نمونەای از زیبایی های زبان هورامی:/همایون محمدنژاد
نمونەای از زیبایی های زبان هورامی:
موقعیتی را تصور کنید که در آن دو نفر هورامی زبان، در باغ گردو هستند و بر بالای درخت گردو یک بسته چربی گوسفند قرار دارد و یکی از آن دو نفر به نفر کناری می گوید برو بالای آن درخت گردو و چربی گوسفند را بیانداز پایین و بیا پایین.
حال ابتدا کلمات را به هورامی می نویسیم سپس جمله را کامل می کنیم.
بالا برو: وەزه*
گردو: وەزی
چربی: وەز
بیانداز: وزەره
بیا پایین: وەزەره
حال جمله کامل:
وەزه ئا وەزێ وەزەکێ وزەرە و وەزەره

وەرانوەرا چەنی هۆر وەزە جە سەرچەمەو یام واتەنی مەسدەروو  "هۆروەستەی"ا.

گلێرکەردەی و ڕێک وستەی#هومایون موحەممەدنژاد
طبقه بندی: ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، فرهنگی و هنری، آموزشی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،نمونەای از زیبایی های زبان هورامی:/همایون محمدنژاد،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 خرداد 1398 توسط همایون محمدنژاد
فەرهەنگوو_واژێ_دوانێ هەورامی ـ فارسی/بە قەڵەموو هومایون موحەممەدنژادی

#کەم‌ تا فرە: کم تا زیاد، تا اندازەای
#دەس وپل: دست و صورت ،دەس و پل دار/چابک و فرز بودن
#قاچ وقول:پا و نظایر آن 
#شیوەن‌وڕۆڕۆ: گریستن و شیون در مراسم تعزیە، عزا و سوگ.
#حاڵ‌وباڵ: جویای حال ،وضعیت
#ڕەش‌وڕووت: بینوا، فقیر وندار
#ڕووت وقووت:ندار ، فقیر و بینوا
#باروبنە: وسایل و اسباب منزل ،سامان
#دەنگ وباس:خبر،از حال کسی جویاشدن 
#باس‌وخواس: پرس و جو و پرسیدن جهت آگاهی بیشتر از وضع کسی
#ژەنی وژانی: زن سازگار و زن ناسازگار  
#مڵک‌وماڵ: سرمایە و دارایی
#دەخڵ‌ودان:محصول،درآمد
#وڕوکاس:گیج و گنگ 
#بنج‌وبنەوان:رگ و ریشە
#ڕەگ و ڕیشە:اصل و نسب
#ڕەگ و پۆس: اصل و ساختار
#تەنگ‌وچەڵەمە:گرفتاری و مشقت
#جرت‌وفرت:تقلا،کوشش،سعی 
#بنەوبارگە:لوازم و اثاثەی منزل
#شان‌وقوڵ:تاب و توان،
#خێروبێر:خیر و برکت
#گفت‌ولفت: کلام و بیان
#دەم‌ودەس: فوری ،آنی
#شڕوشیتاڵ: داغان ونابود کردن
#فرە و فەراوان: زیاد و بسیار
#شەل‌وپت:کتک کاری شدید
#تان و پۆ:شکل و شمایل و تمثال
 #توون‌وتەوەس:بە جھنم
#مەڕوماڵات:گلە حیوان خانگی
#فڕوفێڵ:حیلە،مکر،فریب کاری
#ئاخروئوخر:آخرھای هر چیزی
#ئاەوناڵە:گریە،زاری،شیون 
#شاخ‌وداخ:منطقەی سنگللاخ و کوھستانی
#کەین‌وبەین :ارتباط ،دوستی
#فات‌ و فیت:فتنە انگیزی،آشوب
#جرت‌وفرت:تلاش و کوشش
#درۆ ودەلەسە:دروغ،دروغ پردازی
#پەرس‌وڕا:مشورت، طلب ارشاد و ڕانمایی
#کاروبار:شغل ،اشتغال
#دەماودەم:دھان بە دھان،نقل شفاھی
#پشتاوپشت:نسل بە نسل
#جاروبار:گاەگاھی،بعضی اوقات
#پەڕوپووچ:توخالی
#زووبەزوو:سریع و پی در پی
#گیروگرێفت:مشکلات، گرفتاری
#تەسک‌وترووسک:محدود، تنگ و نازک
#خەت‌وخاڵ:نقش و نگار
#جەد دەر جەد:در اصل، ریشەدار
#حاڵ و باڵ:جویای احوال ،احوالپرسی
#جم‌وجۆڵ:جنب و جوش،تکان خوردن 
#لەق‌وپۆ:شاخ و برگ
#لارولەنجە/لەنجەولار:ناز و عشوە، کرشمە
#شل و ول: شپرز و تنبل 
#شل و مل: شخص ناز و کرشمەدار
#نەرم و شل:چاق و خپل و خوش تیپ
#ماچ و مووچ:بوسیدن ،ماچ کردن
#خپ وخڕ:چاق و چلە و تپل
#خرتەخرت:آرام و آهستە و باطمٲنینە راە رفتن
#پرتەپرت:باعجلە و شتابان وبی دقت
#شڵپەشڵپ:صدای بەهم خوردن آب
#لەق و تەق:بیان بی اساس ،کلام ناصواب
#هومایون موحەممەدنژادطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، فرهنگ نامهای هورامی، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،فەرهەنگوو_واژێ_دوانێ هەورامی ـ فارسی/بە قەڵەموو هومایون موحەممەدنژادی،
نوشته شده در تاریخ شنبه 28 اردیبهشت 1398 توسط همایون محمدنژاد
کۆساڵان، ڕەنگ زەردی بیەن مێمانش ،پاڕێزنایش ئەرکوو سەروو شانەو گردیمانە


سڵام و ئەد٘ەب خزمەتوو وەشەویساهەورامانی

پارێزنای ژیوگای ئەرکوو سەروو شانەو گرد کەسێویا تایبەت ئێدارێو پێسەو جەنگەڵبانی و مەنابێع تەبیعی، وێش مشیۆ پەرچەمداروو ئی پارێزنایە بۆ ،بەڵام پەی چێشی هەرمانەو شێونای و تەخریبوو ژیوگا و یۆ جە وەش دیمەن تەرین کەشەکاو هەورامانی ،پێسەو کۆساڵانیش گێرتەنەرە وەر ،یاگێ پەرس و سوئالێن؟!!!
بە ڕەئیەو ئێمە تاقمێو جە وەشەویسا وەڵێ هەر چێویوی مشۆ ئینەیە پەیلوای و تاو تۆش پەی کریۆ ،چی مشیۆ ئی جاد٘ە کێشیۆ ئاد٘یچ پەی کەشیوی بکر و دەس نەواردەو...پێسەو کۆساڵانی ؟؟؟!!
پاڕێزنای جە جەنگەڵ و دار و دارستان ، ئەرکوو ئێدارەو جەنگەڵبانین و هەمیشە پەی پارێزنایش لاقۆر و هەنگامش هۆر گێرتێنە ،بەڵام چێ ئیسە هامدەنگ و هامدەسەو کەسانێو بیەن کە خەریکێنێ دار ودارسانەکا پاچارە و تەخریبشا مکەرا !!
هەورامان ئیسە بیەن وێژەنوو فرەو ڕۆنامە و سایت و تەلەفزێۆنەکا و دەنگوو ئەوەژیوای و سەبتی جەهانیش، دنیانە دەنگش دەینەو و گردیما مشیۆ پەی پارێزنای شۆنەما و  هۆویەت و کێ بیەو یاگە بە یاگەو کەش و کۆ، هەوار،هانە، چەم و دۆڵش ،شان بە شان تەقالا کەرمێ.
ئەپا ئاواتە کە کۆساڵان چینەیە زیاتەر ،زامدار نەکریۆ.
ادامه مطلب

طبقه بندی: ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کۆساڵان،ڕەنگ زەردی بیەن مێمانش،پاڕێزنایش ئەرکوو سەروو شانەو گردیمانە،
نوشته شده در تاریخ شنبه 28 اردیبهشت 1398 توسط همایون محمدنژاد
شومارەو۱۲۳ـڕاکەوتوو۲۲ـ۲ـ۱۳۹٨ ـساڵوو دەهۆمی دوەحەفتەنامەو"دیارکهن"ی وەڵا کریاوە(شمارە ۱۲۳ـ تاریخ ۲۲ــ۲ـ۱۳۹٨ـسال دهم دوهفتەنامەی "دیارکهن"منتشر شد)

با توجە بە اطلاع رسانی آقای شورش عزیزی سردبیر روزنامەی۲هفتەنامەی دیارکهن بە 
"هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'' شمارە ۱۲۳ـ تاریخ ۲۲ــ۲ـ۱۳۹٨ـدوهفتەنامەی "دیارکهن"منتشر شد


شورای دست اندرکاران و نویسندگان  هفتەنامەی دیارکهن آقایان:
مدیرمسئول:علی  لکی زادە
سردبیر:شورش عزیزی
شورای نویسندگان:ناصح رحمانی،سلیم کریمی،سیدوفا حسینی،سامان آقایی،وریا حسینی،بیژن باغبانی،همایون محمدنژاد،واحد کریمی، سیدجمال حسینی ،فاطمە نجاتی،لیلا حسین زادە،ندا زارع،کاوە ساعدپناە.دبیربخش ادبی(رئوف جهانی)

دراین شمارە آثاری ازآقایان:  شورش عزیزی،همایون محمدنژاد ، صباح حسنی شیانی ،منتشر شدەاست.

طبقه بندی: اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"دیارکهن، سه‌باح حه‌سه‌نی شیانی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،شومارەو۱۲۳ـڕاکەوتوو۲۲ـ۲ـ۱۳۹٨ ـساڵوو دەهۆمی دوەحەفتەنامەو"دیارکهن"ی وەڵا کریاوە(شمارە ۱۲۳ـ تاریخ ۲۲ــ۲ـ۱۳۹٨ـسال دهم دوهفتەنامەی "دیارکهن"منتشر شد)،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(٨۷)

‍ 
تۆ خودٚا مووچیاری ئا زوڵفا کەرە
با وەسم ئەشکنجە  دانێ لا بەرە

با کەلیمێ حەق بێ جارێو دەمتەرە
چی هەق و ناهەق مەیا وەرچەمتەرە؟

گا چنووری نەوڕەس و گا مارەنێ
گا چەنی سروە و شەماڵی یارەنێ

گا پێسەو هەوری وەری پێوار کەرا
گا پێسەو گەوری موسوڵمان هار کەرا

ئیسە ئامان ڕەنگ و مەنگی تازە باو
گا شەرابین گا زەڕین فام گا سیاو

شانە بەعزێ جار وزۆشا قینەرە
ئەفعی ئاسا چززێ ساوا سینەرە

نەسحەتوو هەورێشمی خاویت کەرە
وا دەمێ شانۆش پێگە و گا پۆگەرە

با پێسەو وێشا پەرێشان دڵ نەبوو
پێچ پێچین و سەرکەش و سەرچڵ نەبوو

گێرەشا پەلکە و کەرەش زەنجیروو من
یەکیەتی تەنیا کەرۆ تەگبیروو من

تۆ من و تۆ وەش کەری و تۆ بی جیا
تەفرەقەت نەقشەو دەسوو سەعدی نیا

#سه‌عدی غه‌ریبی

سەعاتە
نە دوانزەو شەوێن و 
نە پەنجوو سۆحی
نە بە وەختوو فەلەستینی 
تەوەنینە و
نە بە وەختوو شاماتی
 بارووتا!

زەمان
بە وەختوو ئێگەی 
چەپڵێ وارانینی و
سەماو شەتاوا و
چووپی قەڵوەزەی

چرکە
بە وەختوو ئێگەی
لەنجەو شەماڵین و 
ڕەشبەڵەکوو
 هەناری و 
         هەواری

ئەرێ باوان
سەعاتە
بە وەختوو ئێگەی
هەورامانا
        هەورامان

# بێهرووز موحەممەدپوور (شارۆ)

***********

دەی بۆ کەسم واچوو پنەت
       باوڕت بۆ درۆ نیەنە!!
بۆنەو تۆوە دڵوەش بیەنا
    گیرەم باوشی،
       هەتا سەوای ،ورکەم نیا
سوورەچنار!،تۆ بی خود٘ا
ڕازەودڵیت ،واچە پنەم!!!
ئەشکووفەکەم 
  خۆ تەنگیاوە دلێ بەرەو 
چەماو  تۆنە
         قەڵەم سوور
 و 
        ڕەنگ تاونۆوە
 نامەکێ تۆ 
                      برقە دۆوە
ساڵەی تازە ، هۆرگیسیۆنە ،
  جلێ سوورێ
کەروونە من 
 گڕی واتش هۆرزە بۆرێ
تێکەڵ کەرمێ 
             گجیێ  سوورێ
هەرچن 
   بیەن فڕەو جارا ،
 هامدەنگ چەنی خۆ هەسارا
         گوزەر کەرمێ ، پێسەو جارا  
ئەفسانەیچ بۆ  
 شاد٘ی وزمێ ئەو هەناری
هەوار بەسمێ کۆ و کۆساری
    واچوو پنەت باوڕت بۆ
       کەوا و پانتوڵ،

سوخەمە و پەسەک
 پەی ورموو شاعێروو پاری
              زاڕۆڵێ، وەش ویارێنێ
بۆرە بلمێ  هانەو لاری 
           هەرچن نەمەن وەشی پاری
     گێرەم باوشی ،هەراڵەڕەنگ
            سوورەساوێ ،مد٘و سەمەر
       باوڕت بۆ هیشتا مەنەن 
                  قەوڵ و قەراروو جارانی
          ئەر باوڕت مەنەن پنەم!!!
                    #هومایون موحەممەدنژاد
                    @paylway
ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، فەرید عەباسی، بێهرووز موحەممەدپوور(شارۆ)، سه‌عدی غەریبی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(٨۷)،
نوشته شده در تاریخ شنبه 7 اردیبهشت 1398 توسط همایون محمدنژاد
ئەر باوڕت مەنەن پنەم!!!/هومایون موحەممەدنژاد


دەی بۆ کەسم واچوو پنەت

       باوڕت بۆ درۆ نیەنە!!

بۆنەو تۆوە دڵوەش بیەنا

    گیرەم باوشی،

       هەتا سەوای ،ورکەم نیا

سوورەچنار!،تۆ بی خود٘ا

ڕازەودڵیت ،واچە پنەم!!!

ئەشکۆفەکەم 

  خۆ تەنگیاوە دلێ بەرەو 

چەماو  تۆنە

         قەڵەم سوور

 و 

        ڕەنگ تاونۆوە

 نامەکێ تۆ 
                       برقە دۆوە

ساڵەی تازە ، هۆرگیسیۆنە ،

                           جلێ سوورێ

کەروونە من 

 گڕی واتش هۆرزە بۆرێ

تێکەڵ کەرمێ 

             گجیێ  سوورێ

هەرچن 

   بیەن فڕەو جارا ،

 هامدەنگ چەنی خۆ هەسارا

         گوزەر کەرمێ ، پێسەو جارا  

ئەفسانەیچ بۆ  

 شاد٘ی وزمێ ئەو هەناری

هەوار بەسمێ کۆ و کۆساری

    واچوو پنەت باوڕت بۆ

       کەوا و پانتوڵ،

سوخەمە و پەسەک

 پەی ورموو شاعێروو پاری

              زاڕۆڵێ، وەش ویارێنێ

بۆرە بلمێ  هانەو لاری 

           هەرچن نەمەن وەشی پاری

     گێرەم باوشی ،هەراڵەڕەنگ

            سوورەساوێ ،مد٘و سەمەر

       باوڕت بۆ هیشتا مەنەن 

                  قەوڵ و قەراروو جارانی

          ئەر باوڕت مەنەن پنەم!!!

              #هومایون موحەمەدنژاد
طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ئەر باوڕت مەنەن پنەم!!!/هومایون موحەممەدنژاد،
نوشته شده در تاریخ شنبه 7 اردیبهشت 1398 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 45 :: ... 5 6 7 8 9 10 11 ...