جه شومارەو ۳۹حەفتەنامەو ئاواتی ،
بابەتوو نویسەراو شاعێراوهه‌ورامانی،  وه‌ڵا کریاوه
هفته نامه ئاوات


 هفته نامه ئاوات

حەفتەنامەو ئاواتی شمارە ۳۹ بە بابەتوو نویسەراو واری رازیاوە
کاکەموحەممەدشەریف عەلیڕەمایی، کاکەهومایون موحەممەدنژاد،کاکەسه‌باح حه‌سه‌نی شیانی،کاکەعەباس غەریبی، کاکە هاشم حێسامی، خاتوو شیلان کەریمی،خاتوو کویستان حەسەنی.

# هفته نامه ئاوات شماره۳۹/سال دوم - بە تاریخ ۲۶تیرماە۱۳۹۶طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هومایون موحەممەدنژاد، محه‌مه‌دشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، سه‌باح حه‌سه‌نی شیانی، شۆرش عه‌زیزی/"ئاوات"، هاشم حێسامی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد) هورامی های شمال ایران) عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،جه شومارەو ۳۹حەفتەنامەو ئاواتی،بابەتوو نویسەراو شاعێراوهه‌ورامانی،
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 تیر 1396 توسط همایون محمدنژاد

فعالان فرهنگی-اجتماعی کورد در سال 95 از نگاە هفته‌نامه‌ی "لووتکه".
(همایون محمدنژاد از فعالین این عرصە می‌باشد).


همت والایتان را ارج می نهیم/
درشماره 18 -1396/1/23هفته نامه لووتکه منتشرشد.

 فرزین اداک

ارسالی از آقای فرزین  اداک(ژیوار/شازاده وه‌شڵه)

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هفته نامه‌ی مردمی لووتکه، هومایون موحەممەدنژاد، عادڵ محه‌مه‌دپوور، محه‌مه‌دشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، په‌رویز ڕوسته‌می، فه‌رزین ئه‌داک، هاشم حێسامی، مێقداد ئه‌مینی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،فعالان فرهنگی-اجتماعی کورد در سال 95 از نگاە هفته‌نامه‌ی "لووتکه،
نوشته شده در تاریخ جمعه 1 اردیبهشت 1396 توسط همایون محمدنژاد
هۆرامان هانه‌به‌رچه‌م


هه‌ورامان و ئه‌وه ژوژیای فه‌رهه‌نگی

 

ئةوة ژوژیای فةرهةنگی جة هةورامان، یةك شةوة دةسش پةنة نةكةردةن و سةرش هؤر نةدان و یا بة واتةو عةرةبةكا خةلق‌الساعة نةویةن بةصكو عةوامصیة دةسشان دان دةسو یو ویوة كة بیی‌نث بایسو ئانةیة هةورامان بةریة تازة كةرؤرة و راثةتازث هؤر چنؤ تا بةصكو بتاوو وةرگیری كةرؤ جة ئةوة تاویای زوانةكةثش.

ئاچثوانة كةچی راثنة دةخیلث بیی‌نث مةوا بة چندة بةشث كة بذیةشا وزمث وةرو چةما:

یوم: بث تةفاوةتی و دورةوینی نةكه‌ردةی هةورامیةكا پةی دماذو ئی زوانیة.

دوم: بث بةشی جة زوانی هامبةشی كوردینه.

یةرم: ئاگادری دای سازمانو یونسكوی سةرو فؤتیای زوانوو هةورامی.

چوارم: ئةرة مةرزیای حكومةتوو هةریموو كوردستانوو عثراقی.

پةنجم: نةویةو حیچ بةرنامثة جةلاو حكومةتةكاو ئثرانیو و عثراقیوة سةرو زوانوو هةورامی.

ششم: بثدةنگی و بی تةفاوةتی كؤمةصگاث فةرهةنگی و رةوشةن ویری كوردی.

 

بةشی یةكةم: بث تةفاوةتی و دوورةوینی نةكةردةی هةورامیةكا، یاوان یاگثة كة تا ئیسة پثسةو هةورامی و بةنامث هةورامی پاشا نةنیان مثدانو ئانةیة كة ویرث چانةیة كةراوة كة‌داخم دماذو زوانةكةیشا بةرةو كام رای هةنگامةهؤر مةگثرو، بةرةو تاویای یا بةرةو ئةوة مانای و گةشة كةردةی؟

ئی‌ بث تة‌فاوةتی و قةراخ نشینیة، كارثةش كةردةن بة بذیة خةصكی كة جه وی ئاگایشانه، زوانةكةشا جة ویر بةراوة و سةعیةكةراچةنش دووروةگنا. تةنیا جة زةمیری ناوی ئاگایشانة جار جاریة ویژدانشا چصكنؤشارة: كة باوا شمةثش هةندث بةلآم چكؤندث و جة كام پلةو پایةی كؤمةصگای ئینسانینة قةرارتا گثرتةن و تا كةی ویتا هؤر سپاردث پثدی و پةویره.

چندة ساصث چثوةصتةر كة جوانةكاو هةورامانی، دغدةغةو ئةوة ماناث زوانةكةیشا حثس كةردةبی و پانةیة یاوای بثی‌نث كة كام رای هؤرچنا؟ راو ئةوة مانای یاراو ئةوة تاویای؟ كةراو ئةوة ماناثشا هؤرچنیةو دةسشا كةرد بة‌هةورامی نویسای، ئی كارشانة جةلاو فرة كةساوة بة كةتنثةگةورث بة‌حةساو ئی و بذیة هةورامیةكا بة تةرس و لةرز و بث باوةذیوة، تةماشاو كارةكةی كةرثنی تا دماتةر بة پاو ئانةیة‌كة واتةنشا: «روجیار پةی هةمیشةث نیةن چیرو هةوریوة» ئانةنة كة هةورامی نویسیای بیةن بة‌باوو و دلث هةورامیةكانا هةورامی نةنویسیای بیةن بة‌عةیب.

نویسیای بة‌ هةورامی زةرةرش بة كةسی نیاونانو هینا خزمةتو تةوسثعةی فةرهةنگی وةلآتینة. وهةورامیةكاچ پانةیة یاواثنث كة ئیتر دوورگثرتةی و نةزانی و تةمةصی ویشا لةتمة یاونؤ بة زوانةكةی. حةر وةرو ئانةیة بةرثة تازةشا كةردةنوة پةی یاوای بة‌دنیایة تازة تةرث.

 

بةشی دوم: بث بةشی جة زوانی هامبةشی كوردینة:

ساصیانثة دوورو درثژةن كومةصگای فةرهةنگی و رةوشةن ویری كوردی، باس چانةیة كةرا كة زوانیة هامبةش ویوگثرتة، بنریوره پةی گردو مةحاصو كورده‌واری و چی بارةوة دةهاو سةدها مةقالثوو كتثوث نویسیانث بة عةمةصةن نیشانة دریان كة ئی تةرحث ئارمانیةنة ونمةكریو گردو لة جةكاو زوانةكاو وةلآتی قاتی كةری و نامث زوانیه یوگثرتة بنیةی سةرشوه.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، زوانی هه‌ورامی، هفته نامه‌ی مردمی لووتکه، محه‌مه‌دشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،هه‌ورامان و ئه‌وه ژوژیای فه‌رهه‌نگی:کاکه محه‌مه‌دشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 دی 1395 توسط همایون محمدنژاد
وێره‌گانه‌ شێعرێ جه شارووسه‌ڵواوای
جه  ڕۆپه‌نجشه‌مه‌ی 11که‌ڵه‌هه‌رزی لوا ڕاوه‌

به پاو هه‌واڵوو کاکه‌سابیر عه‌زیزی؛ په‌ی'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م'ی
هه‌واڵێوه‌ فه‌رهه‌نگى

ڕۆپه‌نجشه‌مه‌ى ڕیكه‌وتو٩٥/٩/١١ وێره‌گانێ په‌ی شێعر وانایۆ به‌ نامێ:
"خشپه‌و گه‌ڵای جه‌ باخه‌ڵه‌و سوخمه‌و پاییزیه‌نه‌"
تایبه‌ت به شێعره‌ی تازێ هه‌ورامیانێ، جه شاروو سه‌ڵواوایه‌نه، به به‌شدارى  به‌شیوه‌ فره‌ جه‌ شاعێره نه‌وگرایه‌کاو شاره‌كاو پاوه‌ى،مه‌ریوانى،سنه‌ى و ده‌گایه‌كا ده‌ور و به‌رى دلێ ئاپوره‌و دۆسا و په‌نه‌وازاو شێعرێ و هه‌رپاسه كه‌سایه‌تیه فه‌رهه‌نگی و ئه‌ده‌بیه‌کا و ئه‌نجومه‌نه ئه‌ده‌بیه‌كاو مه‌حاڵه‌كه‌ى لوا ڕاوه‌ .
چی وێره‌گانه‌ شێعراویه‌نه‌، ده‌موو سۆزوو تاروو ماموسا هیوا شامحه‌مه‌دیوه‌ و به‌ هه‌ناسه‌ی په‌ڕ جه‌ وه‌شه‌ویسی و فه‌رهه‌نگدۆسیۆ،  په‌ی ماوه‌و یه‌رێ سعاتا، به‌شێوه‌ جه‌ شاعێره‌ تازه‌واچه‌کا، شێعره‌شا وارنا ملوو حه‌زوو حازره‌ په‌ڕ جه‌ تاسه‌کاوه‌.
ئى هه‌رمانه ئه‌ده‌بیێ جه لاو ئه‌نجومه‌نو فه‌رهه‌نگی ئه‌ده‌بی ڕۆجیاریۆ به پاڵه‌په‌شتی و هه‌مکاری گه‌رموو  ئه‌نجومه‌نوو بێسارانى فێرگه‌و موسیقاى هیرای  لوا ڕاوه.

ئه‌نجومه‌نوو فه‌رهه‌نگی ئه‌ده‌بی ڕۆجیاری... 11/9/1395ک.ر

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، اخبار، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، شهرها و روستاهای هورامان، ئەنجومەنووبێسارانى(یاهۆر) ، ئەنجومەنوو ڕۆجیاری، هومایون موحەممەدنژاد، ڕه‌ئوف مه‌حموودپوور، کوورش ئه‌مینی، عه‌بدوڵڵا حه‌بیبی، محه‌مه‌دره‌شید ئه‌مینی، سوبحان ئه‌مینی، سه‌رکه‌وت عه‌زیزی(نه‌به‌ز)، مه‌هدی ئه‌بری(هه‌ورام)، سابیر عه‌زیزی، فاتێح ڕه‌حیمی، محه‌مه‌دشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، حافێز ئه‌حمه‌دی(سەروەش)، په‌رویز ڕوسته‌می، حێکمه‌ت محه‌مه‌دی(خه‌میار)، فیرووز عارفی، مه‌ڵائه‌حمه‌د نه‌زیری، مێهران ئه‌حمه‌دی، په‌رویز بابایی، ئه‌رده‌شیر مۆحی، عه‌بدوڵڵا ره‌حیمی، حێکمه‌ت ئه‌مینی، هۆشیار تەمجید، ئێبراهیم ڕه‌جه‌بیان، زه‌هرا سادقی، بێهرووز محەمەدپوور(شارۆ)، شایسته فه‌تحی، ئه‌فراسیاب جه‌مالی، هاشم حێسامی، فه‌رخۆنده شه‌یخی(کاڵێ)،
برچسب ها:هه‌ورامان-هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت-ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وێره‌گانه‌ شێعرێ جه شارووسه‌ڵواوای جه ڕۆپه‌نجشه‌مه‌ی 11که‌ڵه‌هه‌رزی لوا ڕاوه‌،
نوشته شده در تاریخ شنبه 13 آذر 1395 توسط همایون محمدنژاد

لووتکه ؛ به مصداق نامش از هفت خان گذشت

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌مهه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، جفرافیا، اخبار، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، شهرها و روستاهای هورامان، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هفته نامه‌ی مردمی لووتکه، هومایون موحەممەدنژاد، عادڵ محه‌مه‌دپوور، محه‌مه‌دشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، په‌رویز ڕوسته‌می، مێقداد ئه‌مینی، هاشم حێسامی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،لووتکه ؛ به مصداق نامش از هفت خان گذشت،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 شهریور 1395 توسط همایون محمدنژاد
لووتکه؛به بلندای فرهنگ وادب کردستان رونق بخشید
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

 باتوجه به اطلاع رسانی هیأت تحریریه ومدیر مسئولهفته‌نامه‌ی"لووتکه‌"(قله‌کوه‌)به وبلاگ فرهنگی؛ادبی و تاریخی هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌مپیش شماره وشماره اول منتشرشده 8خردادماه1395؛بازتاب گسترده ای درمناطق کردنشین داشته وبسیاری از روزنامه ها ومجلات محلی مناطق غرب وکردنشین ازغنای این روزنامه ؛به بیان مطالب وچکیده مقالات مندرج درآن پرداختند؛آقای عبادی صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن با درایت خود وهمکاری هیأت تحریریه آقایان هاشم حسامی وآکو کوردنسب وسوران پیرخضرانیان وشورای نویسندگان ؛فضای فرهنگی تازه‌ایی درمناطق غرب و4استان کردنشین ایجادکرده‌اند؛که زیبنده است ازتلاش واهتمام ایشان تقدیر شایان گردد.
آقای عبادی نیز دربیان  نوشتن مقالات ومطالب به زبان های  مناطق غرب ازنشر مطالب مربوط به منطقه هورامان  و زبان هورامی استقبال کرده تا جایی دراولین شماره دومقاله ازآقایان محمدشریف علی رمایی وهمایون محمدنژاد منتشر کردند؛که جای تقدیر مضاعف دارد ونشان ازتوجه ایشان به زبانهای محلی  ازجمله زبان هورامی را می رساند.
معرفی آقای ایرج عبادی و اقدامات فرهنگی ایشان
در نشر اولین شماره لووتکه دریک نگاه اززبان خودش

 
ایرج عبادی
،شاعر،نویسنده‌،مترجم و روزنامه‌نگار سنندجی. بدنبال  بیش از سی سال فعالیت ادبی و روزنامه‌نگاری صادقانه‌،سرانجام موفق شدتا مجوز هفته‌نامه‌ای  مستقل و مردمی را دریافت کند، عبادی درآخرین جایگاه‌ روزنامه‌نگاری خود سردبیر دوهفته‌نامه‌ی مستقل دیارکهن بود که‌ توزیع استانی داشت،هفته‌نامه‌ی"لووتکه‌"(قله‌کوه‌)توزیع منطقه‌ای دارد ودراستان‌های کردستان،کرمانشاه‌،ایلام و ارومیه‌ توزیع می گردد.عبادی ضمن تشکر از تمامی همراهان ویاوران ارزشمند دوهفته‌نامه‌ دیارکهن. بدینوسیله‌ از تمامی قلم به‌دستان، نویسندگان،پژوهندگان ،مترجمین و هنرمندان منطقه‌ی غرب کشور دعوت به‌ همکاری می نماید. بدان امید که‌ کماکان بتوانیم با همکاری و همراهی هم در راه‌ اطلاع رسانی درست وصادقانه‌ درچهار چوب قانون مطبوعات در راه‌ اعتلای فرهنگ و زبان کوردی و فارسی گام بر داریم. "لووتکه‌"را که‌ نشریه‌ی خود شماست به‌ خانه‌هایتان ببرید و هریک از شما عزیزانم خبرنگارمردمی نشریه‌ مردمی خود باشید.بزودی پیش شماره‌ آن در دسترس شما مهربانان خواهد بود.با آرزوی سرافرازی و  موفقیت روز افزون برای کلیه‌ مردم شریف منطقه‌ی غرب كشورمان .
عزیزان ،همراهان ،علاقمندان و حامیان فرهنگ دوست هفته‌ نامه‌ مردمی لووتکه‌. با درودی دوباره‌
باتشکر ازاستقبال،توجه‌ وحمایت شما نازنینان ازهفته‌نامه‌ی مردمی و فرهنگی خودتان لووتکه‌ که‌ با اظهارعلاقه،تبریک شفاهی،تلفنی و کتبی شما مهربانان برای تولد لووتکه‌ که‌ با چاپ پیش شماره‌اش همراه‌ بود.بدینوسیله‌ بنا در خواست شما نازنینانم و نظر هیات تحریریە هفته‌ نامه‌ی لووتکه‌.همکاران شماره‌1 لووتکه‌ را که‌ روزشنبه3/8/ 95‌این هفته‌‌نامه‌ دردکه‌های روزنامه‌ فروشی های استانهای کردستان، کرمانشاه‌،ایلام و روز یکشنبه‌ در دکه‌ روزنامه‌ فروشیهای استان آذربایجان غربی در دسترس شما مهربانان خواهدبود،اعلام می داریم.همکاران این شماره‌ عبارتنداز:استادقاسم ارژنگ،نیلوفرمسیح، تەحسین چۆمی.سۆران مه‌حه‌مه‌دی.حه‌مه‌شه‌ریف عه‌لی‌رمایی،دکترحسەین ئەحمەدی‌نیاز‌،هومایون محەمەدنژاد.مەنوچێهر کەیخه‌سرەوپوور،شاهۆ ئەحمەدیان،فه‌ریدوون به‌هه‌مه‌نی،ئاکو کوردنەسەب، ماندانا سدیق وەزیری،هاشم حێسامی.لەیلا گورگانی،جەمال بیگ،میلاد قەمەری،ویدا قادری، کوردوان ئێفتخاری، بێهزاد سه‌فیخانی ،یەدوڵڵا کەریمی‌و.. . منتظر دیگر آثار شما همراهان  و همدلان گرامی هستیم. با توجه‌ به‌ استقبال شما مهربانان به‌ خاطر حجم گسترده‌ی آثار رسیده‌ آنها را در نوبت چاپ قرار داده‌ایم، که‌ بدون تردید همگی آنها بعداز تصویب شورای نویسندگان به‌ چاپ خواهد رسید. پیروز ، شاد و سلامت باشید.
 
  با احترام و تشکر ایرج عبادی
ایمیل:irajeb27@gmail.com
آدرس:  سنندج- خیابان کشاورز. چهار راه‌ وکیل. پاساژ اعظمی. طبقه‌¬ی دوم . تلفن:  087- 33290225ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، جفرافیا، اخبار، تبریکات، زوانی هه‌ورامی، نوشتارهای همایون محمدنژاد، هفته نامه‌ی مردمی لووتکه، هومایون موحەممەدنژاد، محه‌مه‌دشه‌ریف عه‌لی ره‌مایی، مێقداد ئه‌مینی، هاشم حێسامی،
برچسب ها:هورامان هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌ هورامان؛یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-هورامان تخت ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته‌وێڵه(طویله)-بیاره-ساور-نودیجه-حلبچه(هه‌له‌بجه)-خۆرماڵ مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)-عکس-شبک(شه‌به‌ک)-سنجار- کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی)-قلعه قروه-چورژی-هانه‌به‌رچه‌م-هۆمایون محه‌مه‌دنژاد،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،لووتکه؛به بلندای فرهنگ وادب کردستان رونق بخشید،
دنبالک ها: پایگاه خبری نوریاو،
نوشته شده در تاریخ شنبه 8 خرداد 1395 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5