2/29

روستای زاور:مسجدروستا

جمعه تاریخ-1396/2/29

ساعت:3تا6بعدازظهر
روستای چورژی:مسجدجامع روستا
شنبه تاریخ-1396/2/30
جهت اطلاع رسانی:تعزیه زنانه درخانه پسرآن مرحوم
 آقای مسعود کیانی جنب مسجد برگزار می شود.طبقه بندی: ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،کوچۆ لالۆمه‌لوود کیانی(فوت آقای مولود کیانی)،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

نودشه هورامان ؛ به عنوان شهر کلاش(گیوه) ایران ثبت ملی شد

روز دوشنبه با حضور استاندار کرمانشاه ،معاون رئیس جمهور و مسئولین میراث فرهنگی کشور مراسم شهر ملی کلاش در شهر نودشه برگزار می شود.

به گزارش کُردتودی، روز دوشنبه در شهر نودشه مراسمی با حضور استاندار کرمانشاه ،معاون رئیس جمهور و برخی از مسئولین میراث فرهنگی کشور نودشه را به عنوان شهر ملی کلاش به ثبت ملی می رسانند. این مراسم که راس ساعت هشت ونیم صبح برگزار می شود برای شهر نودشه روز تاریخی است.

با ملی شدن نودشه به عنوان شهر کلاش قدم محکمی برای ثبت جهانی شهر نودشه به عنوان(شهر جهانی کلاش) است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، اخبار، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،نودشه هورامان ؛ به عنوان شهر کلاش(گیوه) ایران ثبت ملی شد،
دنبالک ها: کُردتودی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4