‍ارزیابی نقش و عملکرد انجمن های زیست‌محیطی بر ارتقای پایداری زیستی سکونتگاه های روستایی/ارسالی آقای دکترمحمد محمودی
مقاله
ارزیابی نقش و عملکرد انجمن های زیست‌محیطی بر ارتقای پایداری زیستی سکونتگاه های روستایی

http://jest.srbiau.ac.ir/article_11861.html
(مطالعه موردی: انجمن سبز چیا-شهرستان مریوان)

نویسندگان
محمدرضا رضوانی1؛ محمد محمودی2؛ امیر شریفی 3
1استاد تمام دانشگاه تهران
2دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
3دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
زمینه و هدف: در دوره معاصر انجمن‌های زیست‌محیطی نقش مؤثری بر پایداری زیست‌محیطی و افزایش آگاهی مردم در حفاظت از محیط زیست، کاهش آلودگی و استفاده از منابع سرزمینی دارند. با این وجود نباید نقش آن‌ها را نادیده گرفت. در ایران نیز انجمن‌های زیست‌محیطی به‌عنوان نیرویی پرتوان در مسائل محیط زیست فعالیت دارند که این پژوهش سعی در سنجش نقش عملکرد آن‌ها بر پایداری زیستی سکونتگاه‌های روستایی دارد.
روش بررسی: این پژوهش بامطالعه انجمن سبز چیا در شهرستان مریوان و با بهره‌گیری از سه شاخص و 32 گویه به بررسی آن پرداخته است. آزمون روایی که در این پژوهش به کار گرفته شد، روایی صوری و محتوایی است. برای آزمون پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرنباخ (0.84) استفاده شد. روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوری داده‌ها و اطلاعات نیز مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به توزیع حجم نمونه پرداخته‌شده است و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده‌شده است. درنهایت نتایج با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و EXCEL تحلیل‌شده است.
یافته‌ها: این پژوهش علاوه بر مردم محلی به تعیین نقش انجمن در بین کارشناسان مسائل روستایی و اعضاء انجمن نیز پرداخته است؛ که براساس تشابه آراء هر سه گروه به ترتیب شاخص‌های آگاهی زیست‌محیطی، آلودگی و منابع سرزمین بیشترین اهمیت را داشته اند.طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، محه‌مه‌د مه‌حموودی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-تخت-ژاورود-پاوه-نوسودـ نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-گەورەجوـ ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی زاوەرـ سنندج-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس-شبک-سنجارـ باجلان-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژادـ سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری ـ وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری ـ یانەوخەما،ارزیابی نقش و عملکرد انجمن های زیست‌محیطی بر ارتقای پایداری زیستی سکونتگاه های روستایی/ارسالی آقای دکترمحمد محمودی،
دنبالک ها: ارزیابی نقش و عملکرد انجمن های زیست‌محیطی بر ارتقای پایداری زیستی سکونتگاه های روستایی،
نوشته شده در تاریخ شنبه 19 خرداد 1397 توسط همایون محمدنژاد
روایت گردشگر مشهور آمریكایی از سفر امروزش بە هورامان-كردستان/محمد محمودی بە گزارش هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م' روایت گردشگر مشهور آمریكایی از سفر امروزش بە هورامان-كردستان

بە كردستان خوش آمدید”
بدون شك زیباترین منطقەی ایران است كە تا كنون بە آن سفر كردە ام
مناظر اینجا واقعا نفس گیر هستند
كردستان كاملا متفاوت است
فرهنگی متفاوت
ملتی متفاوت
زبانی متفاوت
غذایی متفاوت
متفاوت در همە چیز.
و مردمان كرد بسیار گرم و صمیمی هستند
آنها واقعا بە مهمان نوازی معنایی دیگر دادەاند”


هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

دەسوەشی جە دوکتورموحەممەد مەحموودی کەرمێطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، اخبار، جفرافیا، شهرها و روستاهای هورامان، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، محه‌مه‌د مه‌حموودی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی (زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،روایت گردشگر مشهور آمریكایی از سفر امروزش بە هورامان-كردستان/محمد محمودی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 توسط همایون محمدنژاد
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 فروردین 1397 توسط همایون محمدنژاد

سناریوهای توسعه هورامان/محمد محمودی
سرویس ایران-محمد محمودی دانشجوی دکترای جغرافیا-نظام سیاستگذاری روستایی دانشگاه تهران، طی مقاله ای که در اختیار کردپرس گذاشته به سناریوهای توسعه هورامان با متودی علمی پرداخته است.

کردپرس- روش های پیش بینی آینده متنوع و بر پایه پیش فرض های گوناگون و در خدمت هدف های متنوع هستند. در این میان سناریو نویسی از جمله رویکردهایی آینده نگاری است که برای ارائه الگوی مطلوب توسعه در مناطق مختلف، از آن استفاده می شود که هدف برنامه ریزی بر پایه سناریو، کمک به رهبران و مدیران برای تغییر نگرش آنها نسبت به« واقعیات های پنداری »  و نزدیک کردن هر چه بیشتر دیدگاه آنها به« واقعیت های موجود »  و یا « واقعیت های در حال ظهور »  است. نتیجه نهایی برنامه ریزی بر پایه سناریو، ترسیم نقشه درست و دقیق از آینده نیست، بلکه هدف آن اصلاح و بهبود نظام مند تصمیم های مربوط به آینده است.

در ترسیم چشم انداز و سناریوها، سه سطح آینده های ممکن، آینده های باورکردنی و آینده های محتمل مورد ارزیابی قرار می گیرد.(Godet, 1991،60)
آینده های ممکن: شامل تمامی وضعیت های ممکن است که می تواند در آینده محقق شود . این طیف از آینده ها، مجموعه ای تصاویری هستند که انسان برای آینده اش در نظر دارد و عمدتاً تخیلی و حاصل تصویرپردازی ذهن بشر است. این آینده ها، فراتر از دانش و علم بشر امروزی است.
آینده های باورکردنی: شامل مواردی است که بر اساس دانش فعلی بشر، امکان ظهور آنها در آینده وجود دارد و برخلاف آینده های ممکن که متناقض با اصول و دانش فعلی بشر هستند، این آینده ها منطبق بر این اصول هستند. آینده های باورکردنی ، زیرمجموعه ای از آینده های ممکن می باشند.
آینده های محتمل: به آینده هایی اشاره دارد که احتمالا تحقق می یابند. این آینده ها زیرمجموعه هایی از آینده های باورکردنی هستند. در سناریونویسی برای آینده، ترکیبی از آینده های ممکن، محتمل و باورکردنی، به عنوان آینده مطلوب ترسیم می شود و برای رسیدن به آن آینده، سناریوهای مختلفی از جمله سناریوهای متناقض، متناسب ، متفاوت و متشابه ، تدوین می شود.
منطقه هورامان یکی از مناطق ویژه ای است که با وجود تمدن چند هزار ساله، با وجود اجرای برنامه ها و طرحها در سطح منطقه هورامان، نتوانسته است از مواهب توسعه برخوردار شود و هنوز با تمام پتانسیلها و قابلیتها طبیعی و انسانی از محرومیت و عدم تعادل منطقه ای رنج می برد و با مسایل و مشکلات از جمله کمبود اشتغال، کمبود سطح درآمد و کمبود امکانات زیربنایی مواجه است لذا ضرورت دارد با رویکردهای سناریو نویسی به سیاستهای مطلوب و سازگار در راستای توسعه هورامان پرداخت.
 لذا با توجه به شناخت و مطالعاتی که در زمینه توسعه هورامان داشته ام به ارائه برنامه های مطلوب و ممکن   جهت توسعه و بازساخت سکونتگاهها روستایی این منطقه می پردازیم تا زمینه مطالعات آنها ( در بعد زیست محیزی، اقتصادی و اجتماعی ) در دستور کار سیاستگذاران استانی قرار گیرد و به رهبران و مدیران برای تغییر نگرش آنها نسبت به« واقعیات های پنداری »  و نزدیک کردن هر چه بیشتر دیدگاه آنها به« واقعیت های موجود »  و یا « واقعیت های در حال ظهور »  کمک نماید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، شهرها و روستاهای هورامان، محه‌مه‌د مه‌حموودی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،سناریوهای توسعه هورامان :آقای محمد محمودی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 18 بهمن 1395 توسط همایون محمدنژاد

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌مپتانسیل تشکیل شهرستان هورامان و ضرورت آن از دیدگاه آمایش سرزمین
آقای محمد محمودی دانشجوی دکترای جغرافیای دانشگاه تهران
مقدمه مولف:
جغرافیا علمی مرتبط با فضا و مکان است که به مطالعه و بررسی روابط بین جوامع انسانی و محیط زندگی آنها می پردازد. لذا بنای محوری جغرافیا، شناخت عوامل طبیعی، فرهنگی و فیزیکی مؤثر در مکانها، بر روی کره زمین است. به بیانی دیگر، جغرافیا دانشی است که درباره سطح زمین و پدیده‌های طبیعی، آب و هوا، رستنی‌ها، خاک، پراکندگی آن‌ها بر روی زمین و روابط انسان با آن‌ها گفتگو می‌کند.
بازشناسی جغرافیائی مناطق مختلف نه تنها به لحاظ برنامه ریزی های توسعه ای (اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) مهم بوده، بلکه به جهات اصولی دیگری از جمله مسائل هویتی امری ضروری می باشد. به همین دلیل پرداختن به جغرافیای مناطق مختلف، ضامن ماهیت وجودی و هویت سرزمینی آن منطقه و مردمانش می باشد. به بیانی دیگر برای خودشناسی و خود فهمی، دانش جغرافیا می تواند گامهای مؤثر و استواری برداشته و با تشریح و شناخت بهتر وضعیت جغرافیایی هر منطقه، می توان برنامه ها و سیاستهای بهتری برای توسعه آن منطقه در نظر گرفت. در این میان یکی از سیاستهای اصلی در ایران که علاوه بر مسائل هویتی از نظر برنامه ریزی های توسعه ای ( اجتماعی، افصتادی و سیاسی) اهمیت فراوانی دارد، آمایش سرزمین و تقسیمات کشوری است.
نظام تقسیمات کشور بستر شکل‌یابی نظام مدیریتی سرزمین و تشکیلات اداری، تقسیم سرزمین به واحدهای کوچک تر اداری و اختیارات نسبی نظام های اداری است که به منظور اداره آسان تر سرزمین از ابعاد مختلف مدیرتی، امنیتی، برنامه ای و توسعه ای است.
سازماندهی سیاسی فضای هر کشور در قالب تقسیمات کشوری به اجرا در میآید. در واقع تقسیم بندی اداری- سرزمینی در هر کشوری، اساسی برای سازماندهی سیاسی و مدیریت آن کشور است. سیستم تقسیمات بهینه و کارآمد یک عاملی مهم در افزایش کارآیی سیستم مدیریت سیاسی فضا در کل کشور است.

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، جفرافیا، اخبار، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، شهرها و روستاهای هورامان، محه‌مه‌د مه‌حموودی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،پتانسیل تشکیل شهرستان هورامان و ضرورت آن از دیدگاه آمایش سرزمین:آقای محمد محمودی دانشجوی دکترای جغرافیای دانشگاه تهران،
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 آبان 1395 توسط همایون محمدنژاد
کتاب جدیدآقای محمد محمودی
 دانشجوی دکترای جغرافیای دانشگاه تهران وارد بازارکتاب شد


هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

راهنمایی گردشگری مناطق کردنشین ایران
(استان آذربایجان غربی2)
محمد محمودیدانشجوی دکترای جغرافیای دانشگاه تهران

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

تهیه کننده خبر: محمدنژاد وبلاگهه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌مطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، جفرافیا، محه‌مه‌د مه‌حموودی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،کتاب جدیدآقای محمد محمودی دانشجوی دکترای جغرافیای دانشگاه تهران وارد بازارکتاب شد،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1395 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3