کەلەبەروو شێعرا(۱۹۷)

دەروونم کەیلوو ئازارێ دڵم تەنگەن پەڕوودنیای دڵم ئێشان جەنازارێ، دڵم تەنگەن پەڕوو دنیای شەوێ هەورەی خەمێ وارێ دەروون گۆمەو زرێبارێ دڵم پەڕ،پەڕ جە هاوارێ دڵم تەنگەن پەڕوو دنیای ملووهەرکۆی خەمەن بارم چەمێ مەوزوو نیەن یارم دڵم وەش بۆ بەئەغیارێ؟ دڵم تەنگەن پەڕوودنیای گەرەکما بارکەروو بەرشووبلوو پەی کۆی سەرم سابۆ؟نەوانێ چا دڵ ئازارێ؟ دڵم تەنگەن پەڕوو دنیای خیاڵم بەردٚ سەروو هانەی رچەو شادٚیم پەرێ ماڕۆ خەمەی دوورۆچەمشدارێ،دڵم تەنگەن پەڕوو دنیای تەم وخەم گرتەنش ناخم هەرێزێ گرتەنش باخم ئیتر فەیدٚەش نیەن دارێ،دڵم تەنگەن پەڕوو دنیای چەقانا تا سەروو سینەی نیەن ڕا پەی پەڕوپینەی پەسوو پێشم پەڕەن خارێ،دڵم تەنگەن پەڕوو دنیای جەگڕکانی نەوازینە هەناسەو بۆڵبۆڵا بارۆ بەرو پشتش پەڕەن مارێ دڵم تەنگەن پەڕوو دنیای‌‌‌‌ خەمەی ئاما نە گرتم وێ نەزاناچم خەموو کێ بێ دڵم هەرئی خەما دارێ دڵم تەنگەن پەڕوودنیای 1397,11.20برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۹۷)،
نوشته شده در تاریخ جمعه 24 مرداد 1399 توسط همایون محمدنژاد
چی شادٚێ نیێنمێ؟/وەلی فەتاحی

 با جە کۆنج(زاویه) ێوەو تەماشەو ئینەیە کەرمێ، چی شادٚێ نێنمێ. ئانە چی جیای ئانەیە هۆش و هەوەسما لاو وێماوە بۆ، هەرهۆشما ئینا لاو خەڵکیەو، ڕەنگا ئەگەر دووربای یۆ ئەچوو دوورەو گۆشش چەنە بۆ وەروو وێشەرە واچۆ دەی ئینە خرابیش چێشا. بەڵام نە پەی ئانەیە کە چەمدٚاریشا کەرمێ و یاوەریشا دەیمێ و جە جەنگ و جڵەبە و دەردٚیسەری دوورێشا وزمێوە. ئەی پەی چێشا؟ چە پەنەوازیێوش هەن کە هەر چەمدٚاری خەڵکی بکەرمێ؟
دیارا گردٚیما مزانمێ کە «ئێسکاندیناوی» ئینا چکۆ. بەڵام ڕەنگا نەزانمێ کە چی خەڵکش یۆ ئەچا خەڵکە شادٚا عاڵەمیەنە؟ ئەچا چندٚە وەڵاتەو شماڵوو ئرووپایەنە یاسایێو هەن کە نە تەنیا جە نویسارەنە، بەڵکووم جە کردٚەوەیچەنە مەوردوو پەسەندٚ و ئێحتراموو خەڵکیا. واتە و نویسە و کردٚەوە پێوەرە تەتبێقشا هەن و هیچکەش پەیش نیا چەنەش لا بدٚۆ. ئی یاسا کۆمەڵێو بنەما ئەخلاقی و کردٚەوەیێنێ کە باوڕ پەنەشا یۆ جە سەبەبەکا شادٚبیەی خەڵکەکەیشا.پەی نموونەی:
-فکر نەکەری تۆ بنیادٚمێوی تایبەت و جیاوازەنی و چێوێوت جە خەڵکی زیاتەرا یا چەنەشا کەمتەرەنی.
-مەبۆ فکر کەری کە جە خەڵکی تەری عالتەرەنی.
-فکر نەکەری جە خەڵکی تەری وریاتەر و ژیر تەرەنی.
-هەرگیز وێت ڕازی نەکەری کە جە ماباقی خەڵکی خاستەر و ماقووڵتەرەنی.
-نەلۆ زەندٚیتەو جە خەڵکی تەری فامێدٚەتەرەنی.
-وەهمی نەبەری کە جە خەڵکی تەری مهێمتەرەنی.
-پاسە نەزانی جە هەر چێوی و جەهەر هەرمانێوەنە خاستەرەنەنی.
-هەرگیز مەبۆ بە کەسی لاقرتیێ و ڕێشخەندٚ بکەری و خویش پەنە.
-فکر نەکەری کەس بە شمە هەمیەت نمەدٚۆ. بەڵکووم پاسە ویر کەرەو کە پەی خەڵکی هەمیەتت هەن.
-هەرگیز پاسە ویر نەکەریەو کە هەرچیت دڵپەون متاوی مسیش بە خەڵکی تەری.
-تۆ مشیۆ پەی وەراوەرەکەیت ئەرزش بنیەیەرە و باوڕت بۆ کە ئادٚیچ حەقش هەن پێسەو وێش ویر کەرۆوە، نە پێسەو تۆ.
-بەینوو یانەی و یاگێ هەرمان کەردٚەیت تەعادۆڵ بنیەرە. نەیانەی وەردە و نە هەرمانەکێچت تەق و لەق بەرەڕاوە.
-بە وێ هۆرسنگنای چەنی خەڵکی شادٚی نمێ دلێ یانەو دڵیتا. 
ئینە خۆێوەی گولە و خرابەنە کە تەقریبەن فرەو یاگا دنیایەنە ڕەواجش هەن. ئانەنە کە فارس واتەنی«چەشم و هەم چەشمی» ئاژاولێ وزۆ دلێ یانەو دڵی و دمایچەو نمازۆ شادٚێ و وەش خەندٚەرانێ بیمێ. بڕێو وەختا نە وەروو ئانەیە ئێمە چی ئینەما نیا، بەڵکووم وەروو ئانەیە، ئادٚێ چی ئانەشا هەن! ڕەنگا ئی تەمسیلتا ئەژنەویەبۆ. بە کابرایێوی واتشا: هەرچیت گەرەکا با دەیمێت پەنە، بەڵام بە یەک شەرت. هەر چیما دا بە تۆ دوە بەرابەرش دەیمێ بە هامساکەیتا. فکرێش کەردٚێوە و واتش: یانێ هەرچی بدٚەیدێ بە من یا هرچی باردێ سەرەو منەرە دوە مقابڵش مدٚەیدێ یا ماردێ سەرەو هاوماڵەکەیمەرە؟ عەرزشا کەردٚ: بەڵێ قۆربان. ماچۆ دەی چەمێوۆ من بەرباردێ!!
وەلی فەتاحی
99/5/20


برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،چی شادٚێ نیێنمێ؟/وەلی فەتاحی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 24 مرداد 1399 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۹٦)


‍ خەمان سای دوڪەڵ لولشان وەرد٘ەوە
قاپی خەمخانەش دیسان ڪەرد٘ەوە

هانەچەمەی شەوق وشڪاوش ئامان
پەی هامفەرد٘انی بێ سەر و سامان

فەڵەڪ تائیسە چێشت ڪەرد٘ەن پەیم
باخی شاد٘یمت فاڕانەو بە دەیم

هەرلا ڕووڪەروو وەشی بار ڪەرد٘ەن
گەورە تاورد٘ی چەنەش دڵ سەرد٘ەن

ڪۆن سەیرانی هەرد٘، گومەن دیارش
وەختەن شاخ وڪۆ بەربەی هاوارش

زەما زم ئارد٘ەن، سانی یەخ وەیوە
 هۆمێد٘، چڪۆنی داخۆم ڪەی بەیوە

عۆسمان وجەمیل ڪەی گێڵنا وەشی
سەفا و زەماوەن جەدەسما بەرشی

بەق لاڵا و قاڵاو چەهچەهە وانۆ
مەیخانە بەسیان، مەرد٘ەن پیانۆ

مەگەر تەبێعەت حسەینش مەرد٘ەن
خاڪی ڪەربەلاش وەسەرم ڪەرد٘ەن

مەحاڵەن خۆد٘ا خەمخانە سازۆ
شاد٘یش سازنان ، عەبا نمازۆ !!

#حامی_غەریبی"

گاندی وماندێلاو ویری
هێمای ژەکشا نەبیەن فرۆ و
دڐانوو عەقڵیشا نەکەفتەن

ئاوەزشا کرچ و
کۆڵانەشا
هاڵی جە حەشیمەتی

گاندیم
حەزوو هێندیش
هەزار حەزێش وتێنێ چەنە و
بێشکێ گاوی مەجمنا
و
چرچیلوو ڕۆڵی جاهێڵ
پاش نیان وێزەنگی 
ڕەخشوو ڕۆسەمی و
حەزش مەغارنۆ
حیلێش
لینیێ هیتلێروو ڕەگەزی و
ئاڐیچ
بە ماساوی هیتەو هەرێزی مەکەرۆ

پەوکەی
گۆشوو گاویم
پەڕەن ڕەگێ زمۆختێ و
ئەرەتەپیاێ ... !.!.!

جەواد ـ حەمزە
فێراق  ۵ و ۹۹ ی کۆچی

ادامه مطلب برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۹٦)،
نوشته شده در تاریخ جمعه 24 مرداد 1399 توسط همایون محمدنژاد
رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف/ د. مهدی سجادی


رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف

 فصلنامه علمی‌پژوهشی مطالعات زبان‌ها و گویش‌های غرب ایران/ شماره ٧ 

د. مهدی سجادی
http://s10.picofile.com/file/8406674000/20170409083012_9992_44.pdf.html

برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها،مفاهیم و اهداف/ د. مهدی سجادی،
دنبالک ها: رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: فرض‌ها، مفاهیم و اهداف/ د. مهدی سجادی،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 23 مرداد 1399 توسط همایون محمدنژاد
شمارە ٥۳روزنامە لووتکە و درج نوشتە "زوانی ئەدٚایی) بە قلم آقای همایون محمدنژاد

شمارەهای هفته‌نامە لووتکه،از مرز ٥۳ گذشتند (شومارەوکاو حەفتەنامەو لووتکەی جە مەرزوو٥۳،ترازیێ )


با توجە بە اعلان آقای #استادایرج عبادی مدیرمسئول#هفتەنامەی لووتکە"بە #هەورامان هانەبەرچەم" شمارەهای هفته‌نامە لووتکه ،ازمرز ٥۳ شمارە گذر کرد.

همراهان و خوانندگان گرامی. شماره 53 لووتکه با مطالب متنوع و قلم پرتوان نویسندگان ارزشمندمان در دکه روزنامه فروشی های منطقه غرب کشور در دسترس شما نازنینان قرار دارد. حمایت از  نشریات مردمی یک وظیفه ملی و فرهنگی است.برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،شمارە ٥۳روزنامە لووتکە و درج نوشتە "زوانی ئەدٚایی) بە قلم آقای همایون محمدنژاد،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 23 مرداد 1399 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۱۹٥)

قوربان!قوربانەن ، جەژنەن ، شادیەن 
دەس نە گەردەنەن ، رۆی ئازادی یەن 

هەی دەس بۆس دەس بۆس وەش نیگارانەن 
خەیر ، پا بۆس پا بۆس خاتر دارانەن 

کۆن کوشتێو ، باردێی گوڵ جەمینانەن 
هەی سەر ، هەی ئەرواح دڵ خەمینانەن 

هەرکەس گیان وە کەف پەی نیگارێوەن 
هەریەك قوربانی وەفادارێوەن 

سیوای سەودایی هەراسانەکەت 
مەحرووم جە کەفتەی پای ئاسانەکەت
 
نە پەی چەم سورمەی گەرد پاڵاتەن 
نە پەی گیان قوربان بەژن باڵاتەن 

مەرد پەی "ئۆسا دەی"بێ درێغە کەت 
بسم اللە تەکبیر دەس بە تێغە کەت 

پەی قوربان کەردەی ناڵە نەی ڕەنگ بەی 
چێش مبۆ ئەر بەی ؟ وەی پەی من ئەر نەی 

سا تویچ من بەرە ، وە قوربانی کە 
من وە قوربانی ڕای ڕەببانی کە 

ئەوسا تۆیچ پەی وێت خەیرێت کەردە بۆ 
منیچ کەم تەر زووخ دەردم وەردە بۆ 

مەعدوومی بەدٚبەخت ناتەمامەنی 
ڕاسەن بێ دەوڵەت خەیاڵ خامەنی 

قوربانی مشیۆ جە عەیب بەری بۆ 
فیدایی پەسەند ڕای دڵبەری بۆ 

تۆ پا شکستەی بەرد هەردەی دەرد 
چەم کۆر مەینەت ، تەن زایف ، ڕەنگ زەرد 

خەیاڵێت کەردەن جە رووی نادانی 
چ لایق وە تۆن ڕوتبەی قوربانی

#مامۆسامەولەوی
چراغ قوربانەن... 
ئینە عیدی نۆ جەژنی قوربانەن 
زەمزەمەی تەوحید ڕای حاجیانەن 
قوربانی قوربان ئەمری سوبحانەن 
داراو نەدارا مسکێن و دەروێش 
هەر کەس مەکەرۆ قوربانی پەی وێش 
تۆیچ ئەمن بەرە بۆ قوربانی گاە 
قوربانیم کەرە چوون خلیل اللە 
تیغی بێ درێغ بنیەم نە گەردەن 
تۆ(ساحیب)سەواب من شاد وە مەردەن 
منیچ بەو قوربان منەت بارەنان 
قوربانی قوربان باڵای یارەنان

#مامۆسابێسارانی

‍ (ئازیزدیم بە چەم)
ئازیز دیم بە چەم ، ئازیزدیم بە چەم
دڵ بە موژدەی خەیر ، ئازیز دیم بە چەم

زۆڵفان سیامار ، گەنجی زەڕ پۆشان
دڵ زەهری تاڵیت چوون شەربەت نۆشان

توڕڕەی تاووسی وستەن بە وەردا
پەخشانەن وە ڕووی قەوس و قەمەردا

گۆنات پەڕەی گوڵ ، دەم عۆنچەی بەیان
دەدان چوون سەدەف ، بەعاڵەم عەیان

چوون بەرقی شەهاب جە ڕاگۆزەردا
ئاییر وە ڪۆگای سەبری من وەردا

دەم بەئیشارە ، چـەم بە نازەوە
چوون ئاییر بد٘ان هەواگازەوە

سۆچنان حاسڵ مەزرەعەی هەستیم
ئەسەر کەرد جەدڵ حاڵەتی مـەستیم

بە ناز وات یەقین مەیلم جە لاتەن
نەزانام جواب من چێشم واتەن

وێنەی کەڕ و لاڵ هەر بە ئیشارە
بە دوو دەس وە ڕووی دید٘ە نیارە

دڵ پەڕ جە حەسرەت ، زوان شی وە بەند
وێنەی کارەبا ، ئەرواح جە من سەند

نە عەقڵ و نە دڵ ، نە مەغز و نەفام
نە شەرم و شوعوور ، نەمەندەن جەلام

دڵبەرڪە زاناش بێ ئێختیارم
وێش بی بە دۆکتۆر ، وێش پەرەستارم

پەی تەسکینی دەرد ، دەس نیاوەدڵ
ساتێو ساکن بی دڵ جــە ئێش و چڵ

هەوای هەناسەم کوورەی دڵ جۆشان
بڵێسەش وە ڕووی دەشت و دەرپۆشان

مــــــــــەگەر وە باران لافاوی دید٘ەم
خامۆش بۆ ئاییر هیچکەس نەدید٘ەم

پەی هەوای ئازاد٘ مەیلەکەی جاران
ماڵـــۆ تەموو خەم جە سەر دیاران

(سەعد)ساکن بۆساتێو بە بێ دەنگ
جەستەی سیاڕەنگ وێنەی نەقشی سەنگ.

#میرزاسەعدوڵڵا هەجیجی(سەعد)
                 
        (٦۸٫۱۱٫۹کۆچی ڕۆجیاری)


نە تەمادٚارێ سڵامی، نه قسێ ڕێکێ، جه تۆ
نە جە یانێوەنە شەربەتیە چەنی کەیکێ جه تۆ

دڵوەشیم ئانەنە وەرمێ وەشێ وینوو بڕێ جار
نایمێ یەک یاگەنە پەیکێوە جە من، پەیکێ جه تۆ

قافیەم تەنگۆ بییەن جۆرێ تەری ڕارە بلوو
بەشکە بنویسیۆ چن شێعرێوە عەنتیکێ جە تۆ

خۆزگە با ڕۆیە پەیامێوە جە تۆ دۆنۆ دڵیم
چەمەکەم بگنۆ موارەکیە، بە تەبریکێ جە تۆ

پاسە هەر جارێوە وینوو جل و بەرگت بە زەریف
بژنەڤوو بەشکەتە چن دانێ قسێ شیکێ جە تۆ

مامەڵەن بەینوو من و تۆنە مدٚەو شێعرێ پەنەت
ئانە گیروونە خەم و چن شەوێ تاریکێ، جه تۆ

تۆ نگایێ تەڕێ، تازێ، وزە شێعرانێمەرە
تا نەوێ بانێوە بەش شێعرێ کلاسیکێ جه تۆ

#پەرویز_بابایی


ادامه مطلب برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۱۹٥)،
نوشته شده در تاریخ شنبه 18 مرداد 1399 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3