بانگەوازی حقۆقوو ئەفرادوو کەمینە ملی،نژادی،ئایینی،زوانیەکا   

 "تەسویب کریاو مەجمەعوو گرذینوو سازمانوو نەتەوە یۆگێرتەکا،بڕیاروو ژمارە47/135 ڕاکەوتوو١٨ دیسامبروو١٩٩٢زایینی"

وەڵینە

مەجمەعوو گرذینوو سازمانوو نەتەوە یۆگێرتەکا، بە وەرچەم گێرتەی دووبارەی، پەی ڕایێو تەری  دەسش نیان سەروو، یۆ جە ئامانجە بەیان کریایەکاو چارتروو سازمانوو نەتەوە یۆ گێرتە کا، و بەردەی وەڵێوەی و پشتیوانی پەی ئێحترام بە حقۆقوو ئینسانی وئازادیە بنە ڕەتیەکا گرذوو ئەفرادوو بەشەری، بێ وەرچەم گێرتەی، جیاوازیە نژادی، جنسی، زوانی، ئایینی ئاذیشا و چنی تآکیدی دووبارەیش، پەی باوەڕ بە حقۆقوو بنە ڕەتی ئینسانی و کەرامەت و ئەرزشتە زاتیەکاو هەر ئینسانێو، بە حقۆقوو بەرابەری ژەنوو پیای، و حقۆقوو ملەتەکا بریتی، جە گۆرەی یا وێقلەی.  بە ئاواتۆ بە ردەی ڕاوەی و بەگا ئاردەو پڕانسیپەکاو چارتروو سازمانوو نەتەوە یۆگێرتەکا و جە بانگەوازی جەهانی حقۆقوو بە شەری، جە عەهدنامەو وەرگیری سزادای وچالاکی پەی جە بەین بەردەی نژادی، عەهدنامەو بەین الملەلی حقۆقی مەدەنی و سیاسی، عەهدنامەو بەین الملەلی حقۆقی ئابووری و کۆمەڵایەتی وفەرهەنگی، بانگەوازی لابەرذەو گردوو ستەم و تەحەموڵوو ستەمی جە لایانوو ئێختلاف وباوەڕوو ئایینیوە، عەهدنامەو حقۆقوو زاڕۆڵا، و حەر پاسە ڕاکارهایێوی بەین المللی جە سەتحووجەهانی و مەحاڵینە، و یا جە بەینوو هەر یۆ چا وڵاتانە کە ئەنداموو سازمانوو نەتەوە یۆگیرتەکانێ تەسویب و ئیمزا کریان.

-  بە وەرچەم گیرتەو مادەو27وو عەهدنامەو بەین المللی حقۆقوو مەدەنی وسیاسی کە پەی پشتیوانی حقۆقی، ئەفرادوو کەمینە قەومی، نژادیەکا مەرزیانەرە.

-  بە وەرچەم گێرتەی و بەگا ئاردەی حقۆقوو ئەفرادوو ملەتەکا، قەومەکا، ئایین وزوانوو کەمینەکا ئی هەرمانێ بۆ بە دیارکۆ  سباتی سیاسی کۆمەڵایەتی ئا وڵاتا کە ئا کەمینێ چاگەنە مژیوا.

-  بە بەروسەی ئی حەقیقەتیە کە بە گا ئاردەی و پشتیوانی جە حقۆقوو ئەفرادوو کەمینە ملی، نژادی، ئایینی و زوانی بۆ بە یۆ جە مەرجە پەنەوازەکاو وەڵکۆتەی کۆمەڵایەتی، و بە شێوێوی گرذین جە چوارچۆ یەک دانە دیمۆکراسی سەروو دەسەڵاتوو قانوونی بۆ بە دیارکۆ گەشەکەردەو هامکاری نیشتەجێیەکاو ئا وڵاتا.

-  بە وەرچەم گێرتەی ئا ئەرکە گرنگە کە سازمانوو نەتەوە یۆگێرتەکا پەی پارێزنای کەمینەکا قبووڵشا کەردەن.

-  بە هۆش وسەیوەی ئا هەرمانێ جە مەجمووعەنە: سازمانوو نەتەوە یۆگێرتەکا بە تایبەت جە کومیسیۆنوو حقۆقوو بەشەری، کومیسیۆنوو وەرگیری جە ڕوودای ستەم بە کەمینەکا، و پشتیوانی ئاذیشا و ئا بەڵگێ کە دمایی زیاذێ بیێنێ بە کنوانسیۆنە بەینەالمللیەکا حقۆق بەشەری، و کارسازیەکا تەروو بانگەوازی جەهانی حقۆق بەشەری، پەی پشتیوانی و وەڵەوە بەردەی حقۆقوو مللی، نژادی، ئایینی، زوانی مشیۆم بلۆ ڕاوە.

-  و بە پەشت بەسەی بە هەرمانەکا جە لایانوو دەسەڵاتەکا پەی پشتیوانی کەمینەکا و وەڵەوە بەردەی حقۆقوو ئەفرادو کەمینە مللی، ونژادی، ئایینی وزوانی، مشیۆم بلۆ ڕاوە، بە فەرمی شناسای پەنەوازەکاو ئەفرادی، بە متمانە بە کارامە بیەی ڕانمایەکا و وەڵەوەبەردەی حقۆق بەشەری بەینوالمللی، جە بارەو حقۆقوو ئەفرادوو کەمینە مللی ونژادی، ئایینی و زوانی، ئی بانگەوازە جە ڕاساو حقۆقوو ئەفرادوو کەمینە مللی یا نژادی ئایینی وزوانی، ئی بەنگەوازیە بەر وزمێ و وڵاوە کەرمێ.


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، ادبیات/شعر، اجتماعی، تاریخ، آموزشی، جفرافیا، دینی ومذهبی، ژیارسڵامه‌تیان، اخبار،
برچسب ها:روار(رودبار)،ژیار سڵامەتیان،هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه(قه لا)،همایون محمدنژاد-گورانی- ماچو-امیری- پرنیان-پالنگان(پالنان)-،دانشگاه پیام نورمریوان،که‌لاسوو زوانی هۆرامی،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 2 مهر 1392 توسط همایون محمدنژاد

ڕەوتێوسەروو فێرگەوزوان هۆرامی جە زانشتگا پەیام نووروومەریوانینە

جە ساڵۆ ١٣٨٨ پەی ئەوەڵین جاری من(ژیار سڵامەتیان)چنی "کاک سەعدوڵاخوون خامی" پەی وانای دەرسی، واردێ زانشتگا پەیام نووروو مەریوانی بیەیمێ، دمای تێپەڕکەردەی یک ساڵی.ئاگێ کریایمێ، کە کلاسوو فێرگەو زوان کوردی نریانەرە، ئێمەیچ کە علاقاتێوی فرەما بە هەرمانێ مەدەنیێ بێ، لوایمێ چا فێرگەنە نامێما نویسە، جە ترم ئەوەڵەنە ١٤کەسێ نامێشا نویسە، کە ٨ نەفەرێشا هۆرامی زوانێ و٧ تیجشا سۆرانی زوانێ بێنێ، بە ڕاسی ئێمە تا ئا وەختە هیچ خەبەرێما جە ڕەوتوو زوان هۆرامی نەبێ، و نەزانێنمێ کە زوان هۆرامی خەریکوو فۆتیاین، و فەقەت دلێ کلاسوو زوان سۆرانینە ئینەشا فێرێ کەردێبێنمێ، کە زوان کوردی حەر زوان سۆرانین وهۆرامیچ لەهجەن یا زاراوێن جە زوان سۆرانی یا کوردی پسەو وێشا واچێنی، ئێمە نویسەر و ڕۆشن ویرەکاو هۆرامانی نەشناسێنمێ، و جە هیچێو ئاگاییما نەبێ، هەڵبەت من وێم پەی فێرگەو زوان سۆرانی فرە تەبلیقات کەرێنێ، و فرەو جە مسیارەکا جە لایانوو منۆ کیشیێ پەی فێرگۆ زوان سۆرانی، تەنانەت من وێم نزیک بە یەک ساڵی جە ڕێک وزیاو وەژینینە پەی زوان سۆرانی تەبلیقاتم کەردەن، و چنی فرەیێ جە ڕەفێقە سۆرانیەکاما لوێنمێ پەی دەگایە سۆرانی زوانەکا، و کلاسوو فێرگەیما ڕاوە بەردەن، پسەو"دەگاو سێفی وهەنجیرانی"کە من وێم هەم پەی نام نویسی وهەم پەی بەردەی ڕاوەی کلاسەکا بەشدار بیەنا، دمای تێپەڕ کەردەو دوێ ترما و گوزەرنای کلاسوو زوان سۆرانی، ئێمە جە مەهابادۆ بەڵگەو قبوولیما پەنە بەخشیا، دمای تێپەڕ کەردەو ساڵۆ٨٩ و لوای دلێ ساڵۆ ٩٠ ترم ئەوەڵ، ژیار سڵامەتیان چنی سەعدوڵای دلێ هۆشەکۆ زانشتگاینە چنی ڕەفێقێما کاک نیشتمان ڕەزایی کۆتیمێ جەڕوو باس، ئاذ واچێ هۆرامی زوانا و منیچ واچێنێ هۆرامی زاراوەن، دمای تەمام بیەی چن حەفتا کاک نیشتمان بە دەلایلێوی زانشتی، و تاریخی، سەلەمناش کە هۆرامی زوانا، هەڵبەت ئانەما هۆش نەشۆ کە کاک سەعدوڵا پەیوەندیێوی کەمش چنی  دوێ یەرێ جە نویسەرەکاو هۆرامانی پسەو کاک فاتێح ڕەحیمی وکاک کورش وکاک موحەمەد مستەفازادەی بیەبێ، مەگیر حەر چا یاگێوە پنەشا واتەن کە بەشکەم تاوی کلاسوو زوان هۆرامی زانشتگانە بنیەیرە، ڕوێ چی باسانە بێنمێ کاک سەعدوڵا ئاما پەی لاو من واتش ژیار،  بڕێو نویسەر و ژیرێ هۆرامانی هەنێ کە پێشنیارشا دان زوان هۆرامی جە زانشتگانە بەرمێ ڕاوە، منیچ ڕاسیەکەش فرە دەسم واز بێ پەی ئی هەرمانێ فرە وەشحاڵ بیا ، کاک سەعدوڵا واتش وێرەگا بلمێ پەی لاو کاک فاتێح ڕەحیمی، من تا ئا وەختە جە بارەو زوان وفەرهەنگوو هۆرامانیوە هیچ نەزانێنێ ،تا چن روێ و چن حەفتێ خاس خاسێ چنی کاک فاتێح ڕەحیمی ئاشنێ بیەیمێ،و حەر ڕوێ باسوو زوان و فەرهەنگوو هۆرامانیما پەی کەرێ، تا ئانە کە بڕێوتەر نویسەرێ هۆرامیێ پسەوکاک سوبحان ئەمینی،کاک کورش،ومەرحووم محەمەد مستەفازادە،دلێ دووکانە کەو کاک فاتێح ڕەحیمینە باسوو زوان وفەرهەنگوو هۆرامانیما پەی کەرێنێ، و ئیمەیچ رۆ بەڕۆ چێوی فرەتەرێ پەیما بەر گنێنێ، ڕوێو هۆشما یەرێ مسیارێ لوایمێ پەی لاو کاک فاتێحی،کە دیما مەرحووم مستەفازادەیچ هەن چا"مسیارەکێ ژیاروو 'زانیارموحەمەدی،کاک سەعدوڵابێنمی.ویرما کاک محەمەد مستەفازادە ئێمەش کێشتیمێ دلێ دووکانەکەی و پرسێ فرێش چۆ کەردیمێ یۆما حقۆق وان یۆما جامعەشناسی یۆیچما ڕوانشناسی. یوە یوەی پرسەش چەنە کەردیمێ، و

 فەرماواش هەریۆتا،بە زانشتی تایبەتی وێش ئی پرسێ وڵام بذۆوە، کە زوان چە کاریگەریێس ملووئینسانیرە هەن، باوەڕتابۆنە ئامەرحوومە وەختێوچنی ئێمە قسێ کەرێ،ئێنە بە تینۆ باس جە هۆرامی و زوان هۆرامی کەرێ،کێبیەیێوی هۆرامیانەش پنە دێبێنمێ،ئێمە تەمامەن پەروەردێ بیێبێنمێ،وحەر چا ڕۆوە پەردەو نەزانی و وێ کەم گێرتەیما ماڵارەو بە دڵێوی ئاسنینوو بە مقاومەتێوی سەرسەختانە زوان هۆرامیما بەردەرە زانشتگا پەیام نووروو مەریوانی.

جە ئەوەڵووساڵۆ ٩٠ی بە یارذی دای ڕاسینوو کاک فاتیح ڕەحیمی چنی کاک سەعدوڵای دەرخاستێوەما پێشکەشوو ڕەیسوو زانشتگا پەیام نووری کەرد،وئاذیچ موافقەتش کەرد.هەڵبەت مانگێو جە ساڵۆ٩٠ گوزەریابێ، کە کلاسەکەما بەرد ڕاوە،

مسیارەکاو فێرگەو زوان هۆرامی زانشتگا پەیام نووروو مەریوانی

وەهاروو ساڵۆ٩٠-٩١ڕۆجیاری


ادامه مطلب

طبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، تصاویرومناظرطبیعی وتاریخی، زوانی هه‌ورامی، هومایون موحەممەدنژاد، ژیارسڵامه‌تیان، کوورش ئه‌مینی، موحەممەد موسته‌فازاده، سوبحان ئه‌مینی، فاتێح ڕه‌حیمی، عه‌لی ئه‌دوای(هاوار هه‌ورامی) ، سەعدوڵڵا خون خام(شەهریار)، حافێز ئه‌دوای،
برچسب ها:روار(رودبار)،ژیار سڵامەتیان،هورامان-هورامان هانه‌به‌رچه‌م-کتابخانه‌هه‌ورامان؛یانه‌وکتێبووهۆ‌رامانی -هه‌ورامان -هۆرامان-اورامان-اورامانات-دزآور(زاوه ر)-لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود-پاوه-نودشه(نۆتشه)- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه(طویله)-بیاره-شاروو هۆرامانی- مریوان-سروآباد-کرمانشاه-کردستان-دالانی ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-چهارقلعه عبدالملکی(زاغمرز-زینوند-حسین آباد-امیرآباد هورامی های شمال ایران)عکس-شبک(شه به ک)-سنجار موصل-کاکه یی خانقین-یارسان- ساور-نودیجه-زازا-زازاکی-قلعه قروه(قه لا)،همایون محمدنژاد-گورانی- ماچو-امیری- پرنیان-پالنگان(پالنان)-،دانشگاه پیام نورمریوان،که‌لاسوو زوانی هۆرامی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 10 شهریور 1392 توسط همایون محمدنژاد

په ی سالوودڤه ی وجه‌ راساوکاره‌ فه‌رهه نگیه‌کاو

زانشتگاوپه‌یام نووروومه‌ریوانی

که لاسووزوانی هۆرامی زانشتگای وبه ئامای خاس وبه یاگێ

مسیاره وه شه ویسه کا چه نی ئه ده ب وژیرانه وبه مامۆسایی

کاک فاتێح ره حیمی ده رسو‌وزوانووهۆرامیشا؛ده سش په نه که رد

وئینه یاگێ شانازی وده س وه شیه نه.‌‌‌
ئێمه یچ  به ره سمۆ ئه ده ب وداواکاری مامۆسا ره حیمی وه شه ویسی

چن وێنه وعه کسێ جه که لاسووزوانووهۆرامی گێرتێما.
ئاواتما ئانه ن په ی پارێزنای زوانوو هۆرامی هه نگام
ێ فره ته رێ هۆورگیریا.

.........................................................................................

برای دومین سال ودرراستای فعالیت های فرهنگی

دانشگاه پیام نورمریوان

کلاس زبان هورامی دانشگاه وبااستقبال خوب وشایسته

شرکت کنندگان ودانشجویان عزیزوبانهایت ادب وزیرکی وبه استادی

آقای فاتح رحیمی درس زبان هورامی؛ شروع به کارکرد.

واین مایه مباهات ودست مریزادمی باشد.

اینجانب هم به رسم ادب ودرخواست استادرحیمی ارجمند

تصاویری ازفعالیت آموزش زبان هورامی راگرفتیم .

امیدآن داریم برای زنده نگهداشتن زبان هورامی قدمهای بیشتری برداشته شود.


هورامان هانه به  رچه م


هورامان هانه به  رچه م


هورامان هانه به  رچه م


هورامان هانه به  رچه م


هورامان هانه به  رچه م


هورامان هانه به  رچه مطبقه بندی: فرهنگی و هنری، اجتماعی، تاریخ، ادبیات/شعر، جفرافیا، اخبار، آموزشی، فاتێح ڕه‌حیمی، زوانی هه‌ورامی،
برچسب ها:هورامان-هورامان هانه به رچه م- کتابخانه هه ورامان- یانه ۆ کتێبۆ هه ۆرامانی-هه ورامان -هۆرامان-دزآور(زاوه ر)،لهون- نوسود-هورامان تخت- ژاورود- پاوه-نودشه- رێژاو(ریجاب)-کندوله-ته وێڵه-بیاره- شارۆ هورامانی- مریوان- سروآباد- کرمانشاه- کردستان- دالانی-ایلام-کامیاران-روانسر-جوانرود-اورامانات-چهارقلعه عبدالملکی –زاغمرز-هورامی های شمال ایران،دانشگاه پیام نورمریوان،هانه گه رمڵه،
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 آبان 1391 توسط همایون محمدنژاد
.: Weblog Themes By Abdollah Habibi :.