زن آزاد، جامعه آزادتر/جمال دبیری-روان شناس بالینیزن آزاد، جامعه آزادتر

اسارت وبندگی واژه ای زشت و منفور از دیدگاه تمام انسانهاست.حتی دیکتارتوران جورواندیشه در ناخودآگاه ذهن خود باتوده مردم در ماهیت این مفهوم همگراست.لیکن جهت حفظ قدرت و تاج وتخت و غارت، زندانهای مخوف و مستترایجاد می نمایند و قبرستان ها را گسترش می دهند.

بوده و هستند و خواهند بود انسانهای بزرگ و رئالیسم گراههایی که عمق فلسفه وجودی آزادی را فرسنگها جلوتر از اکثریت جامعه درک ولمس نموده اند وبه باورقلبی و عینی و عملی مجهز می باشند.

که رکن اصلی و اساسی آزادی از فکرزنان جامعه عبور می کند و جامعه ای متمدن وپیشتاز خواهد بود و پویااست که زنان آزاده و آزاد اندیش داشته باشند وبه تبع فرزندانی دانا و متفکرو جسور در دامن خویش می پروراند که پویندگی جامعه را تداوم خواهند بخشید.

درظاهرامر هیچ مکتب آسمانی و زمینی مخالف آزادی و برابری و عدالت نبوده و نیست و بدین سان نیز مخالف آزادی زن که ستون استواری انسانیت و آزادی است نمی باشند.امّا دربطن موضوع چیزهایی متبادر می گردد که میوه خلاف آزادی درتمام جوامع به ارمغان رسیده است.

پس ایده آزادی و برابری میمون و خجسته است امّا لکه دارشدن آن رسوایی و انحطاط فرد و جامعه را صادرمی نماید که زیبنده مقام انسانیت نبوده ونخواهد بود: امّا فرد و جامعه ای می تواند چراغ پر افروز این رسالت را روناک و درخشنده تداوم بخشد .که زنان آزاده و آزاد اندیش داشته باشد که برهمگان عیان است خود دستگاه آموزش وپرورش دامن مادران است.حال بی توجهی،کم محلی، به حاشیه راندن و .... زنان و نهایتاً مادران جهان مساوی است با انفجار تربیتی و اخلاقی گیتی که اکنون در قرن 21 زلزله های با ریش ترکم آن به وضوح مشاهده می گردد.

درآمارهای سالیانه ایران اعلام گردید که استان کردستان بالاترین درصد دختران روستایی 6 الی 17ساله کشور را داراست که به مدرسه نمی روند؟!

روشنفکران و اندیشمندان ملت کرد این پیام را بایستی جدی بگیرند و ضمن آنکه ساده از کنار این موضوع چشم پوشی نکنند بلکه راهکارهای لازم وشایسته را ارائه و رتبه بندی و دسته بندی نمایند تا همزمان  که در اندیشه رفع و یا کاهش این معضل بنیادی باشیم نگذاریم به آمار افزوده گردد وشاهد اسارت فکر و اندیشه مادران فردای کردستان آن هم در عصر دهکده جهانی و قرن 21 نباشیم که پرواضح م مبرهن است غفلت این پدیده مهم قرن ما ملت کرد را در رسیدن به امیال و آرزوهای انسانی و ملی دور خواهد ساخت.ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، دینی ومذهبی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،زن آزاد،جامعه آزادتر/جمال دبیری-روان شناس بالینی،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 فروردین 1397 توسط همایون محمدنژاد
بهار از دیدگاه حضرت مولوی کورد/جمال دبیری-روان شناس بالینی
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م
بە گزارش 'هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م

'بهار از دیدگاه حضرت مولوی کورد

ئاماوه وه هار

ئاماوه وه هار،وه هاری شادی    ** بوی عه تری نه سیم غونچه ی ئازادی
خیل خانه ی خه فه ت بتربه نیش که رده ن   ** مه ینه ت روونیان وه ماوای مه رده ن
خه م وینه ی که مان قامه ت خه م بییه ن **  هه وارگه ی قه دیم نه ده سش شییه ن
به زمی شه وق وعه یش نه ده رون جه مه ن  **  ئانه هیچ نه بو نه ده رون خه مه ن
ئینه نه تیجه ی دیای بالای تون    **    نیشانه ی ویسال خالی بالای تون
سرووری نه شئه ی باده ی وه سلی تون     **  ته ئسیری بوی عه ترموشکی زولفی تون
ساپیم ده ر،ده ی ده ی په ی په ی،نه ومه ی مه ی ** له تایف مه رده م یه کسه ربکه رحه ی
تا په ی یارانیچ وه ئیتمینان بو     **   سه رمایه ی نیشات دل حه زینان بو

مولوی بهار را فصلی پراز راز و رموز و اعجازمی پندارد وتنها از منظرتغییر فصول و رویش هزاران گل خوش قامت و سرمست نمی بیند بلکه اعجاز خلقت آفرینش و زنده شدن وجدانهای خفته منش را ندا می دهد.بسان زنده شدن درختان،شاید زنگاروگرد وخاک احاطه شده عقلیت بشری را تکانش دهد.واز طبیعت درس عبرت و کلاس تلمذ آموزند.
مولوی حکیم فرارسیدن بهاررا سرآغاز دوری جستن ازغم و غصه تلقی می نماید وازعقل های سلیم انتظار دارد که تفکرات بیمارگونه را به گورستان رهنمون فرمایند وبا آغاز فصل نو،تفکری نو، آن هم از نوع شادی و مسرت را جایگزین خوانند.هم چنین انتظار دارد بسان خمیدگی عصا برغم وغصه چیرگی حاصل گردد.
ایشان پیام شادی و مشغول شدن به انجام امورات شادی آور راهم مانند چشمه های خروشان که پیوسته مظهرپاکی وتداوم امیدند ساری وجاری،تلقی شده انتظاردارد و خواهان تفکرات سالم،عاری از غم وغصه است.حضرت مولوی،رنگاورنگی گلها و مناظردلنشین بهاررا غنیمت می شمارد تا جوانیهای درون وبیرون آمیخته گردند و آسودگی جسم و روان بهار را پر معنی تر وپربارتر سپری نماید.
استاد عرفان ما بسان صوفیان که قلب، روح،سرو خفی انسانها را مظهرتجلی نورخدا می دانند و با دوری از گناه و تداوم پاکی همواره نور حق را دروجود بشریت خصوصاً موارد ذکرشده حکنا و محال است. این یوزمردگی عفت و طهارت را بگستراند در فصل بهار از توده مردم می خواهد اندام های ذکر شده را باالهام از نوگرایی و تجدید خواهی از عطرطبیعت سیراب نمایند تا فصل زنده شدن درون و بیرون معنی واقعی اش را به ارمغان آورد.ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،بهار از دیدگاه حضرت مولوی کورد/جمال دبیری-روان شناس بالینی،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 فروردین 1397 توسط همایون محمدنژاد
پذیرش  مقاله دوکتورمه‌هدی  سه‌جادی با عنوان " گورانی  و  هورامی: نگاهی زبانی و  قومی"  در  چهارمین  کنفرانس  بین‌المللی  دانشگاه راپه‌رین با همکاری دانشگاه  کردستان ] 

 


برای دانلود(پیاده کردن مطلب)بر روی لینک زیر کلیک کنید:

په‌ی ئه‌ره‌گێرته‌ی(ئه‌ر‌ه‌وه‌زنا‌ی)سه‌روو ئی لینکیه‌وه‌  کلیک که‌ردێ:

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، زوانی هه‌ورامی، دوکتورسه‌یدمه‌هدی سه‌جادی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،پذیرش مقاله دوکتورمه‌هدی سه‌جادی با عنوان " گورانی و هورامی: نگاهی زبانی و قومی" در چهارمین کنفرانس بین‌المللی دانشگاه راپه‌رین با همکاری دانشگاه کردستان ]،
دنبالک ها: پذیرش مقاله دوکتورمه‌هدی سه‌جادی با عنوان " گورانی و هورامی: نگاهی زبانی و قومی" در چهارمین کنفرانس بین‌المللی دانشگاه راپه‌رین با همکاری دانشگاه کردستان ]،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 فروردین 1397 توسط همایون محمدنژاد
تەندیسوو شاعێروو گەوەرەو هەورامانی#مامۆسابێسارانی
هه‌ورامان هانه‌به‌رچه‌م


تەندیسوو شاعێروو گەوەرەو هەورامانی،مامۆسابێسارانی

یاگێ:شاروومەریوانی(مەید٘انووبێسارانی)
۲۹نەورۆزوو۱۳۹۷
وێنەگیر:#هومایون موحەممەدنژادطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، تاریخ، اخبار، شهرها و روستاهای هورامان، ده‌گاو زاوه‌ری/روستای دز‌آور، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، هومایون موحەممەدنژاد، مامۆسا بێسارانی،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،تەندیسوو شاعێروو گەوەرەو هەورامانی،مامۆسابێسارانی،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 29 فروردین 1397 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۳۰)شێعرێ زاڕۆڵانێ


‍ جووجەڵەکێم 
جووجەڵەکێم زەردەنە
زەریفە و بێ گەردەنە

وەشڵانێ و وەش ڕەنگەنە
گورج و گۆڵەو شەنگەنە

خنەخن ملۆ ڕارە
مڕەمۆ شۆنەو کەرگارە

ئاوراش بۆ دانە موەرۆ
سێرە بۆ چینە کەرۆ

هەر وەختێو ئاوی وەرۆ
شوکروو خوۮاڵەی کەرۆ

یا خود٘ا جووجەڵە زەردە
هەرگیز  نەگێرۆ  دەردە

‍   #فەتحوڵڵا ڕەزایی    

‍ ‍ ئەۮالێ
دەسم گێرۆ ئەۮالێ
بەرۆم  ڕانە پاپالێ

لایە لایەم پەی کەرۆ
دەرد و بەڵام لابەرۆ

تا من پەروەردە کەرۆ
ساتێو دڵش مەسرەوۆ

ئەگەر بە دەسوو وێش بۆ
نمازۆ ناخوونم ڕێش بۆ

شەو و ڕۆ نازم کێشۆ
یا خوا هیچش نەیێشۆ
#فەتحوڵڵا ڕەزایی    

وەهار
نەورۆز گوڵ ماچۆ: یارا
زمسان لوان وەهارا

دنیا گوڵ و گوڵزارا
سەوز بیەن گەڵاو دارا

پەپوولێ کەوتێ سارا
چین چین وێشا ونارا

گوڵێ دەوروو هەوارا
ڕنگ و بۆشا هەزارا

باڵای بەرزوو چنارا
جە باخانە دیارا

مەل و مۆر دەس بە کارا
هەنگێ ئاوارە مارا

زارۆڵێ دەگا و شارا
وەشیەکاشا مژمارا

ئای چن وەشا نازارا
زمسان لوان وەهارا

‍   #فەتحوڵڵا ڕەزایی    

‍ تاتە
تاتە گیان یا خود٘ا وەش بی
پێسەو وەهاری گەش بی

ئاوات و تاسەم تۆنی
هێز و هەناسەم تۆنی

بینایی چەمام تۆنی
خەم وەروو خەمام تۆنی

گیانم، باوانم تۆنی
ڕۆح و ڕەوانم تۆنی

مامۆسا و میرم تۆنی
خەیاڵ و ویرم تۆنی

تان و پۆ دڵیم تۆنی
عەتر و بۆ گوڵیم تۆنی

ڕاز و نیازم تۆنی
ئاهەنگ و سازم تۆنی

بێ تۆ کز و کاسەنا
ڕەنگ زەرد و کەساسەنا

چنی تۆ بوو شاۮەنا
بێ باک و ئازاۮەنا

تاتە ئەڵڵا یارت بۆ
دایم ئاگاۮارت بۆ

#فەتحوڵڵا ڕەزایی 

 تاتە
تاتەم گجیم پەی سانۆ
یا خود٘ا هەر پەی من مانۆ

ملمێ پەی دلێ شاری
گێڵمێ سەر تارە واری

دڵم  شی گجیە  چەرمەی
ڕێکوو لاشەو من بەرمەی

تاتەم ماچۆ پەیت سانوو
منیچ واتم دەرس وانوو

تا  ڕۆیە  بوو  مامۆسا
یا موهەندێس و ئوسا

با تۆ وەشحاڵ بی تاتەم
نمازوونە  گێرۆت  ماتەم
#مەهوەش دروستکار

 جوجەڵەکێم زەریفێ
یۆ یۆ ڕەدیف ڕەدیفێ

ملا پەی ئەولاو یانەی
نزیکێ با بە هانەی

مەسێ سەوزە و گیواوی
جار جارێ موەرا ئاوی

وەشڵانێ جیک جیک کەرا
دەرد و خەمی لابەرا

زەردێ و زەریفێ و کرژێ
 جارجارێو هار و درژێ

ئەڐا کەرگێ چڕۆشا
ئارۆ بیەن بە ڕۆشا

بووەردێ ئاو و دانە
ئینە بەشەو وێمانە

نەک سەوای نەیمێوە باخ
کولینە بەشمانە و زاخ!!!

ئۆخەیچ ئیسە چن وەشا
هاوار جە کتە ڕەشا

جە شەڕوو کتە شێتا
هاگاتا بۆ جە وێتا

تەرسدێ جە ڕواسێ پیرێ
پڕ فێڵەنە و تەکبیرێ

گۆڵتا نەد٘ۆ ڕۆڵەکام
ڕۆڵە نەرموو نۆڵە کام

ڕۆڵە ئازادی وەشا
مەردەن ئانە بێ بەشا
#ماریا عەزیزی "هانە"

‍ شەمامێ خاڵێش هەنێ
دوێ دانێ باڵێش هەنێ

وەشڵانێنە و گولانێ
زەریفە و خنجیلانێ

پڕۆ بە باڵێ سوورێ
ملۆ پەی یاگێ دوورێ

رەفێقەو سەوزە و گوڵی
دۆسە چەنی بوڵبوڵی

ملۆ سەروو سەوزایی
پڕۆ نزم و بەرزایی  

سەر مدٚۆ ئەو هەراڵا
کەرۆ سەیروو گۆراڵا

ماواش باخەن و بۆیسان
 جارجاریچ ملۆ کویسان

شەمامە خرتە خاڵێ
هەم دیسان گێرۆ باڵێ

ملۆ پەی یاگێ دوورێ
پڕۆ بە باڵێ سوورێ

#ماریا عەزیزی "هانە"

جووجەڵێ
جووجەڵەکێم گردەنە
خەپ و خڕ و وردەنە

واردەیش گیواو و دانەن
کولانەکەش گولانەن

چەنی ئەدایش گێڵانە
جە حەوشە و جە کۆڵانە

دان و ئاوش وەرۆنە
جیک جیکم پەی کەرۆنە

ماچۆ یانەت ئاوا بۆ
عەمرت دوورە بەڵا بۆ
#ب.م (شارۆ)


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، فه‌تحوڵڵا ڕه‌زایی، مەهوەش درۆستکار، بێهرووز محەمەدپوور(شارۆ)،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۳۰)شێعرێ زاڕۆڵانێ،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 فروردین 1397 توسط همایون محمدنژاد
کەلەبەروو شێعرا(۲۹)پەی ڕەسووڵی نازار
  
پەی ڕەسووڵی نازار
بینایی دید٘ەم شای خێرولئەنام
ئەی ڕابەری دین هەر تۆنی پەنام

جە یەغدانی پیت الف و میم و لام
پێشکەشت کەروو سەڵوات و سەلام

شانازی عاڵەم شای یەسرێب مەقام
ئەی مایەی ڕحمەت پەرێ خاس و عام

وێم بە سەرگەردی ڕۆزەی شەریفت
بارەگاو مەرقەد٘ قۆبەی زەریفت

پەی وشەویسیت دنیاو مافیا
چەنی خلووقین عەزیم کافیا

خود٘ا و ملایێک هەم ئیمانداران
وختیە بە سڵام کەرات گوڵواران

وختیە جە مێعراج دەهەندەی داوەر
فەرماواش   فەرما داوات داوا کەر

داوات جە دەرگای خالقت چێشەن
 وەشبەخت کەسێن،سەوداو تۆش پێشەن

فەرماوات ئامان ئەی خالقەکەم
هەر ئومەتەکەم هەر ئومەتەکەم

چەنی نەکەروو ڕۆح و گیان فێدایت
چەم چوون نەکەروو فێداو نیم نێگایت

چەنی بە یاد٘ت وێرانەی دەروون
بە زێکری سەڵوات ئاواش نەکەروون

دڵیە بە یاد٘ت نەگێرۆ قەرار
یاڕبی دایێم زەلیل بۆ و زگار

ئەی دڵ با عەشقت بێلال ئاسا بۆ
یا چوون عکاشە پەی خاڵ تاسا بۆ

"سەیوان"کۆتا کەر قاسێرەن قەڵەم
پەی وەسف حەزرەت فەخر دوو عاڵەم

بە ئەشقی یەک یەک سەردارانی دین
سەڵوات  بە دید٘ار  خەتمولمورسەلین

#سەیوان ئێبراهیمی
‍  
بەیادَوو ڕەسوولەڵڵای
دیسان ڕەجەب و مانگوومێعراجی
ئاماوە  نوور و   بەرزوو  سێراجی

وەشەن بە ئاوات یاد٘ی موحەممەد
یادٚی   وەشەویس خالقی  سەمەد

نوورەن ڕەحمەتەن حەقەن ئەمینەن
خاتەم و  سالار    ڕانمای دینەن

شاهی مێعراج و بۆراق سوارەن
ڕەفێق جوبرەئیل یاری نازارەن

ئەحمەدەن مەحموود خێرولبەشەرەن
شافێعەن دەسگیر سارای مەحشەرەن

جە نەسڵی  ئازیز  نەبی خەلیلەن
پێخام  ئاوەری خود٘ای جەلیلەن

بە حەقەن ئایەی مەقامەن مەحموود
پەی حەزرەتیما ڕەسوولی مەسعوود

سڵام وسەڵوات  هەزاران هەزار
پەی جەماڵوو تۆ ڕەسوولی نازار
#عوسمان ڕەحیمی هەجیجی
*8*6*1395*

عەشق بە حەزرەتی
یاران  فەرموودەی خود٘ای  مەننانەن
عەشق بە موحەممەد عەشق بە ئیمانەن

عەشق بە حەزرەتی ئەجرش گرانەن
ئەجرش  ڕەحمەت وقۆرسی میزانەن

عەشق بە موحەممەد واۮەی بەهەشتەن
تۆ  شەوغەریبی   سەفەر  و  دەشتەن

سڵام ئا دڵیە    کۆگاو  ئیمانیا
وەفادار چەنی شەرت و پەیمانیا

سڵام ئا دڵیە بە ئاوات  کۆشان
بە عەمەڵی پاک میزانش پۆشان

وەشڵەی پا دڵیە بە ئیمان جۆشان
پەی حەقێقەتی ڕەحمش خرۆشان

سەربەرز کەسێوەن جە ڕاو ئێحسانی
یاۮکەرۆ بە  حەق  خود٘ای سوبحانی

هەر ئاکەس جە ڕای حەق کەوتەن وەڵێ
لاش دان جە ڕاگەی ناحەق و هەڵێ

دەی با بۆ گوڵزار باخی عومر و دڵ
جەم کەری خەرمان هۆرگێری حاسڵ

تۆمی گوڵ کاڵە و گوڵ بەربەیۆوە
تا دڵ جەگوڵزار مانیایش سەیۆوە

ویژدان دە مەحەک عەقڵ بۆقازی
خێر وەشەن یا شەڕ بنیەی ترازی

 مورید فەرموودەی خود٘ای غفارەن
عەمەڵی  ساڵح  هەر   پایەدارەن

عەلا ئەشەرەفیل مەخلۆقات
سەیێدی عالەم موحەممەد سەڵوات
#عوسمان ڕەحیمی هەجیجی
18* 101392**‍  

ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، ادبیات/شعر، زوانی هه‌ورامی، سەیوان ئێبراهیمی(گوازی)، عوسمان ڕەحیمی هەجیجی، فەرید زاوەری،
برچسب ها:هه‌ورامان‌هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هورامان،یانه‌وکتێبووهه‌ورامانی-هه‌ورامان-هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه‌ر)-لهون-نوسود-تخت-ژاورود-پاوه-نودشه (نۆتشه)زرده-پریان-رێژاو(ریجاب)-شریف‌آباد-زاغه-کندوله-ته‌وێڵێ-بیاره-ساور-نودیجه-هه‌ڵه‌بجه-خۆرماڵ-مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی-چهارقلعه‌عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین‌آباد-امیرآباد)هورامی های شمال ایران)عکس -شبک(شه‌به‌ک)-سنجار-کاکه‌یی-یارسان-ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه-چورژی-هومایون موحه‌ممه‌دنژاد،سه‌فه‌ره‌کێ گالیوێری،وه‌سیه‌ت په‌ی مه‌زهه‌ری،یانەوخەما،کەلەبەروو شێعرا(۲۹)پەی ڕەسووڵی نازار،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 23 فروردین 1397 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.

تعداد کل صفحات : 221 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...