اسامی همکاران برگزیدە طراح برتر درس نگارش و برگزیدگان المپیاد داستان کوتاە استانی

‍ بە استناد نامەی شمارەی٥٨۰۰/۱۲۷۹۷ـ/۴۰۷۲ـ ۱۱ـ ۳ـ۱۳۹٨ ادارەکل آموزش و پرورش استان کردستان اسامی همکاران برگزیدە طراح برتر درس نگارش و برگزیدگان المپیاد داستان کوتاە استانی کە در مجموعەی داستان های هشت استان در کتابی به نام "فصلی از زاگرس" چاپ شده است. بخشی از کتاب به داستان های منتخب کوردی و فارسی استان اختصاص داده شده است. درضمن در میان داستان های کوتاە برگزیدە داستان #دڵپاکی مامەڵەن "اثر آقای #همایون محمدنژاد از مریوان ،نیز وجود دارد.
منبع خبر:وبسایت سلام پاوهطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،اسامی همکاران برگزیدە طراح برتر درس نگارش و برگزیدگان المپیاد داستان کوتاە استانی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 13 خرداد 1398 توسط همایون محمدنژاد
قاچاخی:کاکە کوورش یووسفی

 http://haneberchem.mihanblog.com/post/2418

#قاچاخی:کاکە کوورش یووسفی

تاتە ڕۆ چکۆنە پێسەو هەلچا هۆرتەقێ! ؟ دەی وەڵڵا بلوو سەروو سیروانی وشک بۆ. خاسیش ئانەنە ڕووەو ئەودەسی  مد٘یا. با وێم یاونوو  پاڵوو کەڵەکەکێ وێم شارووە.
یاد٘ش بە خێر وەختوو وێش چن کەڕەتێ چێگەنە چەمەشاریکێلێما کەردێ بۆ، وێما دلێ قڕۆڵوو وەزانە، پاڵوو کەڵەکانە، لاو پەڕچینوو مڵکانە شارتەبۆوە. چن ئی مڵکێما گەلەشێر کەردێ با. وەشڵەیم پا وەختەیە، نە خەفەتوو زەڕی وەرێنی، نە خەفەتوو بیەی و نەبیەی، نە ورکەو پارێزناو زوانیت بێ، نە خەموو ژیوگای و ژیوارگای.تەنیا خەفەتت ئانە بێ ڕەفێقەکێت زووتەر بزیارە، تو نەزانی کۆ لوێنێ. تووتە ڕاوە لوێنێ؟ توپ قاڕن لوێنێ؟دەی خو پێسەو ئیسەیە نەبێ هەر زاڕۆڵێوی یاوی گووشیێوش دەسەو بۆ بتاوۆ ڕەفێقەکاش بێزۆوە. خود٘ا برا زوو لوا ئەجوم هیزی بێ، دەورانوو زاڕۆڵەیی وەشتەرین دەورانوو ژیوایا.

ئینێچە لوێ بیێنێ پەی پازگای و گۆڕەشا گمە کەردێ ڕزگارم بیەبێ. بێ کرچە گەزائیلەکەی بەرێنی پەی تەوێڵێ. ئا داماگێچە چێش کەرا، مەجبوورێنێ. ئاد٘یچێ حەز نمەکەرا پی نیمەشەوەنە چێگەنە با و چەمەڕاو ئێمە مانا کەرا. ئەگەر کۆڕێ دەسەڵات دارا بیێنێ ، یا پارتیشا بیێ و پاڵاچەکەشا دیواخانەنە بیێ،ئیسە یاگێوە ڕەحەتەو بێ دەردیسەرەنە سەروازیەکەیشا دێنێ سەر. یا خۆ بە هەزار پەڵپێ و فێڵێ مەعافێ کریێنێ.

ئەی دنیا! تووکێت شنیا ،پی نیمەشەوەنە بە تەرس و لەرز و دڵەتەپێ مشیۆ نان بەر باری. ئیسە فرەو هامعەمراو من ئینێ وەرمی شیرینەنە، هەزار جورە وەرمێ وەشێ و تاڵێ وینا،هەر نمەزانا قەرزاری چێشا؟ نەداری چێشا؟هەر چننە هەنێچ بارودۆخشا جە من خرابتەرا وئاواتەوازێ ژیواو منشانە ،شوکرانەو خود٘ای بۆ،خود٘ا چینەیە خرابتەر نارۆ وەرەو. وەس نیا ئینەیچە هەن،ئەگەر قاچاخی نەبۆ چێش کەروو ، هەڕەو کۆگەی کەروو سەرەرە؟ دەس ئەو کێ بازوەرە پەی دوێ قەرانا؟ بە کام دەسمایە هەرمانێوە کەروو،کام ئێدارەو کام کارخانەنە مەرزیۆرە؟

بە هەزار زەحمەت و نەداری و دوورەوەڵاتی تا لیسانسەکەم گێرت، تەماد٘ار بێنی یاگێوەنە گنوو سەروو کاری ئیسە من بە هەرحاڵ ئی ئا رەفێقێمێ کە فەوقەلیسانسشا گێرتەن، چێش ،ئاد٘یچێ خەریکێ کوڵبەری و قاچاخیەنێ.

چن ڕوێ چەی وەڵتەر مامۆ حەمەی  وات:با چن گاوێ و چن سەرێ مەیێت پەی پسانوو دوەکوتی وەیشا کەرە. چەنی ژەنکێم باسم کەرد. واتش: وازم چەنە بارە، ئەرەجیام پرادوم پەی مسانی ئی کارە ڕێک نمەگنۆ.مەکەرەم وێژەنوو دەموو ژەنا. وەرگەو تانە و تەشەراشا نمەگێروو. هەرچیم کەرد و کوشام دەردەش نەواردە.

زرمەو پەیەکا نزیکتەر بیەو، دڵم کەوت ترپە ترپ ،خود٘ا نەوینام بەشکووم تەماشەو تەڵانەکاو واری نەکەرا. شوکروو خود٘ای مانگەشەو نیەنە. ئۆخەیچ خاس بی لوێوە ڕووەو پازگای.ئاد٘یچی وەروو وێشارە بۆڵنای بۆڵنێنێ. خود٘ا خەجاڵەتتا کەرۆ، کارتا نیا، هەرمانەتا نیەنە، پەی ڕاپۆرت دایتا. خۆ کەسما نەد٘ی؟
با مدروو تا بلاوە. دەبەکا گێروو کۆڵێ. تەڵانەکانە هۆر وەزوو.بلوو سەروو جوەکێ لابلای گنوو ڕا.چەنی قازانجوو ئی جارەیەو چن ڕوا چەی وەڵتەری چێش کەروو خاسا؟ چێش پسانوو؟کام قەرزی بار کەروو؟

پاسە دیارا ئێشەویچ نەگیریانی. ئی باروومیچە ڕەد٘ کەروو ئێتر سەروازێ چاولای نمەیا. بە دەنگوو ئیست تکان نخور یاگو وێمەنە وشک بیانی.یەرێ نەفەرێ ئی لاو ئەو لامەنە سەوزێ بیێ.
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، کوورش یوسفی(ئاریا)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،قاچاخی:کاکە کوورش یووسفی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 20 اردیبهشت 1398 توسط همایون محمدنژاد
ساڵێو تەڵاقوو تاتەو فەتەی کەوتە بێ!/کاکەوەڵی فەتاحی

ساڵێو تەڵاقوو تاتەو فەتەی کەوتەبێ!
      -ئاندٚە بەینما نەبێ، من و عەبە چەنی یۆی ژەنیما ئاردٚە. ئی دەرە و ڕۆزگارە چەنی عەینێ هەر چەکل و پیکانشا بێ. ئەجێ نان و وەنیەنێ. یانەشا دایێمە ئاژاولێ بێ و سەعاتێو کووکەش چەنە نەبڕیێ. یۆ واچێ سیر و یۆ واچێ پیازی. ئێدٚ گێل و ئەوە فرەزانە. خودٚا بەخشۆش سۆفی فەرەجڵڵا فەرماوێ:« ژەنی حەفتا ساڵەنە بالغە بۆ.» ئێمە ئاوەختە نەزانێنمێ ئادٚ چێش ماچۆ.» خۆ بە خۆدٚا عەبە هەر ئادەمە بێ، بەڵام ئێدٚە  نەعووزوو بیللا. ئانە مەدٚیە ئیسە پیری و فەقیری و نەوەشی هەپ و گۆ وسێنە. بەزاتێو زاتش بێشەریکا نەنامنێ پەی ویس پێسەو عەبەی. دەیتر ئاوەختە پاسە بێ، عبە دەپانزە ساڵێ جە عەینێ گەورەتەر بێ.
      ساڵێو عەینا تۆریا، دنیا کول بی، ناماوە. تەنانەت مۆعەلێموو دەگاکێچ چندٚ جارێ لوا شۆنیش، هەر ناماوە. واتش عەبەی تەڵاقش کەوتەن و بێ تەڵاقا. دەی مەخلۆق کەی خودٚا ڕابەردارا من بە بێ تەڵاق بنیشوەرە. هەر منیچ قبووڵم بۆ شمە قبووڵتانە. مامۆسا فەرماوو تەڵاق نەکەوتەن، شەرتەبۆ هەر ئیسە پالەیەکام کەروەنە و بلوە. وەڵێ گردٚ چێوێوی تۆ ئادٚ بلۆ تەڵاقەکاش وەشێ کەرۆوە ئا وەختە باسوو لوای و نەلای کەرۆ. عەبەی یەرە تەڵاقەش وەسەبێ، هیچ شێخ و مەلایێو وەشش نەکەرۆوە.نیایبێش یاگێ واڵێش. عەینا قەسەمش واردٚە بێ هەرتا وێش نەوزۆ ملوو پاڵەیەکا تاتەیمەرە، سەیەیچم نمەوینۆ. دنیاشا وشکنا تەڵاق وەش نەبیەو کە وەش نەبیەو. عەبە دین و دیامان گێڵا بێ. چەمێش پڕایبێنێ ئەو تۆقەو سەرەیش. شێت بیە بێ، قسێش چەنی نەکریێنێ. دوێ یەرێ جارێچ بەردٚ وسشا ئاسانەو شێخ مۆمنی، ئافاقێوش نەبی. یۆ واچێ دەسوو ئەویشاش چەنەن، یۆ واچێ قەسای کەرۆ. ئی دەرەو ڕۆزگارە وەروو وێشەرە هەر قسێ کەرێ و بۆڵنای بۆڵنێ، دەی ئەگەر تەڵاق وەش نەبۆوە و عەینا بلۆ، من هەڕەو کۆگەی کەرۆ سەرەمەرە، چێش کەروو ئەپی زاڕۆڵا. کێ ملاقێو ئاوی دۆ دەمماوە. کێ دوێ نانێما پەی پەجۆ.دنیا دڵوەشیش نەدٚێوە. خۆرد و خۆراکش بیەبێ خەفەت واردٚەی.  
       تا ئاخرش کارش ڕاسە بێ عەیدوو نەورۆزی مۆعەلێمەکە لواوە  پەی شاری و بڕێو حب و دەرمانش ئاوردٚ پەیش، وەڵا برا دالێو ئەهوەن بیەو و ددٚانێش گێرتێ وێشەرە. ئانەنە ماچۆ خودٚا ئەگەر بەرێو بینۆ یۆتەر کەرۆوە. توومەز مەکەرە شارەنە چەنی مامۆسایێوی گەورەی قسە و باس  کەرۆ و جەرەیانەکش بە تێر و تەسەلی پەی گێڵنۆوە. مامۆسای فەرماوابێ ئا تەڵاقە نەکەوتەن. ساحبانێو زوو مۆعەلێمی عەینا و عەبەش سوارێ می نی بووسی کەردٚێ و چەنی وێش بەردٚێش پەی لاو مەڵڵای پەی شاری. وەڵڵا برا مەڵڵای پێسەو ئاوەو واردٚەی  تەڵاقەش وەش کەردٚە بێوە و تەنانەت کاغەزش دایبێنێ پەنە کە ئەپێسە و ئەپاسە ئی تەڵاقە نمەگنۆ. تەڵاقێش تازێ کەردٚێ بێنێوە و قەرانیچش نەسایبێنێ چەنە. واتەبێش من پەی ڕەزاو خودٚای هەرمانەکەروو. تۆ ئی ژەن و پیا بلاوە لاو یەکتری و ئی زاڕۆڵی نەفەوتیا، چێش هەن چانەیە خاستەر و وەشتەر پەی من، ئانە حەق دەسوو منا.  گاهەز ئی کۆڕێ سەوای یۆشا بۆ بە چێوێو. وەروو بەرەو خودٚایەنە هیچی بە کەم مەزاندێ. 
ئانا ئیسە شوکر فەتەش چەنە بەرکەرە، زاڕۆڵێ گردٚ لوێنێ یانەو وێشا و هەر یۆ کار بەدەسێوا.  دەسش خەیرە بێ. هەر پێسە ئاوی کەری ملۆ ئایێریەرە عەبە خامۆش بی و عەینایچ وێش میرە بێ  بیە بە مەڵڵایچ.
«وەلی فەتاحی»
98/2/15
     
http://uupload.ir/files/aj3d_lg5lu-crop-c0-5_0-5-700x700-75.jpgطبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، وەلی فەتاحی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ساڵێو تەڵاقوو تاتەو فەتەی کەوتەبێ!/کاکەوەڵی فەتاحی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 توسط همایون محمدنژاد
ده‌فته‌روو شێعره‌کا:خاتوو مەهین کریمی

ده‌فته‌روو شێعره‌کا(مهین کریمی)
داستان منتخب سومین همایش داستان کوتاه هورامی
ڕۆجیار په‌شتۆ کوه‌کاوه‌ سه‌ره‌ش به‌ر ئاردٚه‌ بێ، ئه‌جۆ گه‌ره‌کش بێ چنی گردٚوو چه‌مه‌ واز و بینیاکاو دنیای که‌یڵێ که‌رۆ، شێنه‌ی شێنه‌ی زه‌ردٚه‌خوه‌ که‌رۆ، زه‌ۆدٚه‌خوه‌که‌ش پێڵێ چه‌مه‌ مانیاکا که‌ جه‌ زوه‌وه‌ وتێنێ لاونۆوه‌. 
ده‌نگوو ژه‌نه‌کێش مژنه‌وۆ که‌ چڕه‌ی چڕوو به‌رزان! به‌رزان! به‌ڵام به‌رزان ئه‌جۆ گردوو باروو دنیای ئینا سه‌روو شاناشه‌وه‌. ویر و خیاڵی ناسه‌نش لاشه‌ش بسیۆوه‌ ئێجا خۆ بار به‌ردٚه‌ی ڕه‌حه‌ته‌را چانه‌یه‌ زێهنوو یۆی په‌شۆکیا بۆ. دیسان شه‌رمینه‌ چڕۆ به‌رزان!  به‌رزانیچ ماچۆ هه‌یما ژه‌نه‌کێ. ئیسه‌ هۆرزوه‌وه‌. مشیۆم بلوو په‌ی شارای سه‌رده‌موو ئا وامیه‌وه‌. لوانه‌وه‌ ویر ئارۆیه‌ لوابێ وه‌ڵاوگه‌که‌ تا ده‌فتروو شێعره‌کاش چاپ که‌رۆ سه‌دٚ هه‌زارێشا چنه‌ ئه‌سابێ په‌ی شابه‌ک و مۆجه‌وێزیو واته‌بێشا پنه‌ تا ئانێ ئامادٚێ با دوێ ملوێنێته‌ر زه‌ڕ بارۆ په‌ی خه‌رجوو چاپیش. حیچش نه‌بێ وه‌رشۆ په‌ی خه‌رجیش خۆ نه‌کریێ ئا تڵانه‌ گولالێچه‌ وره‌شۆکه‌ هه‌سووره‌یش ده‌یبێ پنه‌شا. حه‌ر نامێچش به‌ردٚه‌یا شه‌رمینه‌ ئاوڕووش به‌رێ .خۆ حه‌قیچش بێ. گردٚوو ته‌ره‌کاڵیشا چاگه‌نه‌ که‌رێنێ. گه‌ڵا گۆشه‌مڵه‌ نه‌که‌رێ لوێنێره‌ واگه‌ خیار و کوله‌که‌ و ڕۆجیار پرێس و... چی ویرانه‌ بێ شه‌رمینه‌ ماچۆ ده‌ی هۆرزه‌وه‌ تا که‌ی وه‌رمێ گێڵنیه‌وه‌. 


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، مەهین کەریمی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ده‌فته‌روو شێعره‌کا:خاتوو مەهین کریمی،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 فروردین 1398 توسط همایون محمدنژاد
هه‌ر پایێز وه‌شه‌ن :خاتووگۆنا ڕاپه‌یما 

هه‌ر پایێز وه‌شه‌ن (گۆنا ڕاپه‌یما )
(داستان منتخب چهارمین همایش داستان کوتاه هورامی)

‌تازه‌ پایزی وه‌ڵین بیێبێنێ هه‌ژده‌ ساڵێ، شش ته‌ژدیدێم ئه‌وردێبێنێ.سه‌عڵڵا بابه‌و زارای په‌نه‌م واچێ:
بی به‌ کوڕوو تیمساڵوو قن سوولی(تیمسار کنسول) ئێننه‌ت مه‌دٚه‌و چووری سه‌رددٚانێت هاڵێ مه‌که‌روونۆ، ئی هه‌ڵاوه‌ نیه‌یته‌ چێشه‌ن؟سه‌ره‌ره‌ و چێره‌ره‌ قیته‌ قیت مه‌ی و مه‌لی؟
‌فوکولیێ مه‌دٚه‌ی لاوه‌ سه‌ره‌ت ماچی مانگاوێ لێسه‌نۆ. خۆ گۆشوو گاویه‌نه‌ نه‌وتێنان، تۆ ونیه‌سێوه‌ بیێنی ڕۆڵه‌ گیان ئه‌من ناسه‌نم وه‌رووبان بگنۆ باره‌ لۆم ئاڵفوو عه‌به‌و عه‌تالینه‌ ئه‌ورده‌نۆ که‌رده‌نم کڵاوڕۆچنه‌ره‌، جاره‌ی تۆ ده‌مت بۆ شۆتی مه‌دۆ.
بانجیڵه‌کێنه‌ مندرابێره‌ ده‌سبێحه‌کێش خولێ دێ ددٚانێش چێڕێ که‌ردێبێنه‌ی، نابه‌ڵه‌دٚ واچێ قورعان به‌ هه‌قت ئی کوڕه‌ به‌سه‌زوانه‌ ونه‌یش که‌ردێنه‌.
هه‌ڕه‌شێ که‌رێ‌ ئه‌وی جار پی کووجیێره‌ بوویه‌ری با توه‌رداسیه‌ مه‌پاچووته‌ره‌، سه‌ره‌ قۆقز. 
ئانه‌ په‌م کریا وای نه‌که‌رد به‌ دواری شڕی. که‌ردانێش به‌نی که‌وۆ.
‌نیارێنێ ورته‌ که‌روو، دوێ قولێم بێنێ دوێته‌رم قه‌رزێ که‌ردێ.
‌یاوانه‌ی لێبه‌ره‌ مه‌دٚیه‌و ئه‌دٚام تازه‌ گه‌له‌بێره‌نه‌ ئامێنۆ، ده‌رقاچه‌و پانتۆڵه‌کانش که‌رده‌بێ چیری گۆره‌وه‌کانشه‌ره‌، ئێننه‌ قه‌لداسێ قه‌دٚوو گۆره‌وه‌کانشۆ بێنێ به‌ زۆر ڕه‌شاییشا دیار بێ ،تۆره‌که‌و لێسه‌که‌یش هێشتا مێشه‌نه‌ نه‌که‌رده‌بێوه‌، پا چلێ هامنینه‌ هیته‌ی پاڵه‌ی لاستیکینێش پانه‌ بێنێ، مه‌شی پێسه‌و پووره‌و هه‌نگی ده‌وروو ده‌به‌ شۆته‌که‌ینه‌ گیزنێنێ، ئێتر تۆزه‌ با بندرۆ، فێسێوه‌ش سه‌ره‌وه‌ بێ ئێننه‌ وه‌ره‌تاوی ده‌یبێ وه‌نه‌ مه‌غمه‌ڵه‌که‌ش سوورۆ بیه‌بێ، لیرێوه‌ عوسمانی سه‌روو ته‌وێڵێشۆ برێقه‌ دێوه‌، ئیسه‌یچه‌ نمه‌زانوو ئه‌دٚام به‌ چێش تیکه‌ ژاوێ، دوێ ددٚانێش ده‌مه‌نه‌ بێنێ. به‌ مه‌قاش په‌نجایێوه‌ گۆشتش قه‌دۆ گیر نه‌ی(ئیسه‌ مه‌زانوو پچی بابه‌م هه‌میشه‌ واچێ ئه‌م چێخێم واسێنێ)
‌گه‌ره‌کم بێ پسکۆ پسکۆ  لاشه‌ره‌ بویه‌روو نه‌وینۆم، چه‌مش که‌فت په‌نه‌م
‌ماچۆ چێشه‌ن هه‌م چ که‌تنێوه‌ت ده‌ینۆ قه‌ڵبه‌زه‌ن؟
‌واتم هیچ ڕه‌مه‌ی ڕه‌مه‌ینان.
‌ده‌س و پله‌یم شت و ته‌که‌م دا لاو سفره‌یوه‌ بابه‌م ماچۆ دا هه‌تیم لوه‌ ئا په‌یته‌ بشۆره‌ بۆ هه‌رێ تۆپه‌ی مه‌دٚان، حه‌لاوه‌ی واڵێم به‌ ڕوه‌نی وێمانه‌ وڵۆشه‌ش که‌ردێبێ پیازی وردێش که‌ردێبێنه‌، نانه‌ی گه‌ڵاگه‌ڵه‌یش که‌ردێبێ، بادٚیێوه‌ مسینه‌ما بێ په‌ڕش که‌ردێبێ دۆ و شویته‌ و وه‌نه‌ته‌قیش وسه‌بێنه‌، ئێننه‌و یه‌رێ ئاڵف که‌نانم وارد، بابه‌م وه‌روو وێشه‌ره‌ بۆڵه‌ بۆڵ که‌رێ و واچێ: مافه‌ته‌ گیری یا خوڐا، ئه‌ی چڵ بدۆ له‌مێت دوانزه‌ مانگه‌ ماچی مڵان چه‌کنه‌ینی؛ماچۆ ئێننه‌ په‌ی وارده‌ی زرنگه‌نی ئێننه‌یچه‌ په‌ی ده‌رس وه‌نه‌ی زرنگ بیبیایشی ده‌سوو وێت شه‌نه‌بێت. قسێ مه‌ی قسێ مه‌وڕۆ، کابره‌یوه‌ واچێ ساڵه‌ی لوان کارگه‌ری به‌ وشکه‌، ڕۆیوه‌ په‌نج تمه‌نێ، وێره‌گه‌ ئامانه‌ی یانه‌ فره‌ ئه‌ورام بێ، نانه‌ی فرێم وارده‌ بابه‌م واچێ ڕۆڵه‌ گیان ڕۆیوه‌ چننه‌ کارت که‌رده‌ن واتم وشکه‌ په‌نج تمه‌نێ، واچێ ئه‌ی ڕۆیوه‌ په‌نج تمه‌نێ بده‌یمێ په‌نه‌شان به‌ ته‌ڕه‌ نمه‌گێرات.
تێرم وارد و خیره‌تی گرتان، قسه‌کێ سه‌عڵڵای سۆی دێنێوه‌ جه‌رگیم، خودٚا تل و توه‌نت نه‌گرینی ئه‌گه‌ر مه‌لوو په‌یش ئه‌وه‌م ده‌سه‌نه‌ به‌رمه‌شۆ، ئه‌گه‌ریچ نمه‌لوو خۆ مێراق مه‌که‌روو.
‌ئه‌دٚام ماچۆ نیمه‌ڕۆدما مه‌لوو په‌ی باخی هه‌ڵووچه‌ چنیه‌ی، ده‌می عه‌سر بۆ ساناڵه‌و هه‌ڵووچه‌کان جه‌مۆ که‌ره‌، هازیم نیه‌نه‌ چه‌نه‌ به‌ورووشانۆ.
‌بابه‌یچم چه‌ولاوه‌ به‌ لاره‌لووتێوه‌ ماچۆ ئانه‌ په‌نج قه‌رانێ به‌ره‌و وه‌ڵێ ئانه‌یه‌نه‌ بلی په‌ی باخی لوه‌ له‌و ئۆسا ساڵه‌ی ده‌لاکی ئا فوکولیێته‌ بتاشه‌. هه‌ر ئی فوکولیێ و قیته‌ قیت که‌رده‌یته‌ وسینۆ قنێره‌، ده‌سه‌ و له‌یوه‌ ته‌جدیدێت ئه‌وردێنێ، بنیشه‌ره‌ یانه‌نه‌ چوار که‌لیمێ ده‌رس بوانه‌، با سه‌وه‌ی و دوه‌ سه‌وه‌ی نه‌وی وه‌رهه‌تکوو خه‌ڵکی. خودٚام به‌ هیچ دینێوه‌ نه‌پرسابۆ وێره‌گه‌ پی فوکولیانتۆ به‌ینۆ یانه‌ به‌ ئیورینگی مه‌پاچووشانه‌ره‌.
‌په‌نج قه‌رانیێوه‌م جه‌ بابه‌یم ئه‌سه‌ و لوان ڕوه‌و ده‌ره‌ باسام په‌ی ده‌لاکی مه‌دٚیه‌و یه‌رێ چوار ڕیش چه‌رمێ نشتێنێره‌ ته‌مادٚارێنێ نۆگه‌شا بیاوۆ. لێ دووکانه‌که‌ی دوو دریا بێ ئێننه‌ جگه‌رێشا کێشه‌ی بێنێ چه‌م چه‌می نه‌وینێ.
‌یۆشا سه‌روو سه‌نده‌لیه‌که‌یوه‌ نشته‌بێره‌ سه‌ره‌ش که‌رده‌بێ پیازوو که‌رووکی، که‌فش دا بێ ئه‌و ڕیشیش ئوسا ساڵه‌ تاوه‌ی نه‌ تاوه‌ی واچێ ئا فوو که‌ره‌نه‌ گپانت با کافرمانه‌که‌ ڕیشه‌که‌یت خاس بتاشۆ، په‌لێوه‌ ڕۆزنامه‌ وه‌روو ده‌میشه‌نه‌ بێ، کافرمانه‌که‌ی په‌نه‌ش سه‌ڕێ. ئوسا ساڵه‌ جار جاره‌ی وه‌روو وێشه‌نه‌ گڕینگێوه‌ که‌رێ.
باوره‌ ده‌مه‌که‌یت، لاده‌ زوڵفه‌که‌یت    ‌که‌ره‌م به‌ له‌له‌و ته‌نیا تفڵه‌که‌یت

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،هه‌ر پایێز وه‌شه‌ن :خاتووگۆنا ڕاپه‌یما،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 18 فروردین 1398 توسط همایون محمدنژاد
 ئازادی:کوڵەداستانێوە جە کاکەسوبحان ئه‌مینی

ئازادی! (سوبحان ئه‌مینی)
(رتبه اول نخستین همایش داستان کوتاه هورامی)
«ئازادی په‌ی ژیوای، پێسه‌ن مۆرخێ په‌ی گلکه‌وانه‌ی. گلکه‌وانه‌ی بێ مۆرخ، زینه‌تش نیا و نه‌بیه‌یش خاسا.»


سێبه‌ره‌ی قیزه‌ونه‌و جه‌نگێ‌ یانه‌وێرانکه‌ری نه‌وازی، تازه‌ سه‌روو سه‌ره‌و خه‌ڵکی فه‌قیریو هه‌ژاریوه‌ لاشیێ¬بێ؛ به‌ڵام سێبه‌ره‌ی سیاوه‌و دیکتاتۆریه‌تی هه‌ر پا ده‌قوو چاوه‌ڵیشه‌ ملوو ژیوای خه‌ڵکیه‌ره‌ زاڵه‌ بێ!
شۆنه‌و چند ساڵا بڕیای جه‌ وانایره‌، تازه‌ زاڕۆڵێ چه‌نی وانگای ئاشتێ بیێ¬بێنێوه‌! شوکر په‌ی خودای ئێتر گوشێشا جه‌ گرمه‌و تۆپ و ته‌یاره‌ی و ته‌ق و پۆقی لینجێ بێنێ!
هه‌ورام یۆ چا حه‌فتا و حه‌وت مسیاره‌یه‌ بێ که‌ تازه‌ ئامابێوه‌ وانگا. ئاد جه‌ هونه‌ره‌نه‌ ده‌س و په‌نجه‌ نه‌خشین بێ، به‌ تایبه‌ جه‌ نه‌قاشینه‌. ئاد ئنده‌ وه‌ش نه‌قاشی کێشێ، وێما واته‌نی:«گیان که‌رێ ته‌وه‌نێ!»
هه‌ورام دلێ خه‌ڵکینه‌ نامێش وستێبێره‌.
منیچ چا وانگانه‌ ده‌رس دێنێ که‌ هه‌ورام ده‌رس وانێ. یه‌ره‌م ساڵوو مامۆساییم بێ و ئه‌رکوو واته‌یۆ هونه‌ری و وه‌رزشیم ملۆ بێ. چا وه‌خته‌نه‌ جوان بێنێ و مه‌ژگم جه‌ چێوه‌ جۆرا و جۆرا قوڵێ وه‌رێ!
ئا ساڵه‌ زمسانش فره‌ قورس بێ. ده‌ور و به‌روو دوولاو زمسانینه‌ بێنمێ. زه‌مین نه‌فه‌سێوه‌ش کێشتێ¬ بێ. پاڵوو دووده‌ریه‌که‌ینه‌ چه‌مم بڕیه ‌بێ سه‌رکه‌شه‌کا. سه‌رکه‌شێ مێزه‌ره‌و ته‌مێشا پۆشته‌ بێ. زاڕۆڵێ خجڵێ نه‌قاشی کێشته‌ی بێنێ. دڵۆپه‌و پاسارا و هه‌ڵمه‌و زه‌مینی، مزانی وه‌هاری ئارێنێ. لوانێ سه‌روو سه‌ره‌و هه‌ورامی؛ بێده‌نگ خجڵوو ڕه‌نگ که‌رده‌ی نه‌قاشیه‌که‌یش بێ‌! زاڕۆڵێچ هه‌ر پا ده‌قه‌ بێده‌نگ خه‌ریکێ نه‌قاشی بێنێ.
چڕیم هه‌ورامی.
سه‌ره‌ش به‌رز که‌ردۆ و جوابش دانێوه‌.
- هه‌ورام گیان! نه‌قاشیه‌وه‌م چه‌نه‌ گه‌ره‌که‌نی.
- مامۆسا گیان ئه‌گه‌ر تاوو سه‌روو چه‌ما.
- تۆ هه‌رمانه‌ هه‌نه‌‌ چه‌نه‌به‌رش نه‌ی!!
- داده‌ی چێش فه‌رماوی؟
- ژه‌ره‌ژێم دلێ قه‌فه‌سینه‌ په‌ی کێشه‌ که‌ ده‌ندووکش به‌ به‌ن به‌سیا بۆ!
هه‌ورام نه‌ختێ لوا فکرێره‌ و واتش:
- مامۆسا گیان ئینه‌ یانێ چێش؟ تاوۆ مه‌رامش چێش بۆ؟
- گه‌وره‌ بیه‌ی وێت یاوینه‌!
- مامۆسا گیان تا که‌ی وه‌ختم هه‌ن؟
- هه‌تا وێت حه‌زت وازۆ!
ڕوێ ویه‌ردێ، حه‌فتێ ویه‌ردێ، مانگێ ویه‌ردێ، ساڵه‌ کۆتایش ئاما و هه‌واڵ جه‌ نه‌قاشی نه‌بی!
هه‌ورام هه‌ر تاوێ به‌هانێ ئارێوه‌: ده‌مێ واچێ وه‌ختی فره‌ به‌رۆ، ده‌مێ واچێ حه‌ز که‌روو ئنده‌ وه‌ش کێشووش ده‌نگێ بدۆوه‌ و ...
چندها ساڵێ ویه‌رد و شۆن و قوڵاخوو نه‌قاشی نه‌بی! ڕاست گه‌ره‌کا ته‌مه‌م بڕی و سه‌رم نیاوه‌ و واتم گێره‌ وێش نه‌ماڕۆوه‌ و نه‌بۆ تواناشه‌نه‌ و ...
ئه‌جێ قسه‌کێم وسته‌ن وادیوه‌ و ته‌ماکارا تا گه‌وره‌ بۆ و جه‌ مه‌رامه‌که‌ی یاۆونه‌، ئیجا په‌یم کێشۆ!
نۆزه‌ ساڵێ چا ماوه‌یه‌ ویه‌رد. هه‌ورامیچ پێسه‌ من بی مامۆسا. ئاد جه‌ نه‌قاشی و کار و باری هونه‌رینه‌ یاگه‌ پاو وێش که‌رده‌بێشۆ و یۆ شانازیش پۆوه‌ که‌رێ.
به‌ڵام ئیسه‌ جه‌ یۆی دوورێ بێنمێ. ئاد جه‌ هه‌ورامانه‌نه‌ مامۆسا بێ و من جه‌ مه‌ریوانه‌نه‌.
وێره‌گا وه‌خته‌ بێ، داژێ لارێ بیێ¬بێنێوه‌ و بانجێڵه‌نه‌ پاسه‌ لوا بێنێ دلێ کرۆکوو داستانێوه‌ ده‌س¬نویسه‌و وێمه‌ره‌ - قه‌لاو زڵم و زۆری ئاخرش وڕۆ - پیاڵه‌و چایه‌که‌یم بیه‌بێ ده‌موو مه‌رده‌ی! زڕه‌و زه‌نگوو یانه‌ی ئاما. وه‌ختێ لوانێ به‌ره‌م که‌ردۆ، دیم هه‌ورام و خاتوونێوه‌نێ! خاتوونه‌کێ خێزانه‌ش بێ. فره‌ گه‌رم ده‌سم که‌رد ملوو هه‌ورامی. هه‌ورام من و خاتوونه‌ش ئه‌شناسایمێ به‌ هه‌نگه‌ری.
لوایمێ سه‌ر، شۆنه‌و وه‌شی و تشی و ئه‌حواڵ¬ په‌رسایره‌، هه‌ورام ته‌ته‌رێوه‌ (لوح، لوحه‌) لووله‌پێچ کریاش دڵێ پاکه‌تێوه‌نه‌ به‌رئارد! ڕوه‌ش که‌رده‌ من و واتش:
مامۆسا گیان! چه‌نه‌م ویه‌ره‌، ده‌سی¬ده‌سی فره‌م په‌نه‌ که‌ردی و سه‌روو وه‌ختی ته‌وڵه‌م (په‌یمان) وێم نه‌به‌ردم ڕاوه‌. حه‌ز که‌روو ئی سه‌وقاته‌ ناقابلمه‌ چه‌نه‌ وه‌رگێری! قه‌دیمیاما فه‌رماوان: «سه‌وقاتوو شوانه‌ی یا شنگینه‌ یا هاڵه‌کۆکی!»
ڕاست گه‌ره‌کا شۆنه‌و ئانده‌ ساڵاره‌ من ویرم شیه‌بێوه‌.
چه‌نی خێزانیش ته‌ته‌ره‌که‌شا به‌ ئێحترامۆ دانێ ده‌سۆ.
وه‌ختێ که‌ردمۆ، مات و حه‌یران مه‌نا، کانه‌و چه‌مام په‌ڕ بی ئاوی، موێ به‌ده‌نیم ڕاسێ بیێوه‌ و بێ¬ئێختیار ده‌سم که‌رد ملوو هه‌ورامی!
ته‌ته‌ره‌که‌، نه‌قاشیه‌وه‌ بێ¬وێنه‌ بێ؛ به‌ ڕاسی شاکار بێ:
قه‌فه‌سێ‌ مه‌ڕیا بێ، تاڵێ‌ به‌ن لکه‌کێش کریه‌بێوه‌ و فڕه‌ دریا بێ قه‌راخوو قه‌فه‌سه‌که‌ی و ژه‌ره‌ژێوه‌ خاڵ و مێڵ نه‌خشینه‌ی ده‌ندووک سووره‌ باڵێش گێرتێ¬بێنێ!
واتم هه‌ر به‌ وێت گنۆ، خاس یاوانینه‌ و یاگێ همێدینی.
سه‌وای ساحبێ زوو لوانێ قاپێوه‌ عالم وه‌ش که‌رد و نه‌قاشیه‌که‌م وست دلێش و به‌رزته‌رین یاگێ هۆده‌که‌یمۆ - قیبله‌گاوه‌ - پا جۆره‌ که‌ گرد ساحبێ وه‌ختێ چه‌مێم کریاوه‌ وه‌نه‌م دیار بۆ، کوامه‌ره‌!!طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، کۆڵه‌داستانه‌و هه‌‌ورامی، سوبحان ئه‌مینی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ئازادی:کوڵەداستانێوە جە کاکەسوبحان ئه‌مینی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 16 فروردین 1398 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 20 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...