ڕۆمانێ هەورامیه و دیاسپۆراو هەورامییەکا  (گۆشەچەمێو سەروو ڕۆمانۆ «سیاوڕێحانه»ی، بەرویروو حەمەڕەزا بەهمەنی )  کوورش ئەمینی 
 
(ئی جەستاره، هەفتەنامەو «ئاوات»یەنه، سال سوم، شماره 104، ڕاکەوتوو دوشنبه 28 آبان 1397یەنه، چاپ کریان)
وەرشیپان
تاریفێوی سادٚەنه، ڕۆمانه مەتنێوی ڕەوایەتگەر و داستانیا که قاڵبوو پەخشانیەنه منویسیۆنه. بۆنەو بڕێو هۆکارێ تایبەتێوه، ئیسه وەرهەڵاتەرین و گرینگتەرین ژانری ئەدەبیا دلێ دنیاو ئارۆیەنه. یاگێوەنه پەرسابێشاوه کارلۆس فۆئێنتێسی که ڕۆزگاری تازه کەیەوه دەسش پنه کەردٚەن و ئادٚیچ جوابەنه واتەبێش؛ چا وەختەوه که دون کیشۆت لامانچا (ساڵەو 1605و زایەنه) دەگاکۆو وێش ئاستەش جگا و لوانه دلێ دنیای و یاوانه که دنیا مەشۆوه ئانەیه که ئادٚ بارەشەوه وانانشەوه. نۆ فەرهەنگێ جیاوازێ پێسەو ئاکسفۆرد، بریتانیکا و ...یەنه نۆ تاریفێ جیاوازێ ڕۆمانێ نیشانه دریەینێ. ڕۆمانه دلێ زوانی فارسییەنه، هامتاو نووێڵ¬یا دلێ زوانی ئێنگلیسییەنه.  
سیاوڕێحانه نامۆو ڕۆمانێوێ 141 لاپەلەیه و بەرویروو حەمەڕەزا بەهمەنی¬یەنه. داخەم مەشۆ، ئێنتێشارات و ساڵەو چاپیش دیاره نییەنه. بەڵام پاسه دیارا و پا شێوه ماچاش، هەر ئێساڵ (1397ی کۆچی ڕۆجیاری) چاپه بیێنه. ئی ڕومانێ داستانۆو کوڕێوی به نامۆو سامانی و کناچێوێ نازەنین نامێنه. ئی دوه کەسه دلێ زەماوننێوێنه ئاشنای با چنی هەنترینی و دماو کەش و قەوسێوی فرەی نمەیاوا به هەنگەری. بۆنەو بڕێو تەگەرێ و ئاژێ تایبەتێ مەیا وەرەوه پەیشا و زیننانی بیەو کوڕەکەی، وەڵاتی جیا مازا (هەڵبەت نەک پێوەره؛ جیا و هەر یو جۆرێو). چاگەنه دماو 28 ساڵا زاڕۆڵەکێشا چنی هەنترینی ئاشنای بیێنێ و ئاشقێ هەنترینی و وەختارێو ئەدٚا و تاتەشا قەراروو وینای یۆترینی منیا، هەنترینی مژناسا و ...
نامۆو ڕۆمانەکێ پەی هامپرزاو ئێمه و سەرتەر چێمه، سەردیارێوی عاشقانەن دلێ هاڵیگایوی سوننەتیەنه. دلێگروو ئی ڕۆمانێ تێکەڵا چنی تەزاد یام وێئەرمانای سوننەت و مودێڕنیتەی. ڕاوی یەرۆم کەسی تاک یام زانای گردٚینا. ئی جۆره ڕەوایەته، ئاساییتەرین شێوەو ڕەوایەتیا دلێ ڕۆمانێنه. جەرەیانوو ڕۆمانێ تەک خەتی سادٚه و بێ گیر و گرفتی چامنەن که دلێ ڕۆمانێ مودێڕن و پۆست مودێڕنێنه هەن. بەداخەوه ڕانویس و شێوەو هەورامی نویسەی ڕۆمانەکێ، کەفەسەرا هەڵه نویسی و قەرەت کەردٚەی ساختار و شێوەو نویسەی زوانی هەورامی. یاگۆو ئی باسیە نیەنه و ئێتر فره نمەلمینه دلێش. وێش تەنیا کتێبێو هۆرگێرۆ. 
شیپانه
ڕومانەکێ به عام وەش دەسش پنه کەردٚەن (گشودن رمان). ئی دەس پنەکەردٚەیه، ئینا هاڵیگایوی مودێڕنەنه. شار و کارمەن بیەی سامانی ل 14ی. نامۆو هیچ دەگا یام شارێوی نمەدٚریۆ. تەنیا کەسایەتی سەرتەڵوو ڕومانێ ئی شار ملۆ پەی ئەو شاری. یامکەتی ئی دەگا پەی ئەو دەگای. لاپەلوو 14ی یەکۆم یاگێوەنه که جەرەیانوو عەسڵی ڕۆمانێ درکیۆ. ئاگەن سامان، نازەنینێ وینۆنه هۆرپڕۆ و ئادٚیچ دڵش مشۆ ونه. نویسەر چیگەنه لکێوه (گره افکنی) گولالێ وزۆنه ڕۆمانێ؛ ئاردٚەی سۆسەنێ. ئادٚه سامانش وەش مسیۆ و سامان، نازەنینه. //من پەی کێ گێڵوو، کێ به تەمامه//. به داخەوه هەر چن یاگێش بێ، ئی لکه کۆرێ فرەتەر کیشیۆره و بلۆنه بنکڵیشه، بەڵام فره درێژەش نیا. فرەو سەحنەکا واخوای ئا وەرچەمانه، هەورامانەنه و دلێ ژیوای عادٚەتی خەڵکیەنه و گردٚ ڕوێو هەنێ. مەسەڵەن؛ 1. دوورەوه چەمش کەوت، ئەدٚاو زەمای که به سەرپۆشه چەرمەکەشەو خەریکوو هەرمانا بێ. ولەگوڵاویەکاو دلێ پەڕچینەکەی. کناچێوه زەریفه و گرجوگۆڵه (سێفەتێو پەی کوڕی زرێنگی و زرت و زیتەڵی) و ... 
نیشان¬دای بڕێو ڕەسم و ئادابوو ئەوسای، پێسەو؛ زەما وەختوو ئانەیه وەیوه مەینه دلێ بەرەی، ساوێوەش پەی مشانۆ، 2. کێشەی ئاشناو فرەو یاگا (پێسەو هەورامانی قەدٚیمی)، ئینه که ژەنێوه لاو کابرایوی فەقیریەوه که لیکموو عەشق و وەشەسیایی بیێنێ، به خەڵەتنای یام به زۆر ماراشەوه پەی کەسێوی دەسەڵاتداری ل 35ی، 3. هەرمانەو هیجبی کەردٚەی به دەسینەو ژەنا و قەدٚیمەنه ل 87ی و ...
ویەردٚەو ڕۆمانێ دلێ هەورامانیەنه
پەخشانه به شێوازی نویسیاری، چەمێوی گردٚین¬دیانه و ڕۆمانه به تایبەت، تەمەنێوی فره کوڵشا هەن دلێ هەورامانیەنه. هەرمانەو تەرجۆمەو ڕۆمانێ و داستان کۆتا نویسەی زووتەر دەسش پنه کەردٚەن، بەڵام یەکەم هاز و یەکەم هێز لاو کاکه فەرشید شەریفی¬یەوه بێ؛ داستانەی ناتەمامه، هەناسێوه تا یاوای و ... ساڵەو 1392ی کۆچی ڕۆجیاری. ئی دوه کۆرته ڕۆمانه یەکەم حەرەکەت به زوانی هەورامی و چی ژانرەنه بیەن. ساڵەو 1395ی فەریبا ئێسماعیلی به «هەوریەکەیت لا ده» ئامانه مەیدٚان. فەریبا وەڵتەر ڕۆمانێ فارسییه کارش کەردٚەن؛ زنده¬ای در تابوت، عشق در جهنم و پاشیلا. ساڵەو 96ی حافێز ئەحمەدی که وەڵتەر ڕۆمانەو «نیمە شەو بێ»ش دابێ بازار به «ئەودیموو مانگێ» دیسان ژانروو ڕومانەو هەورامانیش ژڵێوناوه. هەر چا ساڵەنه ئامینه ڕەحیمی «قووڵ پێسەو غەریبی کاڵێ» خاڵات کەردٚیمێ. 
دلێگروو بابەتی
ئەلف) زوان
-  زوانوو ئی ڕۆمانێ پاک و بێگەردٚا و ڕاحەت پێوەز مدٚریۆ چنی وەردەنگی. فرەو یاگانه (نەک پاسه وەرشیپانەنه ئامان) به دیالۆگ و ئادٚیچ فرەتەر بەینوو سامان و نازەنینێنه، زوانوو لهونی سەرینی (پاو شاهێدٚێ دلێ تۆتۆ ڕۆمانەکێ؛ شۆشمێ) و لهۆنی وارین (پاوه) جیا کریانەوه. وەراوەری و شێوەو کارکەردٚەی دوێ پرزاش ژیرانه و به ڕێندیێوی تەمام نیشانەش دان؛ ل 26ی؛ ئەمیر به سامانی ماچۆ؛ خۆ کەشتیت غەرق نەبیەن (مەسەلێوه وارێداتیه لاو فارسەکاوه). ل 27ی؛ ئەدٚاو سامانی به سامانی ماچۆ؛ خۆ یۆ وێژەنیچش شۆریۆوه، ئانه وەزعەش نیەنه (عەسڵوو مەسەله وێمانەکێ). 
-  زوانی هەورامی، زوانێوی بنجدار و ڕێکینەوازا. حەرفی ئێزافەش دلێ جوملەینه نیا، ئەگەریچ بۆش هەر فره کەما و چی ئاخرەوه و بۆنەو پێوەنی چنی ئەو زوانەکا ئامانەنه دلێش، جۆرێو ئەگەر ئی حەرفه ئێزافه لاپشۆ دلێ جوملەینه، زوانەکه وێمانه و ڕەسەنتەر بۆوه؛ به تەمامی جه جامەکەنه بەرگنۆ ل 11ی: تەمام جامەکەنه بەرگنۆ (دیاری دۆ). پەڕ بێ جه وەشەویسی، پەڕ بێ جه وزه و ئێنرژی ل 11ی؛ پەڕ بێ وەشەویسی و وزه و ئێنرژی. 
-  یەک پاراگرافوو ئەوەڵوو ڕومانەکێ بێ هیچ دەلیلێوه مەنتێقیه بیەن به دوێ پاراگرافێ.
-  بڕێو یاگێنه، بڕێو کردارێ تەرکیبیێ بێ نوونگێوی ڕانویسی لکاینێ هەنترینیەره، نانواردٚەی ل 17ی و ولەگوڵاویەکێ ل 21ی و پێچەوانەش بڕێو یاگێنه بڕێو تەرکیبێ بێ هیچ دەلیلێوه ڕانویسیه جیای کریای¬نێوه؛ تەمام نا، ل 19ی مشیەیام پێچەوانه بیەیا. 
-  ئاردٚەی هەڵەو «ذ» یاگۆو «دٚ» و تەنانەت بڕێو یاگێنه به یاگۆو زەمیری دوەم کەسی تاک یانێو «ت». ئادٚیچ تەنیا بۆنەو هامدەنگ بیەی چنی ئا حەرفیه. تەرسنانێذ به یاگەو تەرسنانێت (چوون ماچی تۆ تەرسنانێ)، ل 22ی، کەشتیذ یاگەو کەشتیت، ئەداذ یاگەو ئەدٚات ل 13ی، هۆشذ یاگۆ هۆشت ل 55ی و ...
-  ئاردٚەی هەڵەو بڕێو جوملا، پێسەو؛ ئێشەو ملدێوه پەی لاو وێتان؟ ل 25ی. کەس نمەلۆوه پەی لاو وێش، چوون گردٚ کەس ئینا لاو وێشەوه و ...
-  ئاردٚەی بڕێو ئێستێلاح و شبه جوملێ کوردٚیێ (کوردٚی دلێڕاسین)، بۆنەو ئامه شۆی نزیکی زوانی و زوانی زاڵی میدیایی، هات و چوو یاگۆو ئامه شۆی و ...
-  هەراڵەنه نەجیکیان، یاگۆو هێڵەنه نەجیکیان    
-  چایێوم پەی چڕی ل 39ی، خۆ چایی مەچڕیۆ، جگەی؛ واتم چایێوش پەی بارا.
-  هجوومش ئاردٚ ئەو حەمەمینەی، ل 39ی، ڕواڵەتێوەنه که ئادٚ لاو مامیشەنه بیەن و حەمەمینه! چەولاتەرەوه  و ئێتر مشیەیام پێسه بیەیا؛ هجوومش بەردٚ پەی حەمەمینەی. 
-  فرەو یاگانه «واو»ی پێوەنی به هەڵه نریانەره. مەسەڵەن؛ ئەدٚاو واڵەکاش ل 51ی جگەی ئەدٚا و واڵەکاش. کەشوکۆره ل 55ی، جگەی کەش و کۆره؛ تازه مشیۆم کەش و کۆوره بۆ؛ چوونکەتی ئادٚێ ئینای وارەنه (شار یام دەگا) و کەش و کۆ سەرتەرا چادٚیشا (بدٚیەیدێ پەی وتاروو؛ تقابل صورتهای اشاری و تمایز معنایی جایگاه در زبان هورامی، کورش امینی، دو هفته¬نامة دیار کهن، سال ششم، شمارة 95). ئەمنو کناچێوه ل 72ی، جگەی ئەمن و کناچێوه. 
-  پارێزناو زوای ڕاو ئاردٚەی بڕێو واژه و ئێستێلاحی زوانیێ ڕەسەنێ دلێ ئی ڕۆمانێنه، پێسەو؛ تووڵه ڕا، ولە گوڵاویێ، قەدٚپاڵ، بانجێڵه، قرچەو نیمەڕۆی، پۆپەو لووتێم، مرکیۆره، وناڵین، هۆدٚه، پەنگاو، زەنگۆڵێ، ڕێکەوت، کتوپڕ، دڵەورکێ، دماکەوته، هیچ¬نەزان، هیجبی، بێ¬چەم و ڕوو، ئەیره قووله، وەشەویسیێوی کتوپڕی، زەنگۆڵێش نەینێ چنیش، شۆتوو سەروو ئاوێ، لوێ دەموو شێریەره، لووشکه لووش، زۆخاو سەروو زۆخاوی، دڵش تەقنانێ، پێقەو سمێڵاش ئەی، پات نیان کەڵەکەوه، شێته واران (وارانه شێتڵه)، کەوتەبێ قەفایەره و ...  
ب) ساختار و دلێنه
-  چا ئەوەڵەوه و لاپەلوو 15یەنه، سۆسەنه مەینه دلێ ڕۆمانێ و بێ هیچ سەبەبێو گمه بۆ و بێ ئاکامه گنۆ.
-  زاوڵەکێ یانەو مامیش؛ شلێره، کناچێوهتەره و کوڕێوی 16/17 ساڵه، هیچ نەقشێوشا نیا و دیار نیا چیگەنه چی نامێشا ئاماینه و دلێ ئی ڕۆمانێنه، ڕۆڵشا چێشا.  
-  هەر پاسه چوار برای گەردٚەن کوڵوفتێ نازەنینێ ل 31یکه هیچ یاگێوەنه هیچ هەر مانێوەشا نیەنه (هەر پاسه وەڵتەر واچیا؛ کەسایەتیێ دلێ ڕومانێ مشیۆم گردٚێ کارێو یام نەقشێوشا بۆ).
-  دووکەڵوو ئاواتەکاش وینێ که سۆچای سۆچا؛ ڕواڵەتێوەنه که دووکەڵ نمەسۆچۆ!!
-  فرەو یاگانه وەخت و یاگێ و تەنانەت شێوازوو پێوەنی هێڵی (خەتتی) دلێ باسەکانه تێک شییەن؛ ل 33نه نویسیان، گردٚوو یانەکاو دلێ کووجیەکۆ یانەو نازەنینێ یەرێ دانێنێ، بەڵام ل 45یەنه یەرێ یانێتەر (یانێو گردٚەوه چوار دانێ) بێجگەم یانەو نازەنینێ ئاماینێ!!
-  وەرچەموو پاراگرافوو 4وو ل 45ی دوێ یاگێوه تێکرار بیەنەوه. ل 47ی پاراگرافوو 2ی؛ زەمانەکه مانگێوه فرەتەرا. چوون ئی سەفەره یەرێ حەفتێش پنه شییەن و چەولاچەوه دوێ حەفتێ فرەتەر بێ.

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، کوورش ئه‌مینی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ڕۆمانێ هەورامیه و دیاسپۆراو هەورامییەکا (گۆشەچەمێو سەروو ڕۆمانۆ «سیاوڕێحانه»ی،بەرویروو حەمەڕەزا بەهمەنی ) کوورش ئەمینی،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 آبان 1397 توسط همایون محمدنژاد

ایرانی ها چه گونه مردمی هستند؟
 

 


ایرانی ها مردم باهوشی هستند، فقط یک مشکل بزرگ دارند و آن اینکه نمی توانند در تفکر جدی باشند. ایرانی با پیچیدگی مشکل دارد. ایرانی ها از فکر کردن در مسائل مهم هستی شناختی طفره می روند و این طفره رفتن را اغلب با تمسک به روحیه ی شاعری خود سرپوش می نهند. "زیر سبیلی در کردن"، ضرب المثل پر کاربردی در ایران است و شاید تا حدودی ناظر به همین خصلت روان شناختی آنان است. ایرانی دوست ندارد رو به روی خود بایستد و مستقیم زل بزند در چشمان خود و حقیقت را بفهمد. مدام به دنبال تبصره و ماستمالی ست. عمیق ترین فیلسوف دگر اندیش ما خیام بود که او هم فلسفه را در حد حکمت فرو کاهید و به طرح آن در قالب شعر اکتفا ورزید. فلسفه ی خشک ارسطویی هم بدین دلیل تا مدت ها وهنوز بین طالبانش  در ایران به شدت رواج داشته و دارد که فلسفه یی بی تفاوت است و دیدگاه های هستی شناختی ساده انگارانه ی متفکر  ایرانی را به چالش نمی کشد. ایرانی همان طور که با همسایه اش رو در بایستی دارد با خودش هم غریبی می کند. نمی خواهد با حقایق به طور جدی کشتی بگیرد. شاید بی اقبالی کتابخوانی هم در ایران به همین روحیه خاص ایرانی در تلاش برای دوری از حقیقت ها و عمق ها مربوط باشد. به نوعی می شود گفت یک ایرانی فردی به غایت خجالتی ست! او خجالت می کشد که خودش را خوب بفهمد، حیات را دریابد، عظمت کیهان را درک کند.  او با هر چه با حقایق ناب نسبتی دارد، با رعایت کمی فاصله برخورد می کند. به خودش می گوید شما، به شماها می گوید آنها. ایرانی یک چنین موجودی ست!! ایرانی هر گاه در برابر حقیقت کم آورده، شعر گفته...و وفور شاعران در ایران به خاطر درصدبالای کم آوردن این نژاد در مواجهه با حقایق جدی ست. خوب است بدانیم  بنا بر بعضی آمارها، تعداد شاعران ایران فزون تر از شمار گاوانش است. در سیاست هم همین طور است. سعی می کند وضع جدی سیاست را جدی نگیرد و همواره رضا به داده دهد وز جبین گره بگشاید. در سیاست هم وقتی خیلی جدی شود نهایت این است که شعر بگوید و آن هم شعر طنز. فی المثل نسیم شمال را ببینید. خیلی خیلی خیلی که به او فشار آید انقلاب می کند، راه وسطی برای جدی شدن برای خود قایل نیست. دنبال لوازم معمول حیات سیاسی و حل گام به گام گره ها نیست. ایرانی برای جنگ ولی همیشه آماده است.جنگ برای یک ایرانی بخصوص اگر پای ارزش ها و موضوع حق در میان باشد خیلی هیجان دارد. چون خیلی ساده است، یک حقی وجود دارد و یک باطلی و او موظف است برای حق بجنگد. دشمن شناسی ایرانی قوی ست چون با دست گذاشتن روی یک دشمن همه امور پیچیده یکباره ساده می شود. این سفید و سیاه کردن ها خوراک ایرانی ست. همه یا دوستند یا دشمن. حتا فلسفه و دین قدیم ایرانی هم به همین راحتی به همه چیز می نگریست. ما یا دیو داریم یا فرشته. جهان یا ظلمانی ست یا نورانی. ارزش های اخلاقی یا نیکند یا زشت. خوبند یا بد. ایرانی رندانه  دنبال ساده سازی امور است. گرایش ایرانی به پندار نیک گفتار نیک و کردار نیک به خاطر فاصله گرفتن از هر نوع پیچیدگی زاید است. انسان باهوش همه پیچیدگی ها را ساده می کند و ایرانی باهوش است. ولی فقط فقط باهوش است نه برخوردار از عقلانیت و  جدیت در حل مدبرانه ی امور جدی و غامض. نه برخوردار از خصیصه ی عمیق اندیشیدن و دور نگری. با آسیب شناسی روحیات خود می توانیم بر مشکلاتمان غلبه کنیم.

تهیه کننده و گردآورندە از مطالب انترنتی/دکترمهدی سجادیطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، دوکترسه‌یێدمه‌هدی سه‌جادی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ایرانی ها چه گونه مردمی هستند؟،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 30 آبان 1397 توسط همایون محمدنژاد
مجلەی"بەیان" در شهر مهاباد منتشر شد

با توجە بە گزارش وبلاگ فرهنگی،تاریخی،ادبی هورامان "هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'' مجلەی"بەیان" در شهر مهاباد منتشر شد.
این مجلە کە مدیرمسئول وصاحب امتیاز آن، دکتر اسماعیل مصطفی زادە بودە  در شهرمهاباد انتشار یافتە است .
این دوماهنامە حاوی مقالات و نوشتەهایی بە فارسی، سورانی، هورامی، کرمانجی ،کلهری حوزەهای فرهنگی، اجتماعی ،را در بر می گیرد.
شورای نویسندگان مجلە در این شمارە آقایان دکترابراهیم اسماعیل پور ، طاهر آکور، همایون محمدنژاد،آیت محمدی می باشند.
این مجلە دوماهنامە بودە ، و اولین شمارەی آن در ٥۰صفحە  و درآبان ماە ۱۳۹۷ منتشر شدە و بە زودی در تمامی مناطق کردنشین استان های آذربایجان غربی، کردستان،کرمانشاە،ایلام و خراسان شمالی توزیع می شود .درضمن قیمت هر مجلە ٥۰۰۰تومان بودە و بە زودی در کتابفروشی های و مطبوعاتی های شهرهای ذیل توزیع می گردد:
مریوان ـ مطبوعاتی آقای فاتح مجیدی -کتابفروشی های هرمس و قانع در پاساژعدالت
پاوە:ـکتاب فروشی های معلم و روجیار
هورامان تخت :سوغات هورامان ـ جنب هتل سنتی هورامان ـآقای محمد عزیزی
سروآباد ـکتاب فروشی ماموستاحمدی
نودشە ـ کتابفروشی آقای دارا امینی
نوسود ـ کتابفروشی آقای غفار احمدی
مجلەی بەیان مهاباد
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، دینی ومذهبی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، مەجەلەو"بەیان"ی ـمەهاباد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،مجلەی"بەیان" در شهر مهاباد منتشر شد،
نوشته شده در تاریخ شنبه 26 آبان 1397 توسط همایون محمدنژاد
‍ ‍ ‍ ‍بزرگداشت شیخ مصطفی_تخته عارف و شاعر نامی #هورامان  در روستای تخته برگزار می شود.

باتوجە بە اطلاع رسانی آقایان رامین محمو دیان،صباح حسنی شیانی و پویا طالب نیا مدیرپایگاە منظرفرهنگی هورامان بە#'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'' بزرگداشت شیخ مصطفی_تخته عارف و شاعر نامی #هورامان  در روستای تخته برگزار می شود.
دراین مراسم ازدیوان اشعار شیخ مصطفی که توسط استادمحمدرشید امینی جمع آوری و تٲڵیف شده رونمایی خواهدشد.

زمان:شنبه97/9/3ساعت9:30
مکان:شهرستان سنندج بخش سیروان روستای تخته

‍ ڕاوەبەراوبەرنامەوشێخ موستەفای تەختەیی
 خێرئامای قەڵەم بەدەسا، چەنەئامایا، شاعێرا،نویسەرا،وە خەبەرنگارا وە حەرپاسە چالاکاوفەرهەنگی وهونەری وە کاربەدەسا کەرمێ پەی دەگاونامداراو هەورامانی یانێ تەختەوژاوەرۆسنەی سەربەرزی،
ئامایتا یاگێ شانازین،

ڕاوەبەراو بەرنامەی:
ئیرج فەرد،سەباح شیانی،ڕەئوف تەختەیی،پوویاتالب نیا،عەلی ڕەبانی
#کاناڵەوشنەوشیانی

هەورامان هانەبەرچەم
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، موحەممەدره‌شید ئه‌مینی، سه‌باح حه‌سه‌نی شیانی، پویا تالب نیا،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،بزرگداشت شیخ مصطفی_تخته عارف و شاعر نامی #هورامان  در روستای تخته برگزار می شود.،
نوشته شده در تاریخ شنبه 26 آبان 1397 توسط همایون محمدنژاد
۲هفتەنامەی دیارکهن" شمارگان فعالیتش بە ۱۱۲رسید

با توجە بە اطلاع رسانی آقای شورش  عزیزی سردبیر روزنامەی دیارکهن بە#'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'' ۲هفتەنامە دیارکهن کە بە شمارەهای ۱۱۱ـ ٦ـ٨ـ۱۳۹۷ و۱۱۲ـ ۲۰ـ٨ــ۱۳۹۷ـ ۲هفتەنامەیدیارکهن"منتشر شدە است،شورای نویسندگان ودست اندرکاران این هفتەنامە بە شرح ذیل می باشند:
مدیرمسئول:علی  لکی زادە
سردبیر:شورش عزیزی
شورای نویسندگان:ناصح رحمانی ـ همایون محمدنژادـ سامان آقایی ـ افراسیاب جمالی ـ وریا حسنی ـ واحد کریمی ـسیدجمال  حسینی ـ
دبیران بخش ادبی: رئوف  جهانی ـ شرمین صالحی خبرنگار و بخش ادبی: علی کرمی

دیارکهن


دیارکهن
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، دوکترئافراسیاب جه‌ماڵی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،۲هفتەنامەی دیارکهن" شمارگان فعالیتش بە ۱۱۲رسید،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1397 توسط همایون محمدنژاد
‍ ‍ ‍ ‍تجویدقرآن بە زبان هورامی
نویسندە:استادسیدعبداللە بلبری
تصحیح وتحقیق:سیدسعید حسینی
نویسه‌ر:مامۆساسەیێدعەبدوڵڵا بلبەری
ئامادەکەردەی و ویراستار: کاکەسەیێدسەعید حسەینی
```
هەورامان هانەبەرچەم

#ازدیارعرفان(زندگی،اندیشە وآثار سیدعبداللە بلبری)
پژوهشگر:سیدسعید حسینی
پەیجۆرکار:سەیێدسەعید حسەینی


******


کتێبوو:"موحەممەد سالاری مەدینە"

نویستەومەرحووم کاکە یاوەر هەورامی
       طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، زوانی هه‌ورامی، دینی ومذهبی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،معرفی کتاب های نویسندگان در حوزه های مختلف ‍ ‍،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 آبان 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5